731/2004

Given i Helsingfors den 9 augusti 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om nationell kvalitetsklass för smör och angivelse av kvalitetsklassen på förpackningarna

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 11 § i lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådana de lyder i lag 273/2003:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid genomförandet av bestämmelserna om nationella kvalitetsklasser för smör i följande förordningar av rådet och kommissionen:

1) rådets förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter;

2) rådets förordning (EG) nr 2991/94 om regler för bredbara fetter;

3) kommissionens förordning (EG) nr 2771/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde;

4) kommissionens förordning (EG) nr 2571/97 om försäljningen av smör till sänkta priser och om beviljande av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör avsett att användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel; samt

5) kommissionens förordning (EG) nr 213/2001 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller de metoder som skall användas för analys och kvalitetsbedömning av mjölk och mjölkprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 2771/1999 och (EG) nr 2799/1999.

2 §
Angivelse av den nationella kvalitetsklassen för smör på förpackningarna

Den nationella kvalitetsklassen för smör är traditionellt mejerismör. Den nationella kvalitetsklassen skall anges på förpackningarna med beteckningen "traditionellt mejerismör".

3 §
Kvalitetsnormer för traditionellt mejerismör

Traditionellt mejerismör skall uppfylla följande kvalitetsnormer:

1) den mjölk eller grädde som används för framställning av smör skall vara pastöriserad på så sätt att peroxidasenzymet kan konstateras vara permanent inaktiverat; peroxidasaktiviteten skall fastställas i enlighet med kommissionens beslut 91/180/EEG om fastställande av vissa metoder för analys och provning av obehandlad och värmebehandlad mjölk,

2) smörets sammansättning samt de råvaror som används för framställning av smör skall uppfylla de krav som i artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 2991/1994 ställs på traditionellt smör, samt

3) smöret skall till sina sensoriska egenskaper uppfylla kraven i bilaga VII till kommissionens förordning (EG) nr 213/2001.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 2004.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut nr 34/1996 av den 18 mars 1996 om smör av nationell kvalitetsklass som avses i kommissionens förordning (EG) nr 454/95.

Helsingfors den 9 augusti 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Pia Talvitie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.