799/2004

Given i Helsingfors den 19 augusti 2004

Statsrådets förordning om medborgarskap

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 51 § i medborgarskapslagen av den 16 maj 2003 (359/2003):

1 §
Meddelande om upphävande av faderskap

När ett barn har förvärvat finskt medborgarskap på grundval av faderns finska medborgarskap och mannens faderskap till barnet har upphävts, lämnar magistraten efter att ha fått vetskap om detta ett meddelande om saken till Utlänningsverket.

2 §
Skyldighet att göra förfrågningar om med- borgarskapsstatus

Efter att ha fått vetskap om ett barns födelse begär magistraten att Utlänningsverket bestämmer barnets medborgarskapsstatus i de fall då

1) barnets föräldrar inte är gifta med varandra och inte är finska medborgare eller när den ena av dem inte är finsk medborgare eller

2) föräldrarna till ett barn som fötts inom äktenskapet inte är finska medborgare och de inte är medborgare i samma land.

Om magistraten, polisinrättningen i häradet eller en finsk beskickning har grundad anledning att anta att en person som i befolkningsdatasystemet har antecknats som finsk medborgare inte är finsk medborgare, skall den begära att Utlänningsverket bestämmer personens medborgarskapsstatus.

3 §
Kontroll av identiteten

Den myndighet som tagit emot en ansökan som gäller finskt medborgarskap eller en medborgarskapsanmälan kontrollerar sökandens identitet med hjälp av gällande pass eller annat tillförlitligt identitetsbevis. Om ett barn inte har eget pass eller annat tillförlitligt identitetsbevis, skall hans eller hennes identitet fastställas genom att ytterligare utredningar begärs av den som gör ansökan eller medborgarskapsanmälan, genom att denna hörs eller på något annat tillförlitligt sätt.

4 §
Anhängiggörande hos polisinrättningen i häradet

Polisinrättningen i häradet kontrollerar uppgifterna om den sökande och den medsökande i befolkningsdatasystemet. Polisinrättningen kontrollerar också om den sökande som lämnat in ansökan eller den som är medsökande har sådana till betalning förfallna fordringar som grundar sig på underhållsskyldighet eller offentligrättslig betalningsskyldighet och som skall indrivas genom utsökning. Om det finns anteckningar om den sökande eller den medsökande i straffregistret, fogar polisinrättningen straffregisteruppgifterna om sökandena till ansökan eller medborgarskapsanmälan, om det kan ha betydelse för godkännandet av ansökan eller anmälan att den sökande eller den medsökande har gjort sig skyldig till en straffbar gärning.

Polisinrättningen i häradet bifogar till ansökan nödvändiga uppgifter också om straff som den sökande eller den medsökande påförts och som inte införts i straffregistret, straffbara gärningar som de gjort sig skyldiga till, meddelade besöksförbud samt anhängiga brottmål.

Polisinrättningen i häradet hör den sökande, om de uppgifter som anges i ansökan eller medborgarskapsanmälan strider mot de uppgifter som framkommit vid behandlingen av ärendet.

5 §
Anhängiggörande vid ett honorärkonsulat

När ansökan eller medborgarskapsanmälan anhängiggörs vid ett honorärkonsulat bifogas en utredning om att Utlänningsverkets behandlingsavgift har betalats.

6 §
Mottagande myndighets utlåtande

Den myndighet som har tagit emot ansökan eller medborgarskapsanmälan meddelar i sitt utlåtande Utlänningsverket de uppgifter som myndigheten har och som kan vara av betydelse för avgörandet av ärendet.

Ett utlåtande om medborgarskapsanmälan och medborgarskapsansökan lämnas när handlingarna sänds till Utlänningsverket.

Förutom det som anges i 1 mom. uppger den mottagande myndigheten i sitt utlåtande sin behörighet, hur den sökandes och den medsökandes identitet har kontrollerats samt tillförlitligheten hos de handlingar som den sökande bifogat till sin ansökan eller medborgarskapsanmälan. Den mottagande myndigheten nämner också motstridigheter mellan de uppgifter som anges i ansökan eller medborgarskapsanmälan och de uppgifter som framkommit vid behandlingen av ärendet.

7 §
Påvisande av språkkunskaper

Att språkkunskapsvillkoret i 13 § 1 mom. 6 punkten i medborgarskapslagen (359/2003) uppfylls kan visas så som anges i 15―17 § i statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003).

De språkexamensnämnder som anges i 11 § 2 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) kan ge Utlänningsverket allmänna utlåtanden som innehåller rekommendationer i fråga om att vissa språkkunskaper motsvarar de språkkunskaper som förutsätts i lagen eller i undantagsfall ge ett utlåtande också med anledning av en enskild ansökan.

8 §
Samarbete mellan myndigheterna

Utlänningsverket, Befolkningsregistercentralen, magistraterna, polisen, gränsbevakningsväsendet, Huvudstaben, civiltjänstcentralen, utrikesministeriet samt beskickningarna kommer överens om organiseringen av samarbetet i ärenden som gäller en ändamålsenlig samordning av de åtgärder som vidtas samt informationsförmedlingen i frågor som gäller finskt medborgarskap.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

Helsingfors den 19 augusti 2004

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Lagstiftningsråd
Tiina Sinkkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.