806/2004

Given i Helsingfors den 20 augusti 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anmälan till myndigheter och registrering av förbud att överlåta och pantsätta försäkringsbolags egendom att betala en försäkrings återköpsvärde

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 kap. 14 § i lagen av den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979), sådan denna paragraf lyder i lag 330/2004:

1 §
Anmälan till handelsregistret och utsökningsmyndigheterna

Det ombud som tillsatts vid ett försäkringsbolag skall utan dröjsmål anmäla Försäkringsinspektionens förbud att överlåta och pantsätta egendom samt förbud att betala en försäkrings återköpsvärde

1) till patent- och registerstyrelsen för anteckning i handelsregistret, och

2) till utsökningsmyndigheterna på försäkringsbolagets hemort samt de orter där bolagets fastigheter är belägna.

I anmälan skall nämnas

1) försäkringsbolagets firma, hemort och adress samt företags- och organisationsnummer,

2) tidpunkten för när ett förbud att överlåta och pantsätta egendom samt ett förbud att betala återköpsvärdet för en försäkring träder i kraft eller upphävs eller på annat sätt upphör samt identifikationsuppgifter för Försäkringsinspektionens beslut,

3) det vid försäkringsbolaget tillsatta ombudets fullständiga namn, adress och medborgarskap; om ombudet inte har finsk personbeteckning skall födelsedatumet anges,

4) vilken egendom förbudet att överlåta och pantsätta egendom hänför sig till,

5) giltighetstiden för förbudet att överlåta och pantsätta egendom samt förbudet att betala återköpsvärdet för en försäkring, och

6) orsaken till att förbudet upphävts eller på annat sätt upphört.

Ombudet skall också underrätta patent- och registerstyrelsen och utsökningsmyndigheterna om beslut som Försäkringsinspektionen fattat under förbudets giltighet och som innebär ändring i de uppgifter som avses i 2 mom. 4 och 5 punkten eller som gäller förordnande av ombud eller befriande från uppdrag.

2 §
Anmälningssätt

Anmälningar som avses i 1 § kan göras per post eller telefax. Till utsökningsmyndigheterna kan anmälningarna också göras per telefon eller som ett elektroniskt meddelande. En anmälan som har gjorts på annat sätt än per post skall dock utan oskäligt dröjsmål också sändas per post i original.

3 §
Anteckning i handelsregistret

Patent- och registerstyrelsen skall utan dröjsmål anteckna i handelsregistret att ett förbud att överlåta och pantsätta försäkringsbolags egendom samt att ett förbud att betala återköpsvärdet för en försäkring har trätt i kraft, upphävts eller på annat sätt upphört. Av anteckningen skall framgå tidpunkten när förbudet har trätt i kraft, upphävts eller på annat sätt upphört samt ombudets fullständiga namn, personbeteckning, adress och medborgarskap. Om ombudet inte har finsk personbeteckning antecknas födelsedatumet i registret.

I handelsregistret skall också antecknas beslut som Försäkringsinspektionen fattat under förbundets giltighetstid och som innebär ändring i de uppgifter som avses i 1 § 2 mom. 4 och 5 punkten eller som gäller förordnande av ombud eller befriande från uppdrag.

4 §
Andra anmälningar och registreringsåtgärder

Om ett förbud att överlåta eller pantsätta egendom gäller sådan egendom för vilken det finns ett särskilt inskrivningssystem, skall det antecknas att förbudet trätt i kraft, upphävts och på annat sätt upphört

1) ifråga om en fastighet eller arrende- eller annan inskriven rätt som gäller en fastighet, i lagfarts- och inteckningsregistret,

2) ifråga om sådan lös egendom som kan intecknas, i ifrågavarande register över inteckningar,

3) ifråga om värdeandelar, i värdeandelskonto, och

4) ifråga om patent, registrerat varumärke, mönsterrätt, nyttighetsmodellrätt och kretsmönster för integrerade kretsar, i ifrågavarande register.

Ombudet skall utan dröjsmål göra en anmälan till den behöriga registerföraren om att förbud att överlåta och pantsätta egendom har trätt i kraft, upphävts eller på annat sätt upphört. Registerföraren skall utan dröjsmål se till att en anteckning om saken görs i registret.

Om försäkringsbolaget bedriver handel med värdepapper, derivatinstrument eller valuta, skall ombudet utan dröjsmål göra en anmälan till clearingorganisationen om när förbud att överlåta och pantsätta egendom trätt i kraft, upphävts eller på annat sätt upphört samt om huruvida bolaget fortsätter med handeln med värdepapper, derivatinstrument eller valuta.

5 §
Försäkringsföreningar och tredjeländers försäkringsbolag

Vad som bestäms ovan i denna förordning om anmälning till myndigheter och registrering av förbud att överlåta eller pantsätta försäkringsbolags egendom samt förbud att betala återköpsvärdet för en försäkring tillämpas också på anmälning och registrering av motsvarande förbud som gäller en försäkringsförening eller tredjeländers försäkringsbolag.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

Helsingfors den 20 augusti 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringsråd
Juhani Turunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.