744/2004

Given i Helsingfors den 13 augusti 2004

Lag om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 2 § 1 mom., 3 § 1 mom. 4 och 5 punkten, det inledande stycket i 9 § 1 mom. samt 9 § 4 mom., 14 § 2 mom., 18 a § och 18 b § 1 mom.,

av dem 3 § 1 mom. 4 och 5 punkten sådana de lyder i lag 1300/1994, 9 § 4 mom. sådant det lyder i lag 634/1989, 14 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1301/1994, 18 a § sådan den lyder i lagarna 147/1997 och 926/2002 och 18 b § 1 mom. sådant det lyder i lag 1511/2001, samt

fogas till 3 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 229/1993, 1075/1994 och 245/2001 samt i nämnda lag 1300/1994, en ny 6 punkt som följer:

2 §

Innan näringsverksamhet inleds skall till registermyndigheten för antecknande i registret göras en anmälan som innehåller uppgifter om näringsidkaren och hans näringsverksamhet (grundanmälan). Grundanmälan skall också göras om flyttning av hemort till Finland.


3 §

Grundanmälan skall göras av:


4) en utländsk sammanslutning och stiftelse som grundar en filial i Finland (utländsk näringsidkare);

5) en europeisk ekonomisk intressegruppering och en utomlands registrerad intressegruppering som grundar ett driftställe i Finland samt av

6) europabolag.


9 §

I ett aktiebolags eller europabolags grundanmälan skall nämnas


Bestämmelsen i 1 mom. 2 punkten tillämpas också i fråga om dagen för undertecknandet av ett sådant förslag om bildande av ett europabolag eller flyttning av bolagets hemort som avses i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen.


14 §

Ändringsanmälan skall även göras om ändring sker i ett öppet bolags eller ett kommanditbolags bolagsavtal, i ett aktiebolags eller europabolags bolagsordning eller i ett andelslags, en sparbanks, en hypoteksförenings, en bostadsrättsförenings eller en försäkringsförenings stadgar eller i ett avtal om att bilda en europeisk ekonomisk intressegruppering.


18 a §

Registermyndigheten behandlar ärenden som gäller överföring av ett aktiebolags eller europabolags aktier till värdeandelssystemet, nedsättning av aktiekapitalet, fusion av aktiebolag, delning av ett aktiebolag eller europabolag, ett aktiebolags eller europabolags likvidation och ombildande av publikt aktiebolag till privat aktiebolag på det sätt som bestäms i lagen om aktiebolag (734/1978).

Registermyndigheten behandlar ärenden som gäller ett publikt aktiebolags fusion med ett europabolag och ombildning till europabolag, ombildning av ett europabolag till publikt aktiebolag och flyttning av ett europabolags hemort till någon annan medlemsstat, så som bestäms i europabolagsförordningen och i lagen om europabolag (742/2004).

Registermyndigheten behandlar ärenden som gäller överföring av ett andelslags andelar till värdeandelssystemet, nedsättning av ett andelslags reservfond, överkursfond och placeringsandelskapital, andelslags fusion, delning av andelslag och ändring av sammanslutningsform samt andelslags likvidation på det sätt som bestäms i lagen om andelslag.

18 b §

Registermyndigheten behandlar ärenden som gäller registrering av koncessionen för kreditinstitut i aktiebolagsform, nedsättning av det bundna egna kapitalet, fusion, delning, flyttning av hemort, överlåtelse av affärsverksamheten, avstående från koncessionen samt likvidation på det sätt som föreskrivs i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001).Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

RP 55/2004
EkUB 13/2004
RSv 107/2004
Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

Helsingfors den 13 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.