708/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 1 § 3 mom., 9 § 3 mom. och 12 §, sådana de lyder, 1 § 3 mom. i lag 419/2004, 9 § 3 mom. i lag 640/1997 och 12 § delvis ändrad i lag 51/2002, samt

fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1208/1998 och 332/2004, ett nytt 4 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Lagens tillämpningsområde

På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas dock inte 1 kap. 3, 3 a och 4 a §, 2 kap. 1 a § 2 mom., 2 § 1, 2 och 5 mom., 2 a §, 4 § 1 mom. 3 punkten och 5 § 1, 2 och 5 mom., 2 a kap., 3 kap. 1 § 1 mom., 1 a, 3, 4 och 7 §, 7 kap. 1 a § 1 och 2 mom., 2, 3 och 3 a, 7 § 1, 3 och 4 mom., 10 kap. 2, 3 a, 3 b, 4 d och 7 §, 11 kap. 1 och 6―14 §, 12 kap. 1 § 2 mom. och 4 och 5 §, 13 kap., 14 kap. 1 § 2 mom., 4 § 2 mom., 4 a §, 5 b, 6 och 7 §, 14 a kap. 7 § 4 mom. och 8 §, 15 kap. 25 § 3 mom., 26 och 27 § och 34 § 2 mom., 16 kap. 13 § 4 mom., 16 a kap. 9 § 4 mom. samt 10 och 13―15 §, 16 b kap. 4 § 3 mom. samt 18 kap. 9 § 2 mom. i lagen om försäkringsbolag.

6 §
Koncession

En förutsättning för att koncession skall beviljas är att minst hälften av stiftarna är bosatta i eller, om en stiftare är en juridisk person, har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte social- och hälsovårdsministeriet beviljar undantag. Undantag får beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över bolaget eller skötseln av det enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.

9 §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets förvaltningsråd och styrelse

Styrelsemedlemmarna skall vara väl ansedda och de skall ha tillräcklig kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. I styrelsen skall det finnas tillräcklig sakkunskap om placeringsverksamhet. De som skall väljas till medlemmar och suppleanter i förvaltningsrådet eller styrelsen skall ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget innan de blir valda. Vad som i 7 kap. 1 a § 3 och 4 mom. samt 4 och 5 § i lagen om försäkringsbolag och i 16 kap. 4 § i lagen om aktiebolag bestäms om styrelsemedlemmar, suppleanter och ordförande tillämpas på motsvarande sätt på förvaltningsrådets medlemmar, suppleanter och ordförande.


12 §
Särskilda behörighetsvillkor för ledningen

Den som är omyndig, försatt i konkurs eller meddelats näringsförbud får inte vara medlem av styrelsen eller förvaltningsrådet eller verkställande direktör.

Minst hälften av medlemmarna i styrelsen och förvaltningsrådet samt verkställande direktören skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Försäkringsinspektionen beviljar undantag. Undantag får beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över bolaget eller skötseln av det enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.

Majoriteten av det totala antalet medlemmar i förvaltningsrådet och styrelsen skall bestå av personer som inte är anställda hos samma kreditinstitut eller finansiella institut eller försäkringsbolag eller ett bolag som hör till samma koncern som institutet eller försäkringsbolaget och som inte är medlemmar i ett sådant instituts eller försäkringsbolags eller annat bolags förvaltningsråd eller styrelse.

Den som är medlem i styrelsen eller förvaltningsrådet för ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte vara medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen för ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag.

Verkställande direktören för ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller dennes ställföreträdare får inte vara anställd hos eller revisor för ett kreditinstitut eller finansiellt institut, ett fondbolag, ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag eller något annat försäkringsbolag eller en sammanslutning som hör till samma koncern eller till samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) avsedda konglomerat som institutet, fondbolaget eller försäkringsbolaget. Verkställande direktören för ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller dennes ställföreträdare får inte vara medlem i styrelsen eller förvaltningsrådet för ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag.


Denna lag träder i kraft den 5 augusti 2004.

RP 69/2004
EkUB 12/2004
RSv 103/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (32002L0087); EGT nr L 035, 11.2.2003, s. 1-27

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.