738/2004

Given i Helsingfors den 11 augusti 2004

Statsrådets förordning om tillämpning av konventionen om ömsesidigt bistånd och arbete mellan tullförvaltningar och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen innan konventionen trätt i kraft internationellt

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs:

1 §

Den i Bryssel den 18 december 1997 ingångna konventionen, upprättad på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar, sådan den finska språkdräkten av konventionen lyder rättad genom rådets protokoll om rättelse av artikel 4.2 tredje strecksatsen, undertecknat i Bryssel den 22 maj 2000, vilket har godkänts av riksdagen den 26 mars 2004 och av statsrådet den 19 maj 2004, och om vars godkännande har avgetts en förklaring till rådets generalsekreterare den 25 maj 2004, tillämpas temporärt, innan konventionen träder i kraft internationellt den 23 augusti 2004, mellan Finland och en sådana medlemsstat som har avgett en förklaring enligt artikel 32.4 i konventionen, så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 19 maj 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (427/2004) tillämpas innan konventionen träder i kraft internationellt så som i 1 § i denna förordning anges i fråga om konventionen.

3 §

Finland har lämnat följande meddelande gällande konventionen:

Artikel 20 i konventionen

Tjänstemän, som utför förföljande i enlighet med artikel 20, har rätt att gripa den flyende i enlighet med artikel 20.2 punkt b, och rätten att förfölja den flyende gäller utan begränsningar i tid eller rum i enlighet med artikel 20.3 punkt b.

Finland har avgett följande förklaringar gällande konventionen:

1) Artiklarna 26.4 och 26.5 punkt b i konventionen

Varje domstol i Finland får hos Europeiska gemenskapernas domstol begära förhandsavgörande i frågor som artikeln avser.

2) Artikel 32.4 i konventionen

Konventionen, med undantag för artikel 26, är fram till det att konventionen träder i kraft tillämplig i Finlands förbindelser med de medlemsstater som avgett samma förklaring.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 23 augusti 2004.

Helsingfors den 11 augusti 2004

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Ismo Mäenpää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.