755/2004

Given i Helsingfors den 13 augusti 2004

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 5 c §, sådan den lyder i lag 224/2004, samt

fogas till lagen nya 10 a, 29 a―29 c, 34 a och 34 b som följer:

5 c §

Finansinspektionen skall anmäla ett verksamhetstillstånd för registrering. Om tillstånd har beviljats för verksamhet som avses i 5 § 2 mom., skall Finansinspektionen också för kännedom underrätta ersättningsfonden för investerarskydd om tillståndet. Ett verksamhetstillstånd som har beviljats för ett nytt fondbolag och ett europabolag som flyttar sin hemort till Finland skall registreras samtidigt som företaget.

10 a §

Ett tillstånd som avses i 5 a eller 9 § beviljas även ett europabolag som avses i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, om bolaget har beviljats ett motsvarande tillstånd i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har för avsikt att flytta sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 8 i nämnda förordning. Finansinspektionen skall dessutom om tillståndsansökan begära ett utlåtande av den tillsynsmyndighet som övervakar fondföretagens och fondbolagens verksamhet i denna stat. Detsamma gäller när ett europabolag grundas genom fusion så att det övertagande bolaget som har sin hemort i någon annan stat än Finland registreras som europabolag i Finland.

29 a §

Om ett fondbolag har för avsikt att flytta sin hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall fondbolaget utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering till Finansinspektionen sända en kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i förordningen.

Om fondbolaget har för avsikt att efter flyttningen av hemorten fortsätta att bedriva fondverksamhet i Finland, tillämpas på bolaget vad som bestäms om ett utländskt fondbolags rätt att utöva sådan verksamhet i Finland.

Registermyndigheten får inte ge ett sådant intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004), om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att fondbolaget inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller om fortsättande av verksamheten i Finland eller avslutande av verksamheten eller bestämmelserna om fusion, upplösning eller överlåtelse av förvaltningen av en placeringsfond som fondbolaget förvaltar. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. i lagen om aktiebolag (734/1978) endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

29 b §

Om ett fondbolag deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 4 § 2 mom. nämnda lag beviljats har meddelat registermyndigheten att fondbolaget inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller om fortsättande av verksamheten i Finland eller avslutande av verksamheten eller bestämmelserna om fusion, upplösning eller överlåtelse av förvaltningen av en placeringsfond som fondbolaget förvaltar. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. i lagen om aktiebolag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

Om det övertagande bolaget som registreras i någon annan stat än Finland har för avsikt att efter fusionen fortsätta att bedriva fondverksamhet i Finland, tillämpas på bolaget vad som bestäms om ett utländskt fondbolags rätt att bedriva fondverksamhet i Finland.

29 c §

När ett fondbolag som bedriver verksamhet som avses i 5 § 2 mom. flyttar sin hemort till någon annan stat eller vid en fusion det övertagande bolaget registreras i någon annan stat än Finland, gäller i fråga om fondbolagets skyldighet att göra en ersättningsfondutredning och om en investerares uppsägningsrätt på motsvarande sätt vad som bestäms i 20 c § i lagen om värdepappersföretag.

5 kap.

Förvaringsinstituts verksamhet och uppgifter

34 a §

Om ett förvaringsinstitut har för avsikt att flytta sin hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall förvaringsinstitutet utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering till Finansinspektionen sända en kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i nämnda förordning.

Registermyndigheten får inte ge ett sådant intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att förvaringsinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. i lagen om aktiebolag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

34 b §

Om ett förvaringsinstitut deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats har meddelat registermyndigheten att förvaringsinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller om avslutande av verksamheten i Finland eller bestämmelserna i 11 § 2 mom. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. i lagen om aktiebolag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

Det övertagande bolaget som registreras i någon annan stat än Finland kan efter fusionen fortsätta förvaringsinstitutets verksamhet i Finland under de förutsättningar som anges i 11 § 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

RP 55/2004
EkUB 13/2004
RSv 107/2004
Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

Helsingfors den 13 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.