811/2004

Utfärdat i Helsingfors den 19 augusti 2004

Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Redeemed Christian Church of God i registret över religionssamfund

I en skrivelse till undervisningsministeriet har Mark Etie och 19 andra personer, som uppgivit boningsort, i enlighet med 13 § i religionsfrihetslagen (267/1922) anmält att de bildat samfundet Redeemed Christian Church of God, vars hemort är Helsingfors. Till anmälan har fogats en redogörelse för samfundets trosbekännelse och formen för dess offentliga religionsutövning samt den godkända samfundsordningen. Dessa lyder:

Trosbekännelse

Bibelundervisning

― alla skrifter, både Nya och Gamla Testamentet är inspirerade av Den Helige Ande; 2 Tim. 3:16―17, Luk. 24:25―27.

― all kristen undervisning och den kristna hållningen hos Guds barn baserar sig på den Heliga Skrift; 2 Tim. 3:10―15, 2 Petr. 1:21

― Guds vilja har skrivits in och uppenbarats för oss i Bibeln.

Gud

― det finns endast en Gud, Skapare av både det synliga och det osynliga; 1 Mos. 1:1, Ps. 86:9―10.

Jesus Kristus

― är Guds Son, som tog bort våra synder, och världens Frälsare

― är Gud och född av jungfru Maria

― dog på korset och uppstod från det döda, och har genom sin uppståndelse förlöst oss, Joh. 1:1―14, Joh. 10:10.

Den Helige Ande

― är den tredje Personen i Treenigheten

― Han har samma kraft, samma härlighet som Gud Fadern och Gud Sonen; Joh. 14:16―17, Joh. 15:26.

Treenigheten

― Gud Fadern, Sonen och den Helige Ande är en Gud, men i tre personer. De utgör tillsammans en i treenigheten; 1 Mos. 1:26―29, Matt. 3:16―17.

Djävulen

― vill få var och en på fall

― förde in sjukdom, synd och död i världen; 1 Mos. 3:1―16.

Människan

― Gud gjorde människan till att härska över Hans skapelse.

― Gud formade människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse.

― är Guds sändebud på jorden för att för Hans räkning härska över allt annat skapat; 1 Mos. 2:7, 1 Mos. 1:26―28.

Ånger

― är den gudomliga människans sorg över sina synder och ett beslut att inte synda mer; Apg. 3:19, 20:21, 2 Kor. 7:10.

Rättfärdiggörelse och pånyttfödelse

― är Guds nåd, enligt vilken vi blivit rättfärdiga och renade från våra synder så att vi kan stå inför Gud som syndfria; Apg. 13:39, Rom. 3:23―26.

Helgelse

― Guds nåds andra uppgift, genom vilken våra själar blivit fullständigt renade; Joh. 17:15―17, 1 Tess. 4:3.

Vattendop

― genom nedsänkning i vatten i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn

― undervisning i Nya Testamentet

― tecken och exempel på verklig syndaånger

― varje döpt är förenad med Kristi död, begravning och uppståndelse; Matt. 28:19, Apg. 2:24, 38.

Form för offentlig religionsutövning

Till samfundets offentliga religionsutövning hör att ordna gudstjänster och andra offentliga undervisnings- och andaktstillfällen, studera och undervisa i Bibeln samt ordna kultur- och diskussionstillfällen och fester. Inom ramen för religionsutövningen kan man också genom dop uppta personer som medlemmar i församlingen samt fira nattvard.

Vilodagar för samfundsmedlemmarna är söndagarna samt de kyrkliga helgdagar som nämns i kyrkolagen.

Samfundet uppställer inga begränsningar i fråga om medlemmarnas yrkesverksamhet eller militärtjänstgöring. Samfundsmedlemmar skall dock avstå från att svära ed.

Samfundsordning
1 §
Namn, hemort och språk

Samfundets namn är Redeemed Christian Church of God. Dess hemort är Helsingfors. Samfundets officiella språk är finska.

Till samfundet kan höra lokala samfund, som kallas församlingar.

2 §
Samfundets syfte

Samfundets syfte är att sprida Jesus Kristus evangelium så som det är uttryckt i formen för samfundets offentliga religionsutövning samt i trosbekännelsen.

För att förverkliga sitt syfte ordnar samfundet gudstjänster, undervisnings- och diskussionstillfällen och kulturevenemang samt socialt biståndsarbete. Samfundet kan driva inrättningar som bedriver socialt biståndsarbete samt ha förlagsverksamhet.

3 §
Stöd för samfundets verksamhet

Samfundet kan för att understöda sin verksamhet och efter att ha beviljats behövliga tillstånd ordna penninginsamlingar och lotterier, ta emot donationer och testamenten samt äga aktier och andra värdepapper och inneha och äga fastigheter. Anslutnings- eller medlemsavgifter tas inte ut hos samfundsmedlemmarna.

4 §
Medlemskap

En person som godkänner samfundets trosbekännelse och förbinder sig att följa samfundets samfundsordning kan antas som medlem. Den som antas som medlem i samfundet skall ta emot det kristna dopet eller visa att han eller hon tidigare har döpts på det sätt som avses i samfundets trosbekännelse. Beslut om antagning av medlemmar fattas av styrelsen för samfundet eller styrelsen för ett av dess lokala samfund.

Även en minderårig vars vårdnadshavare är medlem i samfundet kan antas som medlem. En minderårig som inte bekänner sig till samfundets tro och inte tar emot dopet innan han eller hon blir myndig, kan uteslutas ur samfundet efter fyllda 18 år.

En medlem kan uteslutas ur samfundet om han eller hon väsentligt har brutit mot samfundsordningen eller genom offentliga uttalanden visat att han eller hon inte godkänner samfundets trosbekännelse eller har underlåtit att följa föreskrifter som samfundets möte eller styrelse har utfärdat inom ramen för sin befogenhet. Beslut om uteslutning av en medlem fattas av samfundets styrelse. Ett beslut om uteslutning skall godkännas med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna. Före uteslutningen skall medlemmen ges tillfälle att bli hörd. En medlem som inte fyllt 18 år får inte uteslutas. En utesluten medlem kan överklaga beslutet hos samfundets möte, som har rätt att upphäva uteslutningen.

Samfundets styrelse kan ge styrelsen för en församling rätt att anta och utesluta medlemmar. Ett beslut om uteslutning som fattats av församlingens styrelse kan överklagas hos samfundets styrelse.

5 §
Styrelsen

Samfundets ärenden sköts av styrelsen som väljs på årsmötet och som består av ordförande och sju andra ordinarie medlemmar samt tre ersättare. Medlemmarna i styrelsen skall vara medlemmar i samfundet.

Styrelsens mandatperiod varar från ett årsmöte till det följande. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom sig eller utifrån en sekreterare, en kassör och andra behövliga arbetstagare. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, då denne är förhindrad, av vice ordföranden.

Syrelsen är beslutför när hälften av dess medlemmar och därtill ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Omröstningar avgörs med absolut majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, vid val dock lotten.

6 §
Tecknande av samfundets namn

Samfundets namn tecknas av styrelsens ordförande och utöver denne av vice ordföranden, sekreteraren eller kassören, två samtidigt.

7 §
Räkenskapsperiod och revisionsberättelse

Samfundets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte behövliga handlingar och styrelsens årsberättelse skall lämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge styrelsen ett skriftligt utlåtande senast två veckor före årsmötet.

8 §
Församlingarna

Till samfundet kan höra lokala samfund, som kallas församlingar. En församling kan grundas av tio medlemmar i samfundet. Samtycke av samfundets styrelse krävs för att en församling skall kunna grundas.

De församlingar som hör till samfundet är självständiga. De beslutar själva om sin verksamhet, egendom och medelsförvaltning. Varje församling har sina egna tillgångar och egendom och samfundet sina egna. Församlingarna ansvarar inte för samfundets skulder eller förpliktelser och samfundet ansvarar inte heller för församlingarnas förpliktelser. Församlingarna är inte skyldiga att betala obligatoriska medlemsavgifter till samfundet.

I församlingen skall årligen ordnas ett årsmöte där församlingens styrelse väljs. Styrelsen skall bestå av minst fem medlemmar och två ersättare. Styrelsen kan avsättas av församlingens möte. I fråga om församlingens förvaltning, kallelse till församlingens möten, omröstning, förande av protokoll och allmänna förfaranden iakttas i övrigt i tillämpliga delar bestämmelserna i denna samfundsordning samt religionsfrihetslagen. En församling får inte ta ut medlems- eller anslutningsavgifter av sina medlemmar.

Församlingens egendom sköts av styrelsen eller en av styrelsen för detta uppdrag utsedd person. Vid församlingens årsmöte skall väljas revisor samt revisorssuppleant för församlingen. Församlingens namn tecknas av styrelsen eller en person som av styrelsen givits denna rätt.

En församling kan utträda ur samfundet om tre fjärdedelar av de vid församlingens möte avgivna rösterna understöder ett utträde. En församling kan uteslutas ur samfundet om tre fjärdedelar av de vid samfundets möte avgivna rösterna understöder detta. En församling kan upplösas på det sätt som anges i 12 § i denna samfundsordning.

9 §
Samfundets möten

Samfundets årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag i januari-maj. Mötet skall ordnas på en lördag eller söndag.

Ett extra möte hålls när samfundets möte så beslutar eller när styrelsen finner det påkallat eller när minst en tiondedel (1/10) av samfundets röstberättigade medlemmar hos styrelsen skriftligen yrkar på detta för ett ärende som anmälts särskilt. Mötet skall hållas inom trettio dygn efter det att yrkandet har framförts till styrelsen.

Vid samfundets möten har varje medlem som fyllt 18 år en röst. Medlemmar som inte fyllt 18 år har närvaro- och yttranderätt vid mötena, men inte rösträtt. Om man vid ett möte har för avsikt att behandla besvär över uteslutning av en medlem ur samfundet har den uteslutna medlemmen rätt av att närvara.

Över samfundets möten skall föras protokoll, som justeras av två personer.

Som beslut vid samfundets möte gäller den åsikt som över hälften av de avgivna rösterna har omfattat. För ändring av samfundets stadgar, trosbekännelse eller namn fordras dock godkännande med tre fjärdedels majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i sådana ärenden där det räcker med över hälften av de avgivna rösterna för godkännande, avgör mötesordförandens röst, vid personval dock lotten.

Då fem församlingar anslutit sig till samfundet skall ett samfundsmöte sammankallas i syfte att granska i vilken mån samfundets stadgar är ändamålsenliga. Vid ett sådant möte kan samfundets stadgar ändras, om över hälften av de avgivna rösterna understöder en ändring.

10 §
Sammankallande av samfundets möten

Styrelsen skall sammankalla samfundets möten minst sju dygn före mötet genom brev som postas till medlemmarna.

11 §
Årsmöte

På samfundets årsmöte behandlas följande ärenden:

1) Öppnande av mötet

2) Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3) Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet

4) Godkännande av föredragningslistan för mötet

5) Presentation av bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande

6) Beslut om fastställande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

7) Fastställande av verksamhetsplanen och budgeten

8) Val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen

9) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

10) Behandling av övriga ärenden som nämns i möteskallelsen.

Om en samfundsmedlem vill att ett visst ärende tas upp på samfundets årsmöte för behandling, skall han eller hon skriftligen meddela styrelsen detta minst femton (15) dygn före årsmötet.

Medlemmarna i styrelsen väljs genom direkta personval, om inte den styrelse som sammankallat mötet har beslutat att proportionellt valsätt skall iakttas.

12 §
Ändring av stadgarna och upplösning av samfundet

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av samfundet skall fattas vid samfundets möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de avgivna rösterna. Ändring av stadgarna eller upplösning av samfundet skall nämnas i möteskallelsen.

Om samfundet upplöses används samfundets medel för främjandet av dess syfte på det sätt som bestäms på samma möte som beslutar om upplösningen. Om samfundet blir förklarat upplöst används dess medel för samma ändamål.


Undervisningsministeriet har prövat detta ärende.

Med stöd av 34 § i religionsfrihetslagen (453/2003) har undervisningsministeriet behandlat anmälan enligt tidigare lag. Samfundsordningen har uppgjorts enligt den genom nämnda lag upphävda religionsfrihetslagen (267/1922).

På basis av detta har undervisningsministeriet godkänt samfundet Redeemed Christian Church of God för anteckning i registret över religionssamfund.

Helsingfors den 19 augusti 2004

Kulturminister
Tanja Karpela

Överinspektör
Joni Hiitola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.