769/2004

Given i Helsingfors den 13 augusti 2004

Lag om ändring av kärnenergilagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/1987) nya 25 a och 75 a § som följer:

25 a §
Delgivning av och information om beslut om tillstånd att uppföra kärnanläggning

Beslut om tillstånd att uppföra kärnanläggning skall delges genom offentlig delgivning på det sätt som föreskrivs särskilt.

Beslutet skall tillställas dem som särskilt anhållit om detta.

75 a §
Besvärsrätt över tillstånd att uppföra kärnanläggning

Utöver vad som ovan föreskrivs om sökande av ändring, har också en registrerad förening eller stiftelse vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder, rätt att anföra besvär över de statsrådsbeslut om tillstånd att uppföra kärnanläggning som avses i 18 och 19 §.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

Denna lag tillämpas inte på projekt som avser uppförande av kärnanläggning när ansökan om principbeslut av statsrådet anhängiggjorts innan denna lag träder i kraft.

RP 165/2003
MiUB 13/2004
RSv 105/2004

Helsingfors den 13 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Tf. utrikesminister, Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.