707/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 1 kap. 5 b §, 2 kap. 1 a § 2 mom., 2 a kap. 17 §, 7 kap. 3 § 1 och 2 mom., 10 kap. 11 § 5 mom., rubriken för 14 kap. och 14 kap. 3 § samt 14 b kap. 1 § 4, 5 och 9 punkten,

av dem 1 kap. 5 b §, 2 a kap. 17 §, 7 kap. 3 § 2 mom. och 10 kap. 11 § 5 mom. sådana de lyder i lag 49/2002, 2 kap. 1 a § 2 mom. och 7 kap. 3 § 1 mom. sådana de lyder i lag 611/1997 samt 14 kap. 3 § och 14 b kap. 1 § 4, 5 och 9 punkten sådana de lyder i lag 949/2000, samt

fogas till 2 kap. 2 a §, sådan den lyder i lag 79/1999, nya 2 och 3 mom. och till 2 kap. 5 §, sådan den lyder i lag 416/2004, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till 3 kap. 3 §, sådan den lyder i lag 389/1995 och i nämnda lag 949/2000, ett nytt 7 mom., till 14 kap. en ny 4 a § och till 14 b kap. 8 §, sådan den lyder i nämnda lag 949/2000, ett nytt 5 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

5 b §

I denna lag avses med försäkringsholdingsammanslutning ett moderföretag vars huvudsakliga funktion är att förvärva och inneha andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag, utländska återförsäkringsföretag eller försäkringsföretag i tredje land och av vilka minst ett är ett försäkringsbolag enligt denna lag. Som försäkringsholdingsammanslutning betraktas dock inte ett konglomerats holdingsammanslutning som hör till tillämpningsområdet för lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004). Med företag som nämns ovan i denna paragraf avses moderföretag, dotterföretag, försäkringsföretag, utländska återförsäkringsföretag och försäkringsföretag i tredje land enligt definitionerna i 14 b kap. 1 §.

2 kap.

Försäkringsbolags bildande

1 a §

Minst en av stiftarna skall vara bosatt i eller, om en stiftare är en juridisk person, ha sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte social- och hälsovårdsministeriet beviljar undantag. Undantag får beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över försäkringsbolaget eller skötseln av det enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.


2 a §

Om ett försäkringsaktiebolag som skall bildas kommer att vara dotterföretag till ett försäkringsföretag, kreditinstitut eller värdepappersföretag som har beviljats koncession i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller dotterföretag till moderföretaget till ett försäkringsföretag, kreditinstitut eller värdepappersföretag som har beviljats koncession i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller om samma fysiska eller juridiska personer kommer att ha bestämmande inflytande såväl i det försäkringsbolag som skall bildas som i ett försäkringsföretag, kreditinstitut eller värdepappersföretag som har beviljats koncession i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall social- och hälsovårdsministeriet begära utlåtande om ansökan också av den tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i staten i fråga.

I begäran om utlåtande som avses i 2 mom. skall den som ger utlåtande uppmanas att särskilt bedöma aktieägarnas lämplighet samt det goda anseendet och erfarenheten hos chefer som deltar i ledningen för ett annat företag i samma grupp samt att överlämna de uppgifter som gäller ovan nämnda omständigheter och som är relevanta när det gäller att bevilja koncession eller utöva tillsyn över försäkringsbolaget.

5 §

Om försäkringsbolaget hör till ett sådant finans- och försäkringskonglomerat vars moderföretag inte har hemort i Finland och som inte är ett konglomerat som avses i 6 § 1 eller 2 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, är en ytterligare förutsättning för beviljande av koncession att man kan säkerställa att en utländsk tillsynsmyndighet har tillräcklig behörighet att övervaka hela konglomeratet på ett sätt som motsvarar denna lag eller att försäkringsbolagets tillhörighet till ett sådant konglomerat inte på något annat sätt äventyrar stabiliteten i bolagets verksamhet. Försäkringsbolagets tillhörighet till ett konglomerat som avses i detta moment anses äventyra stabiliteten i bolagets verksamhet, såvida det inte kan visas att konglomeratets solvens, riskkoncentrationerna, konglomeratets interna kontroll och riskhanteringsmetoder samt, i fråga om ett konglomerats holdingsammanslutning, ägarnas och ledningens lämplighet och tillförlitlighet motsvarar kraven enligt denna lag och lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat.


2 a kap.

Bedrivande av direkt försäkring utomlands

17 §

Om ett utländskt försäkringsföretag har blivit dotterföretag till ett försäkringsbolag och försäkringsbolaget inte har gjort anmälan om förvärvet enligt 7 kap. 8 § i denna lag eller 13 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, skall försäkringsbolaget underrätta Försäkringsinspektionen om detta inom tre månader.

3 kap.

Delägarskap i försäkringsbolag

3 §

Om den som förvärvar ägarandelar som avses i 1 och 2 mom. är ett försäkringsföretag, kreditinstitut eller värdepappersföretag med koncession i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller moderföretag till ett sådant företag, eller en fysisk eller juridisk person som har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen i ett sådant företag, skall Försäkringsinspektionen av den tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i staten i fråga begära ett utlåtande enligt 2 kap. 2 a § 2 mom. om förvärvet.

7 kap.

Bolagets ledning

3 §

Minst en av styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Försäkringsinspektionen beviljar undantag. Undantag får beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över försäkringsbolaget eller skötseln av det enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.

Ett försäkringsbolags styrelse och verkställande direktör skall leda försäkringsbolaget med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall dessutom vara väl ansedda och ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som kan anses vara behövlig med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet. Den som är omyndig, försatt i konkurs eller meddelats näringsförbud eller en juridisk person får inte vara medlem av styrelsen eller förvaltningsrådet eller verkställande direktör.


10 kap.

Bokslut, koncernbokslut och täckning av ansvarsskuld

11 §

Om ett kreditinstitut eller värdepappersföretag hör till ett försäkringsbolags eller en försäkringsholdingsammanslutnings koncern, får koncernbokslutet utan hinder av detta kapitel upprättas på det sätt som bestäms i 4 kap. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, om det är nödvändigt för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av resultatet av koncernens verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

14 kap.

Tillsynen över försäkringsbolag och över företag som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat

3 §

Ett försäkringsbolag och en finsk försäkringsholdingsammanslutning skall inom en skälig tid som social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen bestämmer lämna ministeriet och inspektionen också andra för utförandet av uppgifterna enligt denna lag nödvändiga upplysningar om sin verksamhet än de som avses i 2 §. Det som ovan i denna paragraf föreskrivs om försäkringsföretag och finska försäkringsholdingsammanslutningar tillämpas på motsvarande sätt på företag som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, om Försäkringsinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet enligt den nämnda lagen eller i övrigt utför uppgifter som med stöd av den nämnda lagen hör till den och upplysningarna behöver lämnas för att inspektionen skall kunna utföra de uppgifter som den har enligt den nämnda lagen.

4 a §

Försäkringsinspektionen har rätt att utföra granskningar i ett företag i Finland som hör till ett finans- eller försäkringskonglomerat där det ingår minst ett försäkringsföretag med hemort i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om den tillsynsmyndighet som övervakar försäkringsverksamheten i den berörda staten begär granskning.

Om Försäkringsinspektionen ämnar granska ett företag som är beläget i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat där det också ingår ett finskt försäkringsbolag eller en försäkringsförening som avses i lagen om försäkringsföreningar, skall inspektionen begära av den tillsynsmyndighet som övervakar försäkringsverksamheten i den berörda staten att granskningen utförs. Försäkringsinspektionen har rätt att utföra granskningen eller att delta i den, om den tillsynsmyndighet som tagit emot begäran tillåter det.

Om den tillsynsmyndighet som övervakar försäkringsverksamheten i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet behöver granska ett företag i Finland som hör till ett finans- eller försäkringskonglomerat där det också ingår ett försäkringsföretag med hemort i den berörda staten, skall tillsynsmyndigheten begära av Försäkringsinspektionen att granskningen utförs. Försäkringsinspektionen skall uppfylla begäran genom att antingen utföra granskningen själv eller låta den tillsynsmyndighet som framställt begäran delta i granskningen. Försäkringsinspektionen kan som hjälp vid granskningen anlita en utomstående revisor eller annan sakkunnig.

Försäkringsinspektionen skall på eget initiativ meddela en annan tillsynsmyndighet som övervakar försäkringsverksamheten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, såvida Försäkringsinspektionen inte avtalar något annat med den nämnda tillsynsmyndigheten, upplysningar om solvens, stora kundrisker och andra riskkoncentrationer när det gäller dess tillsynsobjekt som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat samt om dessa tillsynsobjekts interna kontroll och riskhanteringsmetoder liksom även väsentliga uppgifter som vid tillsynen erhållits om konglomeratets struktur, ekonomiska ställning, innehav, ledning och organisation, verksamhetsstrategi, interna kontroll och riskhantering samt systemet för insamling av upplysningar och dess tillförlitlighet, uppgifter om interna affärstransaktioner mellan företag inom konglomeratet samt viktiga beslut som gäller tillsynsobjekten samt betydande påföljder för tillsynsobjekten. Försäkringsinspektionen skall dessutom på begäran av en tillsynsmyndighet som övervakar försäkringsverksamheten i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tillställa denna andra uppgifter som finns hos Försäkringsinspektionen och som är nödvändiga med tanke på tillsynen över konglomeratet.

14 b kap.

Extra tillsyn över försäkringsgrupper

1 §

I detta kapitel avses med


4) företag med ägarintresse ett moderföretag, en juridisk person som har ägarintresse i ett annat företag eller ett företag som är knutet till ett annat företag på det sätt som avses i 5 § 2 mom. 2 eller 3 punkten i kreditinstitutslagen (1607/1993),

5) anknutet företag ett dotterföretag, ett sådant företag i vilket en juridisk person har ägarintresse eller ett företag som är knutet till ett annat företag på det sätt som avses i 5 § 2 mom. 2 eller 3 punkten i kreditinstitutslagen,


9) mångbranschholdingsammanslutning ett annat moderföretag än ett försäkringsföretag, ett försäkringsföretag i tredje land, ett utländskt återförsäkringsföretag, en försäkringsholdingsammanslutning eller en i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat avsedd konglomerats holdingsammanslutning och som har minst ett försäkringsbolag enligt denna lag bland sina dotterföretag.

8 §

Transaktioner enligt denna paragraf får inte göras på villkor som avviker från de villkor som allmänt iakttas i likadana transaktioner mellan parter som är oberoende av varandra. Detta moment tillämpas inte på administrativa tjänster som koncernföretagen skaffar hos ett företag inom koncernen och inte heller på kapital- och debenturlån som ett moderföretag beviljar ett dotterföretag och som behövs för att stärka dotterföretagets kapitalstruktur.


Denna lag träder i kraft den 5 augusti 2004.

RP 69/2004
EkUB 12/2004
RSv 103/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (32002L0087); EGT nr L 035, 11.2.2003, s. 1-27

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.