785/2004

Given i Helsingfors den 20 augusti 2004

Lag om ändring av 17 § i lagen om borgen och tredjemanspant

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 mars 1999 om borgen och tredjemanspant (361/1999) 17 § 2 mom., sådant det lyder i lag 129/2004, som följer:

17 §
Befrielse av gäldenären från ansvar

Borgenären får hos borgensmannen driva in fordran enligt huvudförpliktelsen på de tidigare villkoren, fastän villkoren för huvudförpliktelsen för gäldenärens vidkommande har ändrats i saneringsförfarande enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) eller lagen om företagssanering (47/1993) eller genom förlikning som avses i 21 kap. i konkurslagen (120/2004) eller genom ett beslut som boutredningsmannen har fattat med stöd av 19 kap. 12 a § i ärvdabalken (40/1965).


Denna lag träder i kraft den 1 november 2004.

Denna lag tillämpas inte, om arvlåtaren har avlidit före lagens ikraftträdande.

RP 14/2004
LaUB 6/2004
RSv 100/2004

Helsingfors den 20 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.