730/2004

Given i Helsingfors den 5 augusti 2004

Statsrådets förordning om utsläppshandel

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § 1 mom. och 33 § 1 mom. i lagen av den 30 juli 2004 om utsläppshandel (683/2004):

1 kap.

Definitioner

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) övervakningsmetoder de metoder som används för fastställande av utsläpp, inklusive val mellan beräkning och mätning och val av nivå,

2) nivå en särskild metod för att fastställa verksamhetsuppgifter, utsläppsfaktorer, oxidationsfaktorer och omvandlingsfaktorer med de noggrannheter som fastställs i Europeiska gemenskapernas kommissions beslut 2004/156/EG om riktlinjer för övervakning och rapportering av utsläpp av växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, samt

3) verksamhetsuppgifter den information på basis av vilken anläggningarnas utsläpp beräknas och vilken baserar sig på den årliga förbrukningen av bränslen eller material eller på den årliga produktionsmängden.

2 kap.

Ansökan om utsläppstillstånd för växthusgaser

2 §
Uppgifter och utredningar som skall anges i ansökan om utsläppstillstånd

En verksamhetsutövare skall skriftligen hos utsläppshandelsmyndigheten ansöka om tillstånd för utsläpp av växthusgaser. I en ansökan som avses i 8 § lagen om utsläppshandel (683/2004) skall anges

1) sökandens namn, hemort och kontaktuppgifter,

2) anläggningens namn, förläggningsplats och kontaktuppgifter,

3) till vilka underpunkter i 2 § 1 mom. i lagen om utsläppshandel verksamheten hör samt anläggningens kapacitet,

4) de giltiga tillstånd som anläggningen erhållit med stöd av miljöskyddslagstiftningen och tillståndens giltighetstid eller en motsvarande utredning.

Om tillstånd söks med samma ansökan för en eller flera anläggningar som innehas av flera verksamhetsutövare på samma förläggningsplats, skall i ansökan uppges

1) sökandens namn, hemort och kontaktuppgifter,

2) den part som svarar för kontakten till tillståndsmyndigheten,

3) de anläggningar som upptas i den gemensamma ansökan och de parter som svarar för deras verksamhet,

4) till vilka underpunkter i 2 § 1 mom. i lagen om utsläppshandel anläggningarnas verksamhet hör,

5) de giltiga tillstånd som anläggningarna erhållit med stöd av miljöskyddslagstiftningen och tillståndens giltighetstid eller en motsvarande utredning,

6) motivering för den gemensamma ansökan.

På begäran av utsläppshandelsmyndigheten skall verksamhetsutövaren dessutom ge andra uppgifter och dokument som behövs för behandlingen av ansökan.

3 §
Plan för övervakning av utsläpp

Den plan för övervakning av utsläpp som avses i 8 § 1 mom. i lagen om utsläppshandel skall innehålla

1) en beskrivning av anläggningen och de verksamheter som övervakningen gäller,

2) uppgifter om de personer som vid anläggningen ansvarar för övervakningen och rapporteringen av utsläppen,

3) en förteckning över anläggningens utsläppskällor,

4) en beskrivning av anläggningens bränsle- och materialflöden, vilka övervakas,

5) de nivåer som skall tillämpas på verksamhetsuppgifter, utsläppsfaktorer, oxidationsfaktorer och omvandlingsfaktorer för respektive verksamhet och bränsletyp eller material; eller om lägre nivåer än de som anges i tabell 1 i bilaga I till Europeiska gemenskapernas kommissions i 1 § 2 punkten nämnda beslut tillämpas, skall användningen av lägre nivåer motiveras,

6) en beskrivning av typ, specifikation och placering av den mätutrustning som skall användas för respektive utsläppskälla och bränsletyp eller material,

7) en beskrivning av de metoder som skall användas för provtagning av bränsle och material för att fastställa effektivt värmevärde, kolinnehåll, utsläppsfaktorer och halt av biomassa för respektive utsläppskälla och bränsletyp eller material,

8) en beskrivning av avsedda nivåer eller analysmetoder för att fastställa effektivt värmevärde, kolinnehåll eller biomassafraktion för respektive utsläppskälla och bränsletyp eller material,

9) om den kontinuerliga mätningen används för fastställande av utsläppsmetod, system för mätning av utsläpp vilka hänför sig till den kontinuerliga uppföljningen av respektive utsläppskälla och innehåller uppgifter om använda mätpunkter, mätutrustning, kalibreringsförfaranden och mätfrekvens samt om metoden för insamling och lagring av data,

10) en beskrivning av kvalitetssäkrings- och kvalitetskontrollförfaranden för datahantering.

3 kap.

Ansökan om utsläppsrätter för utsläppshandelsperioden 2005―2007

4 §
Uppgifter och utredningar som skall anges i ansökan

Verksamhetsutövaren skall ansöka om utsläppsrätter genom en skriftlig ansökan som riktas till statsrådet. I en ansökan som avses i 33 § lagen om utsläppshandel skall anges

1) sökandens namn, hemort och kontaktuppgifter,

2) anläggningens namn, förläggningsplats och kontaktuppgifter,

3) till vilka underpunkter i 2 § 1 mom. i lagen om utsläppshandel verksamheten hör samt anläggningens kapacitet,

4) till vilka undergrupper enligt 18 § i lagen om utsläppshandel anläggningens produktion eller produktionsdelar hör,

5) källorna till koldioxidutsläpp vid anläggningen,

6) tidpunkten när anläggningen eller en del av den blivit klar,

7) de uppgifter som avses i 5―11 §.

De uppgifter som avses i 5―11 § skall uppges separat för varje anläggningsenhet eller produktionsdel inom anläggningen.

Uppgifter som uppges för olika år skall basera sig på samma beräkningssätt. Verksamhetsutövaren skall uppge om och till vilken del uppgifterna baserar sig på information som tillställts andra myndigheter.

Verksamhetsutövarna skall ansöka om utsläppsrätter tillsammans, om de med en gemensam ansökan har ansökt om tillstånd för utsläpp av växthusgaser för en eller flera anläggningar som innehas av flera verksamhetsutövare på samma förläggningsplats.

På begäran av handels- och industriministeriet skall verksamhetsutövaren dessutom ge andra uppgifter och dokument som behövs för behandlingen av ansökan.

5 §
Uppgifter om anläggningar som hör till undergrupperna A1 eller A2

När det gäller anläggningar som hör till undergrupperna A1 eller A2 eller deras produktionsdelar skall utöver det som förutsätts i 4 § anges

1) produktionsprocessens eller delprocessens namn och eventuella tillförda effekt (märkvärde),

2) produktionsprocessens eller delprocessens produktionskapacitet eller smältningskapacitet åren 1998―2002 och hur kapaciteten fastställts; om kapaciteten har ändrats efter 2002 skall uppgifter om kapacitet uppges för 2003 och för de månader som står till förfogande 2004,

3) produktmängderna i produktionsprocessen eller delprocessen åren 1998―2002,

4) mängden råvaror som använts i produktionsprocessen eller delprocessen åren 1998―2002,

5) koefficienten för specifika utsläpp för koldioxidutsläpp som frigörs i produktionsprocessen eller delprocessen per ton råvara eller per ton produkt åren 1998―2002,

6) de i produktionsprocessen eller delprocessen använda bränslena och uppgifter om deras förbrukning åren 1998―2002,

7) koefficienterna för specifika utsläpp och oxidationsfaktorerna för bränslen åren 1998―2002; om koefficienterna eller faktorerna avviker från Statistikcentralens koefficienter eller faktorer (Statistikcentralens faktorer) eller den mellanstatliga klimatpanelen IPCC:s koefficienter eller faktorer (IPCC:s faktorer) skall en motivering ges till varför de avviker från Statistikcentralens och IPCC:s faktorer samt anges hur de har fastställts,

8) en uppskattning av den genomsnittliga produktionskapaciteten under varje år 2005―2007; om den uppskattade produktionskapaciteten för de nämnda åren avviker från produktionskapaciteten enligt 2 punkten skall en utredning ges om verksamhetsutövarens beslut och förbindelser om ändring av kapaciteten.

Om det är fråga om ett koksverk, rostning och sintring av malm, en anläggning för tackjärns- eller ståltillverkning eller ett valsverk i anslutning därtill kan i stället för uppgifterna enligt 1 mom. anges

1) produktionsprocessens eller delprocessens kapacitet åren 1998―2003 och de månader som står till förfogande 2004 samt hur kapaciteten har fastställts,

2) mängden producerade produkter i produktionsprocessen eller delprocessen åren 1998―2002,

3) de råvaror som inmatats i produktionsprocessen 1998―2002 och som är relevanta med tanke på beräkningen av utsläppsrätter samt deras mängd och kolinnehåll (ton/råvara) samt uppgifter om hur kolinnehållet har fastställts,

4) de bränslen som inmatats i produktionsprocessen 1998―2002 samt deras mängd och kolinnehåll samt uppgifter om hur kolinnehållet har fastställts,

5) de produkter som framställts i produktionsprocessen 1998―2002 samt deras mängd och kolinnehåll,

6) den kolmängd (ton) som avgår med det fasta produktionsavfallet i processen 1998―2002,

7) den kolmängd som överförts från processen till annat bruk åren 1998―2002, med undantag av koksugns- och masugnsgas och gas från omvandlingssystemet,

8) en uppskattning av den genomsnittliga produktionskapaciteten under varje år 2005―2007; om den uppskattade produktionskapaciteten för de nämnda åren avviker från produktionskapaciteten enligt 1 punkten skall en utredning ges om verksamhetsutövarens beslut och förbindelser om ändring av kapaciteten.

6 §
Uppgifter om oljeraffinaderier

När det gäller ett oljeraffinaderi och dess produktion skall utöver vad som förutsätts i 4 § anges

1) de bränslen som inmatats i produktionsprocessen 1998―2002 och deras mängd (TJ),

2) väteproduktionen och de bränslen som använts vid framställningen av väte samt bränslemängden (TJ) åren 1998―2002,

3) koefficienterna för specifika utsläpp och oxidationsfaktorerna för de bränslen som använts i produktionsprocessen åren 1998―2002; om koefficienterna eller faktorerna avviker från Statistikcentralens och IPCC:s faktorer skall en motivering ges till varför de avviker från Statistikcentralens och IPCC:s faktorer samt anges hur de har fastställts,

4) en uppskattning av väteproduktionen under varje år 2005―2007 samt en utredning om grunderna för uppskattningen,

5) en uppskattning av den mängd koldioxidutsläpp som förorsakas av en ökad bränsleförbrukning i raffinaderiet och till följd av ändringar i slutproduktens struktur åren 2005―2007 samt en utredning om grunderna för uppskattningen,

6) en utredning om verksamhetsutövarens beslut och förbindelser om verksamhetsändring vid anläggningen åren 2005―2007 vilka inverkar på den väteproduktion som avses i 4 punkten och den bränsleförbrukning som avses i 5 punkten.

7 §
Uppgifter om anläggningar som hör till undergrupp B1 eller B2

För varje förbränningsanläggning vid en anläggning i undergrupp B1 eller B2 skall utöver vad som förutsätts i 4 § anges

1) förbränningsanläggningens namn eller andra identifikationsuppgifter samt tillförd effekt,

2) de bränslen som använts i förbränningsanläggningen och uppgifter om deras förbrukning åren 1998―2003; i fråga om massa- och pappersindustri anges endast fossila bränslen och torv,

3) koefficienterna för specifika utsläpp och oxidationsfaktorerna för de bränslen som använts i förbränningsanläggningen åren 1998―2003; om koefficienterna eller faktorerna avviker från Statistikcentralens och IPCC:s faktorer skall en motivering ges till varför de avviker från Statistikcentralens och IPCC:s faktorer samt anges hur de har fastställts,

4) uppgifter om fjärrvärmeproduktionen (MWh) vid förbränninganläggningen åren 1998―2003,

5) förbränningsanläggningens elproduktion (MWh) vid kombinerad produktion av värme och el åren 1998―2003,

6) om också kondensel produceras vid förbränningsanläggningen eller dess del skall kondenselproduktionen (MWh) anges för åren 1998―2003,

7) anläggningens turbiner och deras identifikationsuppgifter samt de förbränningsanläggningar som är kopplade till varje turbin och den el från kombinerad produktion och kondensel som producerats med hjälp av turbinen åren 1998―2003,

8) de fjärrvärmenät till vilka förbränningsanläggningen åren 1998―2003 har levererat fjärrvärme samt den levererade fjärrvärmemängden (MWh),

9) de industrikunder till vilka förbränningsanläggningen åren 1998―2003 har levererat värme eller ånga samt mängden värme eller ånga som producerats till dessa (MWh),

10) den sammanräknade kapacitet av slutprodukterna som varit i bruk den 30 juni 2000 i den massa- och pappersindustri, kemiska industri eller industriprocess för metalltillverkning som är nära sammankopplad med en förbränningsanläggnings energiproduktion och den kända kapaciteten den 1 januari 2005 samt en utredning om grunderna för kapacitetsuppgifterna.

Om ovan i 1 mom. nämnda uppgifter inte finns att tillgå separat för varje anläggningsenhet skall motsvarande uppgifter anges för anläggningen eller en del av den anläggning som skall granskas.

De uppgifter som nämns i 1 mom. 1―9 punkten skall uppges endast för åren 1998―2002 om

1) anläggningen endast producerar industriånga eller industrivärme eller el från kombinerad produktion i samband med dem eller om anläggningen även producerar kondensel, är det fråga om massa- och pappersindustrins eller oljeraffineringens anläggningar som hör till undergrupp B2, och

2) verksamhetsutövaren inte har byggt nya anläggningar eller delar av anläggningar år 1998 eller senare.

Om anläggningsplatsen för en anläggning i undergrupp B1 eller B2 efter år 1998 har fått en ny förbränningsanläggning som har ersatt över hälften av den sammanräknade produktionen på anläggningsplatsen, och de ersatta förbränningsanläggningarna eller största delen av dem kvarstår i drift till exempel som reserv- eller spetslastanläggningar skall uppgifterna i 1―9 punkten anges även för de månader som står till förfogande år 2004.

8 §
Uppgifter om anläggningar som hör till undergrupp C1 eller C2

För varje förbränningsanläggning vid en anläggning som hör till undergrupp C1 eller C2 skall utöver vad som förutsätts i 4 § anges

1) förbränningsanläggningens namn eller andra identifikationsuppgifter samt tillförd effekt,

2) de bränslen som använts i förbränningsanläggningen och förbrukningen av dem åren 1998―2003,

3) koefficienterna för specifika utsläpp och oxidationsfaktorerna för de bränslen som använts i förbränningsanläggningen åren 1998―2003; om koefficienterna eller faktorerna avviker från Statistikcentralens och IPCC:s faktorer skall en motivering ges till varför de avviker från Statistikcentralens och IPCC:s faktorer samt anges hur de har fastställts,

4) mängden producerad fjärrvärme (MWh) vid förbränningsanläggningen åren 1998―2003,

5) förbränningsanläggningens elproduktion (MWh) åren 1998―2003 indelad i el från kombinerad produktion och kondensel,

6) anläggningens turbiner och deras identifikationsuppgifter samt de förbränningsanläggningar som är kopplade till varje turbin och den el från kombinerad produktion och kondensel som producerats med hjälp av turbinen åren 1998―2003,

7) de fjärrvärmenät till vilka förbränningsanläggningen åren 1998―2003 har levererat fjärrvärme samt den levererade fjärrvärmemängden (MWh),

8) de industrikunder till vilka förbränningsanläggningen åren 1998―2003 har levererat värme eller ånga samt mängden värme eller ånga som producerats till dessa (MWh),

9) summan av den beställda effekten i fjärrvärmekundernas värmeavtal som ingåtts före utgången av 1997 och före utgången av 2002, om förbränningsanläggningens verksamhetsutövare också innehar fjärrvärmenätet,

10) den sammanräknade kapaciteten av slutprodukterna den 30 juni 2000 i den massa- och pappersindustri, kemiska industri eller industriprocess för metalltillverkning som är nära sammankopplad med en förbränningsanläggnings energiproduktion och den kända kapaciteten den 1 januari 2005 samt en utredning om grunderna för kapacitetsuppgifterna.

Om ovan i 1 mom. nämnda uppgifter inte finns att tillgå separat för varje anläggningsenhet skall motsvarande uppgifter anges för anläggningen eller delen av den anläggning som skall granskas.

Om verksamhetsutövaren åren 1998―2003 utöver den fjärrvärmeproducerande anläggningen har haft i bruk en anläggning som är kopplad till samma fjärrvärmenät och som har tagits ur drift, skall uppgifterna i 1―2 mom. också sändas in om den anläggning som tagits ur drift.

9 §
Uppgifter om anläggningar som hör till undergrupp D

För varje förbränningsanläggning vid en anläggning som hör till undergrupp D skall utöver vad som förutsätts i 4 § anges

1) förbränningsanläggningens namn eller andra identifikationsuppgifter samt den tillförda effekten,

2) de bränslen som använts i förbränningsanläggningen och förbrukningen av dem åren 1998―2003,

3) koefficienterna för specifika utsläpp och oxidationsfaktorerna för de bränslen som använts i förbränningsanläggningen åren 1998―2003; om koefficienterna eller faktorerna avviker från Statistikcentralens och IPCC:s faktorer skall en motivering ges till varför de avviker från Statistikcentralens och IPCC:s faktorer samt anges hur de har fastställts,

4) kondenselproduktionen (MWh) åren 1998―2003.

Om uppgifterna i 1 mom. inte finns att tillgå separat för varje anläggningsenhet, skall motsvarande uppgifter anges för anläggningen eller delen av den anläggning som skall granskas.

Uppgifterna i 1 mom. skall uppges för åren 2000―2003 om anläggningen endast producerar kondensel.

10 §
Uppgifter om anläggningar som hör till undergrupp E

För varje förbränningsanläggning vid en anläggning som hör till undergrupp E skall utöver vad som förutsätts i 4 § anges

1) förbränningsanläggningens namn eller andra identifikationsuppgifter samt den tillförda effekten,

2) de bränslen som använts i förbränningsanläggningen och förbrukningen av dem åren 1998―2002,

3) koefficienterna för specifika utsläpp och oxidationsfaktorerna för de bränslen som använts i förbränningsanläggningen åren 1998―2002; om koefficienterna eller faktorerna avviker från Statistikcentralens och IPCC:s faktorer skall en motivering ges till varför de avviker från Statistikcentralens och IPCC:s faktorer samt anges hur de har fastställts.

Om uppgifterna i 1 mom. inte finns att tillgå separat för varje anläggningsenhet skall motsvarande uppgifter anges för anläggningen eller delen av den anläggning som skall granskas.

11 §
Uppgifter om anläggningar som blivit klara år 1998 eller senare

I fråga om anläggningar eller delar av anläggningar som blivit klara 1998 eller senare skall uppgifterna enligt 5―10 § uppges för den tid som avses i 26 § i lagen om utsläppshandel.

12 §
Uppgifter som behövs för jämkning av antalet utsläppsrätter

För den jämkning av antalet utsläppsrätter som nämns i 29 § i lagen om utsläppshandel skall följande uppgifter sändas in:

1) orsaken till att jämkning söks,

2) motivering till jämkningen,

3) en bedömning av de uppgifter som används i beräkningen av de utsläppsrätter som motsvarar anläggningens normala användning.

4 kap.

Ikraftträdande

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 11 augusti 2004.

Europaparlamentets och rådets direktiv: 2003/87/EG, EUT nr L 275, 25.10.2003, s. 32
Kommissionens beslut: 2004/156/EG; EUT nr 059, 26.2.2004, s. 1

Helsingfors den 5 augusti 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultative tjänstemannen
Päivi Janka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.