781/2004

Utfärdat i Helsingfors den 20 augusti 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av övervakningszon på grund av Newcastlesjuka i Luvia kommun

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 2 mom. lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980) och 4 § förordningen den 22 december 1994 om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter (1363/1994), av dessa lagrum sådana det förstnämnda lyder i lag 424/1994:

1 §
Förordningens tillämpningsområde

Denna förordning gäller den övervakningszon som fastställs på grund av det fall av Newcastlesjuka som konstaterats i Luvia kommun.

2 §
Övervakningszonen

Övervakningszonen omfattar de områden som utmärkts på den bifogade kartan.

3 §
Begränsningar som skall iakttas

Om de begränsningar som skall iakttas inom övervakningszonen bestäms i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut nr 3/VLA/96 av den 4 april 1996 om bekämpning av Newcastlesjuka och aviär influensa.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 augusti 2004.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 20 juli 2004 om fastställande av skydds- och övervakningszoner på grund av Newcastlesjuka i Luvia kommun (669/2004).

Helsingfors den 20 augusti 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinäröverinspektör
Kajsa Hakulin

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.