726/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om temporär ändring av 6 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 6 § i lagen av den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) i stället för det 3 mom. som upphävts genom lag 1164/1990 ett nytt 3 mom. som följer:

6 §

Dividend som ett samfund får från ett utländskt samfund är inte skattepliktig inkomst, om mellan hemviststaten för det samfund som betalar dividenden och Finland är i kraft ett avtal för att undvika dubbelbeskattning som har varit i kraft även den 1 januari 1995 eller om det samfund som delar ut dividenden har sitt hemvist i Republiken Cypern, och om

1) de aktier eller andelar som ägs av dividendtagaren medför ett röstetal om minst 10 procent av det sammanlagda röstetalet i det samfund som delar ut dividenden, eller

2) dividendtagaren direkt innehar minst 25 procent av kapitalet i det samfund som delar ut dividenden.Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2004 och gäller till och med den 31 december 2004.

Lagen tillämpas på dividend som har erhållits den 1 maj 2004 eller därefter.

RP 92/2004
FiUB 12/2004
RSv 117/2004

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.