751/2004

Given i Helsingfors den 13 augusti 2004

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 16 kap. 18 § 3 och 4 mom.,

sådana de lyder i lag 611/1997 samt

fogas till 2 kap. 2 §, sådan den lyder i lagarna 389/1995 och 1381/2001 samt i nämnda lag 611/1997, ett nytt 7 mom., till 2 a kap. en ny 18 § i stället för den 18 § som upphävts genom sistnämnda lag samt till 16 kap. en ny 13 a § som följer:

2 kap.

Försäkringsbolags bildande

2 §

Koncession beviljas även ett europabolag som avses i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, om bolaget har beviljats en motsvarande koncession i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har för avsikt att flytta sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 8 i nämnda förordning. Ett utlåtande av den tillsynsmyndighet som övervakar försäkringsverksamheten i denna stat skall begäras om koncessionsansökan. Detsamma gäller när ett europabolag grundas genom fusion så att det övertagande bolaget som har sin hemort i någon annan stat än Finland registreras som europabolag i Finland.

2 a kap.

Bedrivande av direkt försäkring utomlands

18 §

Om ett försäkringsbolag har för avsikt att flytta sin hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall försäkringsbolaget utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering till Försäkringsinspektionen sända en kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i förordningen.

Om försäkringsbolaget har för avsikt att efter flyttningen av hemorten fortsätta verksamheten i Finland, tillämpas på försäkringsbolaget vad som bestäms om ett utländskt försäkringsbolags verksamhet i Finland.

Registermyndigheten får inte ge ett sådant intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004), om Försäkringsinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att försäkringsbolaget inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om fortsättande av verksamheten i Finland eller avslutande av verksamheten eller att flyttningen av hemorten kränker förmåner som försäkringarna omfattar. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. i lagen om aktiebolag endast om Försäkringsinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

Bestämmelser om försäkringstagarens rätt att säga upp ett försäkringsavtal på grund av flyttning av bolagets hemort finns i 16 kap. 18 §.

16 kap.

Fusion och inlösen av minoritetsaktier

Ministeriets samtycke
13 a §

I fråga om ett finskt försäkringsbolags deltagande i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen gäller vad som bestäms i 13 §.

Om det bolag som är övertagande bolag i fusionen registreras i någon annan stat än Finland, kan Försäkringsinspektionen dock förbjuda fusionen endast om den kränker förmåner som försäkringarna omfattar. För en sådan fusion får registermyndigheten inte ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag, om Försäkringsinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats har meddelat registermyndigheten att försäkringsbolaget inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller om fortsättande av verksamheten i Finland eller avslutande av verksamheten eller att Försäkringsinspektionen har förbjudit fusionen i enlighet med vad som bestäms ovan i detta moment. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. i lagen om aktiebolag endast om Försäkringsinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

Om det övertagande försäkringsbolaget som registreras i någon annan stat än Finland har för avsikt att efter fusionen fortsätta verksamheten i Finland, tillämpas på försäkringsbolaget vad som bestäms om ett utländskt försäkringsbolags verksamhet i Finland.

18 §

När ett försäkringsbolag har fusionerats med ett annat försäkringsbolag, får en sådan försäkringstagare i det överlåtande bolaget som inte har medverkat till beslutet om fusion och inte enligt 12 § i lagen om försäkringsavtal har rätt att säga upp försäkringen när som helst, skriftligen säga upp sitt försäkringsavtal inom tre månader från det tillkännagivande som avses i 4 mom. Samma rätt har försäkringstagaren om försäkringsbolagets hemort har flyttats till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen.

Det övertagande bolagets styrelse skall tillkännage fusionen genom att inom en månad efter registreringen av verkställigheten av fusionen låta kungöra detta i den officiella tidningen och i åtminstone en tidning som utkommer på det överlåtande bolagets hemort. Ett europabolag skall tillkännage en sådan registrering av flyttning av hemort som avses i artikel 8.11 i europabolagsförordningen genom att kungöra detta i den officiella tidningen samt åtminstone i en tidning som utkommer på den ort som var bolagets sista hemort i Finland. Försäkringsinspektionen kan bestämma att tillkännagivandet skall ske även på något annat sätt. Tillkännagivandet skall även innehålla ett omnämnande av den rätt som försäkringstagaren har att säga upp sitt försäkringsavtal så som föreskrivs i 3 mom.Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

RP 55/2004
EkUB 13/2004
RSv 107/2004
Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

Helsingfors den 13 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.