790/2004

Given i Helsingfors den 19 augusti 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i förordningen av den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995) 16 § samt

ändras 2, 14 och 17―19 §,

av dem 2 och 18 § sådana de lyder i förordning 340/2004, 14 § sådan den lyder i förordning 186/1999, 17 § sådan den lyder i de nämnda förordningarna 186/1999 och 340/2004 samt 19 § sådan den lyder i förordningarna 292/1998 och 1117/2003, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

a) register fordonstrafikregister som avses i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003),

b) avtalsregistrerare en sådan avtalsregistrerare som avses i 3 § lagen om registrering av fordon (1100/1998),

c) den som utför registrering Fordonsförvaltningscentralen och en behörig avtalsregistrerare enligt ett avtal som avses i 6 § i den lag som nämns i b-punkten,

d) första registrering registrering av ett fordon i Finland första gången,

e) förhandsanmälan lämnande av uppgifter om ett nytt fordon till registerföraren före den första registreringen,

f) omregistrering registrering av ett fordon som efter registrering i Finland har avregistrerats,

g) ändringsregistrering en av den som utför registrering utförd registrering av ändringar som har skett i uppgifterna om ett fordon som har införts i registret,

h) registreringsanmälan en anmälan om uppgifter som behövs för första registrering eller omregistrering och avregistrering av ett fordon samt om andra förändringar i registeruppgifterna,

i) registreringsintyg en handling av den som utför registrering som intygar att fordonet är registrerat och av vars del I (teknisk del) framgår uppgifter som gäller fordonets ägare och innehavare samt tekniska data och vars del II (anmälningsdel) är avsedd för lämnande av registreringsanmälan,

j) intyg om överensstämmelse en av fordonets tillverkare upprättad handling som visar att ett fordon av kategori M1 motsvarar en fordonstyp godkänd enligt rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, att ett fordon av kategori L motsvarar en fordonstyp godkänd enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG eller att en traktor motsvarar en fordonstyp godkänd enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul 74/150/EEG,

k) förhandsanmälningsintyg en av Fordonsförvaltningscentralen given handling av vilken framgår att en förhandsanmälan om fordonet har gjorts,

l) registreringstecken en av den som utför registrering given bokstavs- och sifferserie som identifierar fordonet,

m) registreringsskylt en skylt som skall fästas på fordonet och som anger fordonets registreringstecken och som kan ha nationalitetsbeteckning i vänstra kanten,

n) registreringsdag den dag då registreringsanmälan har inlämnats till den som utför registrering,

o) ibruktagningsdag den dag då fordonet har registrerats första gången i Finland eller utomlands, om inte någon annan dag av särskilda skäl skall införas i registret som den faktiska ibruktagningsdagen,

p) innehavare en annan fysisk eller juridisk person än ägaren, på vilken den huvudsakliga användningen av fordonet har övergått eller till vilken fordonet enligt avtal har överlåtits för längre tid än 30 dagar,

q) förflyttningsmärke ett märke som anger registreringstecken och som skall fästas på fordonet,

r) EES-stat en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

s) skrotningsintyg ett sådant intyg som avses i 7 § i statsrådets förordning om skrotfordon (581/2004).

14 §
Fordon som skall avregistreras

1. En registreringsanmälan om avregistrering av ett fordon skall göras, om

a) det registrerade fordonet har förstörts,

b) fordonet har registrerats utomlands,

c) det registrerade fordonet av någon annan orsak inte längre används i trafik i Finland,

d) en snöskoter inte längre används på väg, i terräng eller på is,

e) ett fordon har överlåtits till en insamlare eller förbehandlare som avses i 18 l § 1 mom. i avfallslagen (1072/1993).

2. I samband med en anmälan enligt 1 mom. skall fordonets registreringsskyltar återställas. Registreringsskyltarna för ett fordon som lösts in på basis av försäkring på grund av att fordonet har förstörts eller skadats, för vars del Statskontoret meddelat att det skall avregistreras, som har övergått i en kommuns ägo med stöd av lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon (151/1975) eller som förts till en insamlare eller förbehandlare som avses i 18 l § 1 mom. i avfallslagen behöver dock inte återställas, men de skall bevisligen förstöras.

3. Tullverket och gränsbevakningsväsendet är skyldiga att avlägsna registreringsskyltarna från fordon som permanent förs ut ur Finland. När registreringsskyltarna avlägsnats skall detta meddelas Fordonsförvaltningscentralen, som skall avregistrera fordonet.

17 §
Icke avhämtade registreringsintyg eller registreringsskyltar

I registret skall göras en anteckning om att registreringsintyget och skyltarna givits till den som utför registrering eller till den som innehar koncession för besiktning. Om den som innehar koncession inte har rätt att göra anteckningen, skall han ofördröjligen meddela Fordonsförvaltningscentralen att registreringsintyget och skyltarna har överlämnats. Med registreringsintyg och registreringsskyltar från avregistrerade fordon förfars på det sätt som Fordonsförvaltningscentralen föreskriver.

18 §
Registreringsanmälan

1. En anmälan enligt 4, 5 eller 6 kap. skall göras på den senast givna, gällande

a) anmälningsdelen till förhandsanmälningsintyget, om det är fråga om första registrering av ett förhandsanmält fordon,

b) del II till registreringsintyget, om det är fråga om ändringsregistrering eller avregistrering,

c) del II till intyget över registreringsbesiktning, om det är fråga om första registrering av ett icke förhandsanmält fordon,

d) del II till intyget över registreringsbesiktning eller registreringsintyg, om det är fråga om omregistrering av ett fordon, eller

e) typregisterutdraget om det är fråga om första registrering av ett typgodkänt och icke förhandsanmält fordon som inte tidigare har registrerats någon annanstans och registreringen kan ske utan registreringsbesiktning.

2. Om en sådan handling som avses i 1 mom. har förkommit, skall anmälan göras på en ny handling som skaffas hos den som givit handlingen i fråga.

3. Anmälan om fordon som avses i 14 § 2 mom. kan göras på en avregistreringsblankett eller ett skrotningsintyg som fastställts av Fordonsförvaltningscentralen eller med hjälp av automatisk databehandling.

4. Till registreringsanmälan skall fogas behövliga utredningar om uppfyllandet av villkoren i 9, 10 och 12 §.

19 §
Anmälningsskyldig

1. Ägaren till ett fordon skall göra en registreringsanmälan som gäller första registrering, omregistrering och avregistrering samt övergång av äganderätten eller tillfogande eller byte av innehavare. En anmälan om avregistrering enligt 14 § 1 mom. e-punkten kan göras av en i 18 l § i avfallslagen avsedd insamlare eller förbehandlare. Fordonets förra ägare kan meddela den nya ägarens namn för anteckning i registret, om den nya ägarens adress och fordonets överlåtelsedatum samtidigt anmäls. Den förra ägaren till en snöskoter, moped eller lätt fyrhjuling behöver dock inte i detta sammanhang meddela den nya ägarens adress. Fordonets förra innehavare kan göra anmälan om avlägsnande av anteckningen om sitt innehav.

2. Andra registreringsanmälningar än sådana som avses i 1 mom. kan även göras av fordonets innehavare.

3. Registreringsanmälan skall undertecknas av den som gör anmälan. Den som överlåter fordonet och överlåtelsetagaren skall underteckna anmälan om övergång av äganderätten.

4. Om fordonets tidigare ägare har överlåtit fordonet till en okänd, kan Fordonsförvaltningscentralen på den tidigare ägarens anmälan, efter att ha fått en tillförlitlig utredning om överlåtelsen, i registret göra en anteckning om överlåtelsen av fordonet till den okända. Om det inte går att få en tillförlitlig utredning om tidpunkten för överlåtelsen, anses överlåtelsen ha ägt rum den dag Fordonsförvaltningscentralen fått ägarens anmälan jämte en utredning om överlåtelsen som Fordonsförvaltningscentralen anser vara tillförlitlig.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

Om ett fordons registreringsintyg eller registreringsskyltar har returnerats till Fordonsförvaltningscentralen eller den som innehar koncession för besiktning före denna förordnings ikraftträdande, tillämpas 17 § i den förordning som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 19 augusti 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.