719/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) 11 a §, sådan den lyder i lag 616/1989, och

ändras 3 § 1 och 5 mom., 7 §, 13 § 1 och 2 mom. samt 14 § 1 mom.,

sådana de lyder, 3 § 1 mom. i lag 1120/1996 och 3 § 5 mom. i lag 1106/1994, 7 § och 13 § 1 och 2 mom. i lag 1225/1999 samt 14 § 1 mom. i lag 902/2001, som följer:

3 §

Om inte annat föreskrivs någon annanstans, skall källskatt betalas på dividend, fondandel som en personalfond betalar och överskott som en personalfond delar ut till sina medlemmar, ränta och royalty samt på lön, pension och annan betalning för vilken förskottsinnehållning skall verkställas enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996). Källskatt skall även tas ut på förtäckt dividend som avses i 29 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) och på sådan förtäckt vinstöverföring till förmån för delägare som avses i 31 § i nämnda lag. Källskatt skall även betalas på ersättning genom personlig verksamhet av artist eller sportutövare oberoende av om ersättningen skall anses som lön eller om den betalas till artisten eller sportutövaren själv eller till någon annan.


Källskatt skall inte betalas på dividend som betalas till ett sådant samfund med hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen som direkt innehar minst 20 procent av kapitalet i det bolag som betalar dividenden. Detta moment tillämpas endast om dividendtagaren är ett sådant bolag som avses i artikel 2 i Europeiska gemenskapernas råds direktiv 90/435/EEG om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater.


7 §

Källskatten utgör 28 procent på dividend, ränta och royalty. Källskatten utgör 35 procent på lön, pension, personalfonders fondandelar och överskott samt på annan betalning som är underkastad förskottsinnehållning. Källskatten är 19 procent på inkomst av virkesförsäljning och 15 procent på sådan ersättning genom verksamhet av artist eller sportutövare som avses i 3 § 1 mom. Källskatten redovisas i sin helhet till staten.

13 §

Ett begränsat skattskyldigt samfund skall på annan inkomst än sådan som avses i 3 § och som har förvärvats i Finland i inkomstskatt för samfund betala 26 procent.

En begränsat skattskyldig fysisk person skall på inkomst som avses i 1 mom. i statsskatt på kapitalinkomst betala 28 procent och på förvärvsinkomst 35 procent.


14 §

En begränsat skattskyldig skall betala förmögenhetsskatt så att skatt erläggs av samfund med en sådan andel av den beskattningsbara förmögenheten som motsvarar den förmögenhetsskatteprocent för samfund som avses i förmögenhetsskattelagen och av övriga skattskyldiga 0,8 procent av den del av den beskattningsbara förmögenheten som överstiger 135 000 euro.Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2004.

Lagen tillämpas på inkomst som erhållits den 1 januari 2005 och därefter.

RP 92/2004
FiUB 12/2004
RSv 117/2004

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.