709/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 12 a kap. 1 § 9 punkten, sådan den lyder i lag 952/2000,

ändras 1 kap. 6 a §, 2 kap. 1 § 2 mom., 6 kap. 3 §, 10 kap. 4 a §, 11 kap. 8 §, 12 kap. 5 § 2 mom., 12 a kap. 1 § 4, 5 och 10 punkten, 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom.,

av dem 1 kap. 6 a § sådan den lyder i lag 638/2000, 2 kap. 1 § 2 mom. och 11 kap. 8 § sådana de lyder i lag 340/2000, 6 kap. 3 § sådan den lyder i lag 483/1993 och i nämnda lag 340/2000, 10 kap. 4 a §, 12 a kap. 1 § 4, 5 och 10 punkten, 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom. sådana de lyder i lag 952/2000, och 12 kap. 5 § 2 mom. sådant det lyder i lag 81/1999, samt

fogas till 1 kap. en ny 6 b §, till 6 kap. en ny 3 a §, till 10 kap. 9 b §, sådan den lyder i nämnda lag 340/2000, ett nytt 3 mom., till 12 kap. 4 §, sådan den lyder i nämnda lag 340/2000, ett nytt 5 mom. och till 12 a kap. 8 §, sådan den lyder i nämnda lag 952/2000, ett nytt 5 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

6 a §

I denna lag avses med tjänsteföretag en sammanslutning som för en försäkringsförening producerar tjänster som hänför sig till föreningens huvudsakliga verksamhet. Med tjänsteföretag avses också en sammanslutning som huvudsakligen producerar tjänster för en eller flera försäkringsföreningar genom att äga, besitta eller förvalta fastigheter.

6 b §

I denna lag avses med försäkringsholdingsammanslutning ett moderföretag vars huvudsakliga funktion är att förvärva och inneha andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag, utländska återförsäkringsföretag eller försäkringsföretag i tredje land och av vilka minst ett är en försäkringsförening enligt denna lag. Som försäkringsholdingsammanslutning betraktas dock inte ett konglomerats holdingsammanslutning som hör till tillämpningsområdet för lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004). Med företag som nämns ovan i denna paragraf avses moderföretag, dotterföretag, försäkringsföretag, utländska återförsäkringsföretag och försäkringsföretag i tredje land enligt definitionerna i 12 a kap. 1 § i denna lag.

2 kap.

Bildande av en försäkringsförening

1 §

Minst en av stiftarna skall vara bosatt i eller, om en stiftare är en juridisk person, ha sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Försäkringsinspektionen beviljar undantag. Undantag får beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över försäkringsföreningen eller skötseln av den enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.


6 kap.

Försäkringsföreningens ledning

3 §

Minst en av styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Försäkringsinspektionen beviljar undantag. Undantag får beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över försäkringsföreningen eller skötseln av den enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.

En försäkringsförenings styrelse och verkställande direktör skall leda försäkringsföreningen med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall vara väl ansedda och ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som kan anses vara behövlig med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsföreningens verksamhet.

Den som är omyndig, försatt i konkurs eller meddelats näringsförbud får inte vara medlem av styrelsen eller förvaltningsrådet eller verkställande direktör.

En försäkringsförening skall omedelbart meddela ändringar i fråga om sina i 2 mom. avsedda förvaltningspersoner till Försäkringsinspektionen.

Vad som i 2―4 mom. bestäms om försäkringsföreningars förvaltningspersoner tillämpas på motsvarande sätt på försäkringsholdingsammanslutningar.

3 a §

Verkställande direktören för en försäkringsförening och dennes ställföreträdare får inte vara verkställande direktör eller dennes ställföreträdare för ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som hör till samma koncern som försäkringsföreningen eller för ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som hör till samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som försäkringsföreningen.

10 kap.

Bokslut, koncernbokslut och täckning av ansvarsskuld

4 a §

En försäkringsförening och en försäkringsholdingsammanslutning skall ha tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskkontrollsystem med beaktande av arten och omfattningen av föreningens verksamhet. Försäkringsinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om hur den interna kontrollen och riskkontrollen skall ordnas.

9 b §

Om ett kreditinstitut eller värdepappersföretag hör till en försäkringsförenings eller en försäkringsholdingsammanslutnings koncern, får koncernbokslutet utan hinder av detta kapitel upprättas på det sätt som bestäms i 4 kap. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, om det är nödvändigt för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av resultatet av koncernens verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

11 kap.

Vinstutdelning och annan användning av föreningens tillgångar

8 §

Betydande eller principiella beslut som gäller kreditgivning till ett samfund som hör till samma koncern som försäkringsföreningen eller till ett samfund som hör till samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som försäkringsföreningen och betydande eller principiella beslut om investeringar i ett sådant samfund skall fattas av försäkringsföreningens styrelse.

Vad som i 1 mom. bestäms om kreditgivning tillämpas på motsvarande sätt på ställande av borgen eller annan säkerhet för betalning av en kredit som någon annan beviljat.

12 kap.

Tillsynen över försäkringsföreningarna

4 §

Vad som i 3 mom. bestäms om Försäkringsinspektionens rätt att granska en försäkringsförenings och dess dottersamfunds rörelse och övriga verksamhet tillämpas på motsvarande sätt på en finsk försäkringsholdingsammanslutning och dess dottersamfund.

5 §

En försäkringsförening och en finsk försäkringsholdingsammanslutning skall inom en skälig tid som social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen bestämmer lämna ministeriet och inspektionen också andra för utförandet av uppgifterna enligt denna lag nödvändiga upplysningar om sin verksamhet än de som avses i 1 mom. Det som ovan i detta moment föreskrivs om försäkringsföreningar och finska försäkringsholdingsammanslutningar tillämpas på motsvarande sätt på inhemska och utländska företag som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, om Försäkringsinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet enligt den nämnda lagen eller i övrigt utför uppgifter som med stöd av den nämnda lagen hör till den.

12 a kap.

Extra tillsyn över försäkringsgrupper

1 §

I detta kapitel avses med


4) företag med ägarintresse ett moderföretag, en juridisk person som har ägarintresse i ett annat företag eller ett företag som är knutet till ett annat företag på det sätt som avses i 5 § 2 mom. 2 eller 3 punkten i kreditinstitutslagen (1607/1993),

5) anknutet företag ett dotterföretag, ett sådant företag i vilket en juridisk person har ägarintresse eller ett företag som är knutet till ett annat företag på det sätt som avses i 5 § 2 mom. 2 eller 3 punkten i kreditinstitutslagen,


10) mångbranschholdingsammanslutning ett annat moderföretag än ett försäkringsföretag, ett försäkringsföretag i tredje land, ett utländskt återförsäkringsföretag, en försäkringsholdingsammanslutning eller ett konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och som har minst en försäkringsförening enligt denna lag bland sina dotterföretag.

5 §

För den extra tillsynen över en försäkringsförening enligt 2 § 1 mom. i detta kapitel skall föreningen utföra en beräkning av den jämkade solvensen vilken skall omfatta till försäkringsföreningen anknutna försäkringsföretag, försäkringsholdingsammanslutningar, försäkringsföretag i tredje land, utländska återförsäkringsföretag samt kreditinstitut och finansiella institut enligt kreditinstitutslagen och värdepappersföretag enligt lagen om värdepappersföretag (579/1996). I beräkningen skall dessutom beaktas andra företag som ingår i en försäkringsgrupp enligt 2 § 4 mom. på det sätt som ministeriet närmare bestämmer genom förordning. Beräkningen skall tillställas Försäkringsinspektionen i samband med bokslutsuppgifterna på det sätt som inspektionen närmare bestämmer.


6 §

En finsk försäkringsholdingsammanslutning som är moderföretag till en försäkringsförening enligt 2 § 2 mom. i detta kapitel skall för den extra tillsynen utföra en beräkning av den jämkade solvensen vilken skall omfatta till moderföretaget anknutna försäkringsföretag, försäkringsholdingsammanslutningar, försäkringsföretag i tredje land, utländska återförsäkringsföretag samt kreditinstitut och finansiella institut enligt kreditinstitutslagen och värdepappersföretag enligt lagen om värdepappersföretag. I beräkningen skall dessutom beaktas andra företag som ingår i en försäkringsgrupp enligt 2 § 4 mom. på det sätt som ministeriet närmare bestämmer genom förordning. Om en försäkringsförenings moderföretag är något annat företag enligt 2 § 2 mom. än en finsk försäkringsholdingsammanslutning, skall en försäkringsförening som ingår i gruppen utföra beräkningen. Beräkningen skall tillställas Försäkringsinspektionen i samband med bokslutsuppgifterna på det sätt som inspektionen närmare bestämmer.


8 §

Transaktioner enligt denna paragraf får inte göras på villkor som avviker från de villkor som allmänt iakttas i likadana transaktioner mellan parter som är oberoende av varandra. Detta moment tillämpas inte på administrativa tjänster som koncernföretagen skaffar hos ett företag inom koncernen och inte heller på kapital- och debenturlån som ett moderföretag beviljar ett dotterföretag och som behövs för att stärka dotterföretagets kapitalstruktur.


Denna lag träder i kraft den 5 augusti 2004.

RP 69/2004
EkUB 12/2004
RSv 103/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (32002L0087); EGT nr L 035, 11.2.2003, s. 1-27

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.