797/2004

Given i Helsingfors den 20 augusti 2004

Lag om ändring av 15 § i lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/1975) 15 § 1 mom. 1 punkten och 3 mom., sådana de lyder, 15 § 1 mom. 1 punkten i lag 542/2001 och 15 § 3 mom. i lag 582/2000, som följer:

15 §

Bostadsbidragets belopp justeras

1) om hushållets fasta månadsinkomster har stigit med minst 300 euro eller sjunkit med minst 160 euro,


Bostadsbidraget justeras med stöd av 1 mom. 1 punkten från ingången av den månad då de förändrade eller nya inkomsterna förtjänas under hela månaden, med stöd av 2 och 3 punkten från ingången av den månad för vilken ändrade eller nya boendeutgifter betalas för hela månaden, med stöd av 4 punkten från ingången av månaden efter förändringen i förhållandena och med stöd av 5 punkten från ingången av den månad då rätten till bostadstillägg börjar eller från ingången av månaden efter den månad då rätten till bostadstillägg upphör. Bostadsbidraget höjs dock inte retroaktivt för mer än den månad som föregår ansökningsmånaden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Den tillämpas på de justeringar på grund av förändrade inkomster där justeringstidpunkten är den 1 januari 2005 eller senare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 88/2004
MiUB 12/2004
RSv 98/2004

Helsingfors den 20 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.