801/2004

Given i Helsingfors den 19 augusti 2004

Statsrådets förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning som Europeiska gemenskapen förutsätter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 11 och 25 b § i miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000), av dem 25 b § så-dan den lyder i lag 459/2004:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på bullerutred-ningar och handlingsplaner för bullerbe-kämpning enligt 25 a § i miljöskyddslagen (86/2000), i syfte att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller.

2 §
Definitioner

I denna förordning avser

1) omgivningsbuller oönskat eller skadligt utomhusljud som orsakas av människors verksamhet, däribland buller från fortskaffningsmedel, vägtrafik, järnvägstrafik och flygtrafik samt från områden med industriell verksamhet,

2) olägenheter negativa effekter på männi-skors hälsa,

3) störning en negativ upplevelse orsakad av buller,

4) bullermått en storhet som beskriver bullrets fysikaliska styrka och som används för att mäta störningen eller någon annan olä-genhet av buller,

5) tyst område i en befolkningskoncentration ett område där bullernivån från vilken som helst bullerkälla inte överstiger under dagen (kl. 07.00 - 22.00) 50 dB och under natten (kl. 22.00 - 07.00) 45 dB.

3 §
Bullermått

Vid bullerutredning skall dag-kväll-natt-bullermåttet Lden användas för att ange bullrets allmänna störande verkan och i decibel (dB) definieras enligt formeln

Bullermåttet Ldag i formeln anger störningen dagtid och är den i standarden ISO 1996-2:1987 avsedda A-vägda ekvivalenta kontinuerliga ljudtrycksnivån, som bestäms på basis av all dagtid och vädret under ett genomsnittligt år, bullermåttet Lkväll anger störningen kvällstid och är den i standarden ISO 1996-2:1987 avsedda A-vägda ekvivalenta kontinuerliga ljudtrycksnivån, som bestäms på basis av all kvällstid och vädret under ett genomsnittligt år, bullermåttet Lnatt som anger sömnstörning nattetid är den i standarden ISO 1996-2:1987 avsedda A-vägda ekvivalenta kontinuerliga ljudtrycksnivån, som bestäms på basis av all nattetid och vädret under ett genomsnittligt år.

I bullerutredningen används som bullermått för buller som orsakar sömnstörningar nattetid nattbullernivån Lnatt som definieras i 2 mom.

Dagtiden varar 12 timmar mellan kl. 07.00 och kl. 19.00, kvällstiden varar tre timmar mellan kl. 19.00 och 22.00, och nattetiden varar nio timmar mellan kl. 22.00 och 07.00.

Vid bullerutredning undersöks utomhusljud utan beaktande av ljud som reflekteras från byggnaders ytterväggar (frifältsvärde). Omgivningsbuller kartläggs på fyra meters höjd från markytan intill ytterväggen på det ställe där bullernivån är högst. Året avser det ka-lenderår under vilket bullerutredningen görs, och vädret skall representera ett genomsnittligt år.

4 §
Bullerutredningens allmänna innehåll

Bullerutredningen tjänar som underlag då handlingsplanen för bullerbekämpning utarbetas, som informationskälla för medborgarna och för införskaffandet av de uppgifter som skall tillställas kommissionen. Dessa syften kan kräva att materialet presenteras på olika sätt.

Bullerutredningen skall innehålla

1) en allmän beskrivning av befolkningskoncentrationen eller av den omgivning där vägar, järnvägar eller flygfält finns inklusive uppgifter om läge, storlek, befolkningstal och trafiktäthet samt av markanvändningen och bullerkällorna i området,

2) uppgifter om vem som gjort kartläggningen,

3) uppgifter om tidigare bullerbekämpningsprogram och nuvarande bekämpningsåtgärder,

4) uppgifter om de metoder som använts vid bedömningen av bullret, och

5) ett sammandrag av resultaten av kartläggningen.

Bullerutredningen kan presenteras i form av tabeller, scheman eller kartor, antingen på papper eller i digital form.

5 §
Bedömningar i bullerutredningen

Bullerutredningen skall i fråga om bullersituationer på ställen som avses i 25 a § 1 mom. i miljöskyddslagen innehålla en bedömning av dag-kväll-natt-bullernivån Lden, separat i fråga om vägtrafik, spårbunden trafik, flygtrafik och industriell aktivitet, samt på basis av decibeltalet ange följande buller-zoner: 55 - 59, 60 - 64, 65 - 69, 70 - 74 och ≥ 75 dB. I bullerutredningen bedöms nattbullernivån Lnatt separat i fråga om vägtrafik, spårbunden trafik, flygtrafik och industriell aktivitet, och på basis av decibeltalet anges följande bullerzoner: 50 - 54, 55 - 59, 60 - 64, 65 - 69 och ≥ 70 dB.

Bullerutredningen skall för de i 1 mom. avsedda zonerna visa

1) antalet personer som bor i de bullerexponerade byggnaderna utryckt i jämna hund-ratal och avrundat till närmaste hundratal, separat enligt dag-kväll-nattbullernivån och nattbullernivån samt separat i fråga om väg-trafik, spårbunden trafik, flygtrafik och industriell aktivitet,

2) hur många av de i 1 mom. avsedda personerna som bor i byggnader med särskild ljudisolering mot omgivningsbuller och hur många i hus med tysta ytterväggar, om dessa uppgifter står att få,

3) en uppskattning av antalet bostadshus samt vård- och läroanstalter i olika bullerzoner.

6 §
Tidtabellen för bullerutredning

Bullerutredningar skall utarbetas och före den 30 juni 2007 sändas in för införande i da-tasystemet för miljövårdsinformation för

1) befolkningskoncentration med fler än 250 000 invånare,

2) allmänna vägar där den årliga trafiktätheten är större än sex miljoner fordon,

3) järnvägar där den årliga trafiktätheten är större än 60 000 tåg,

4) för flygstationer som avses i 25 a § 1 mom. 4 punkten i miljöskyddslagen.

Bullerutredningarna skall baseras på upp-gifterna om trafiktäthet och befolkning för 2006.

Bullerutredningarna skall utarbetas och före den 30 juni 2012 sändas in för införande i datasystemet för miljövårdsinformation och därefter utarbetas och sändas in vart femte år för alla de områden som avses i 25 a § 1 mom. i miljöskyddslagen på basis av föregående års uppgifter om trafiktäthet och be-folkning.

7 §
Innehållet i handlingsplanen för bullerbekämpning

Handlingsplanen för bullerbekämpning skall innehålla följande uppgifter

1) vem som utarbetat handlingsplanen,

2) ett sammandrag av resultaten av buller-utredningen,

3) vilka riktvärden som använts för buller-nivån,

4) en uppskattning av antalet personer som exponeras för bullret,

5) en specificering av problem och situa-tioner som måste åtgärdas,

6) en beskrivning av det eller de områden som handlingsplanen gäller,

7) uppgifter om bullerbekämpningsåtgärder som vidtas eller bereds,

8) uppgifter om bullerbekämpningsåtgärder under de fem följande åren,

9) en långsiktsplan för att minska olägen-heter av buller,

10) en uppskattning av tysta områden i be-folkningskoncentrationer,

11) uppgifter om finansieringen,

12) en plan för verkställigheten och utvär-deringen av resultaten,

13) en uppskattning av hur bekämpningsåtgärderna enligt handlingsplanen påverkar antalet personer som exponeras för buller,

14) uppgifter om hörande av allmänheten i enlighet med 25 b § i miljöskyddslagen,

15) ett sammandrag av handlingsplanen.

Handlingsplanen för bullerbekämpning kan omfatta åtgärder i anslutning till trafikplanering, planering av områdesanvändningen, tekniska åtgärder kring bullerkällorna, val av tystare bullerkällor, tidsmässig eller regional begränsning av bullerspridningen samt andra åtgärder för att begränsa bullret, såsom ekonomisk styrning.

8 §
Tidtabellen för utarbetande av handlingspla-nen för bullerbekämpning

Handlingsplanen för bullerbekämpning skall utarbetas och sändes in för införande i datasystemet för miljövårdsinformation före den 18 juli 2008 för områden som avses i 6 § 1 mom. och före den 18 juli 2013 samt däref-ter vart femte år för områden som avses i 25 a § 1 mom. i miljöskyddslagen.

9 §
Insändande av uppgifter till kommissionen

Miljöministeriet tillställer kommissionen

1) före den 30 juni 2005 ett meddelande om områden som avses i 6 § 1 mom.,

2) före den 18 juli 2005 ett meddelande om de myndigheter eller instanser som utarbetar och vid behov godkänner bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning samt om de myndigheter som samlar in de nationella bullerutredningarna och handlingsplanerna för bullerbekämpning för införande i datasystemet för miljövårdsinformation,

3) före den 18 juli 2005 en utredning om Finlands riktvärden för bullernivåer och om principerna för tillämpning av dem,

4) före den 31 december 2008 och därefter vart femte år ett meddelande om alla de områden som avses i 25 a § i miljöskyddslagen.

I fråga om datasystemet för miljövårdsinformation tillställs kommissionen

1) före den 30 december 2007 ett sammandrag av bullerutredningar som gjorts för de områden som avses i 6 § 1 mom.,

2) före den 30 december 2008 ett sammandrag av de handlingsplaner för bullerbekämpning som gjorts för de områden som avses i 6 § 1 mom.,

3) före den 30 december 2012 och därefter vart femte år ett sammandrag av de bullerutredningar som gjorts för de områden som avses i 25 a § i miljöskyddslagen,

4) före den 18 januari 2013 och därefter vart femte år ett sammandrag av de handlingsplaner för bullerbekämpning som gjorts för de områden som avses i 25 a § i miljöskyddslagen.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG (32002L0049); EGT nr L 189, 18.7.2002, s. 12

Helsingfors den 19 augusti 2004

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Regeringssekreterare
Oili Rahnasto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.