705/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 6 § 5 mom., 12 b § 1―3 mom., 15 b § 1 mom. och rubriken för 31 §, sådana de lyder, 6 § 5 mom., 15 b § 1 mom. och rubriken för 31 § i lag 48/2002 och 12 b § 1―3 mom. i lag 596/2003, samt

fogas till 10 §, sådan den lyder i nämnda lag 596/2003, nya 2, 5 och 7 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom. och det nuvarande 4 mom. blir 6 mom., samt till 31 §, sådan den lyder i lag 1347/1997 och i nämnda lagar 48/2002 och 596/2003, ett nytt 7 mom. som följer:

6 §
Konsolideringsgrupp

Det som i 9 a och 9 b § i kreditinstitutslagen föreskrivs om regionalt tillämpningsområde för bestämmelser om kreditinstituts konsolideringsgrupper, skall på motsvarande sätt tillämpas på värdepappersföretags konsolideringsgrupper.


10 §
Beviljande av verksamhetstillstånd

Om värdepappersföretaget hör till en konsolideringsgrupp på vilken med stöd av 6 § 5 mom. finsk lag inte tillämpas, är en ytterligare förutsättning för beviljande av verksamhetstillstånd att man kan säkerställa att en utländsk tillsynsmyndighet har tillräcklig behörighet att övervaka hela konsolideringsgruppen på ett sätt som motsvarar denna lag eller att värdepappersföretagets tillhörighet till en sådan konsolideringsgrupp inte på något annat sätt äventyrar stabiliteten i värdepappersföretagets verksamhet. Värdepappersföretagets tillhörighet till en konsolideringsgrupp som avses i detta moment anses äventyra stabiliteten i värdepappersföretagets verksamhet, såvida det inte kan visas att den konsoliderade soliditeten, de konsoliderade stora kundriskerna, konsolideringsgruppens interna kontroll och riskhanteringsmetoder samt, i fråga om en holdingsammanslutning, ägarnas och ledningens lämplighet och tillförlitlighet motsvarar kraven enligt denna lag. Vad som i detta moment föreskrivs om konsolideringsgrupper tillämpas även på sådana finans- och försäkringskonglomerat som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) och på vilka finsk lag med stöd av 6 § i den nämnda lagen inte tillämpas.


Om verksamhetstillstånd söks av en sammanslutning som är dotterföretag till ett värdepappersföretag, kreditinstitut eller försäkringsbolag med verksamhetstillstånd i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av ett dotterföretag till ett sådant värdepappersföretags, kreditinstituts eller försäkringsbolags moderföretag, skall utlåtande av den statens berörda tillsynsmyndighet begäras. På samma sätt skall förfaras om samma fysiska eller juridiska personer har bestämmande inflytande såväl i den sammanslutning som söker verksamhetstillstånd som i det ovan avsedda värdepappersföretaget, kreditinstitutet eller försäkringsbolaget. I begäran om utlåtande som avses i detta moment skall den som ger utlåtande uppmanas att särskilt bedöma aktieägarnas lämplighet samt det goda anseendet och erfarenheten hos chefer som deltar i ledningen för ett annat företag i samma grupp samt att överlämna de uppgifter om ovan nämnda omständigheter som är relevanta när det gäller att bevilja verksamhetstillstånd eller utöva tillsyn över värdepappersföretaget.


Verksamhetstillstånd beviljas även ett europabolag som avses i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, om bolaget har beviljats ett motsvarande tillstånd i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har för avsikt att flytta sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 8 i nämnda förordning. Finansinspektionen skall dessutom om tillståndsansökan begära ett utlåtande av den tillsynsmyndighet som övervakar värdepappersmarknaden i denna stat. Detsamma gäller när ett europabolag grundas genom fusion så att det övertagande bolaget med hemort i någon annan stat än Finland registreras som europabolag i Finland.

12 b §
Ledningen av värdepappersföretag och holdingsammanslutningar

Ett värdepappersföretags styrelse och verkställande direktör skall leda värdepappersföretaget med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt verkställande direktören och verkställande direktörens ställföreträdare skall vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. Styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt verkställande direktören och verkställande direktörens ställföreträdare skall dessutom ha sådan allmän kännedom om investeringsverksamhet som är nödvändig med beaktande av arten och omfattningen av värdepappersföretagets verksamhet.

En person som avses i 1 mom. anses inte vara tillförlitlig om han eller hon under de fem senaste åren genom en dom som har vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att han eller hon är uppenbart olämplig som värdepappersföretagets styrelsemedlem eller suppleant eller verkställande direktör eller ställföreträdare för verkställande direktören.

Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda en person att vara ett värdepappersföretags styrelsemedlem eller suppleant eller verkställande direktör eller ställföreträdare för verkställande direktören, om

1) personen vid skötseln av sina uppgifter har ådagalagt uppenbar oskicklighet eller oförsiktighet och om det är uppenbart att detta allvarligt kan skada stabiliteten i värdepappersföretagets verksamhet, investerarnas ställning eller borgenärernas fördel, eller om

2) personen inte uppfyller de krav som föreskrivs i 1 mom.


15 b §
Förvärv av bestämmande inflytande i ett företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett värdepappersföretag eller ett företag inom dess konsolideringsgrupp får inte förvärva i 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) avsett bestämmande inflytande i ett kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller försäkringsbolag med hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte företaget har anmält detta till Finansinspektionen på förhand eller om Finansinspektionen efter att ha fått anmälan inom den tid som anges i 2 mom. har förbjudit förvärvet.


31 §
Minimibeloppet av kapitalbasen och interna affärstransaktioner

Om ett värdepappersföretag är ett i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat avsett företag med ägarintresse i ett finans- och försäkringskonglomerat eller dotterföretag till ett sådant konglomerats moderföretag och konglomeratets kapitalbas sjunker under det minimibelopp som anges i 19 eller 22 § i den nämnda lagen, tillämpas på värdepappersföretaget det som föreskrivs ovan i 5 mom. samt på värdepappersföretag och företag som hör till dess konsolideringsgrupp det som föreskrivs ovan i 6 mom. Finansinspektionen skall innan den fattar beslut som avses i 5 och 6 mom. begära utlåtande om besluten av de andra centrala tillsynsmyndigheter som avses i den nämnda lagen.


Denna lag träder i kraft den 5 augusti 2004.

RP 69/2004
EkUB 12/2004
RSv 103/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (32002L0087); EGT nr L 035, 11.2.2003, s. 1-27

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.