745/2004

Given i Helsingfors den 13 augusti 2004

Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i företags- och organisationsdatalagen av den 16 mars 2001 (244/2001) 3 § 1 mom. 4 punkten, 10 § 1 mom. samt 14 § 1 mom. 9 punkten och 2 mom., av dem 14 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1491/2001, samt

fogas till 7 § ett nytt 6 mom. som följer:

3 §
Enheter som skall registreras i företags- och organisationsdatasystemet

I företags- och organisationsdatasystemet registreras följande företag och organisationer som skall registreras i ett eller flera av stamregistren i fråga:


4) europabolag samt europeiska ekonomiska intressegrupperingar,


7 §
Beständigheten hos en juridisk persons företags- och organisationsnummer

Ett europabolags företags- och organisationsnummer upphör att gälla när bolagets hemort flyttas till någon annan stat.

10 §
Etableringsanmälan

Bildande av ett registreringsskyldigt företag eller grundande av en registreringsskyldig organisation eller inledande av näringsverksamhet eller flyttning av hemort till Finland skall anmälas på en blankett för etableringsanmälan som har fastställts för detta syfte. Anmälan kan tillställas Patent- och registerstyrelsen, magistraten, arbetskrafts- och näringscentralen eller skatteverket.


14 §
Ansvaret för att anmälningarna görs

Ansvariga för att en anmälan till registret görs är


9) för ett europabolags räkning förvaltningsorganets eller ledningsorganets ordinarie medlemmar och för en europeisk ekonomisk intressegruppering dess företagsledare, samt


I aktiebolag, europabolag, andelslag, sparbanker, försäkringsföreningar och statens affärsverk är också verkställande direktören ansvarig för att ändringsanmälan görs samt i bolag på vilka lagen om bostadsaktiebolag (809/1991) tillämpas och i bostadsrättsföreningar dessutom disponenten. Om en enskild näringsidkare eller en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag avlider, är också en delägare i hans eller hennes dödsbo, dock inte en sådan delägare som avses i 21 kap. 18 § ärvdabalken (40/1965), ansvarig för att anmälan görs.Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

RP 55/2004
EkUB 13/2004
RSv 107/2004
Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

Helsingfors den 13 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.