699/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

I denna lag bestäms om de krav som skall ställas på finans- och försäkringskonglomerats verksamhet samt om tillsynen över konglomeraten. Syftet med tillsynen är att trygga en ostörd verksamhet på finans- och försäkringsmarknaden, se till att finans- och försäkringskonglomeraten leds enligt sunda och försiktiga affärsprinciper samt trygga insättarnas och investerarnas ekonomiska ställning och de försäkrade förmånerna.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) kreditinstitut kreditinstitut som avses i 2 § i kreditinstitutslagen (1607/1993) och motsvarande utländska kreditinstitut,

2) värdepappersföretag värdepappersföretag som avses i 4 § i lagen om värdepappersföretag (579/1996) och motsvarande utländska värdepappersföretag,

3) fondbolag fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999) och motsvarande utländska fondbolag,

4) försäkringsbolag försäkringsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag (1062/1979), med undantag av arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), och motsvarande utländska försäkringsbolag; vad som i denna lag bestäms om försäkringsbolag tillämpas på motsvarande sätt på försäkringsföreningar som avses i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987),

5) reglerade företag kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag och försäkringsbolag,

6) företag i finansbranschen kreditinstitut, värdepappersföretag, i kreditinstitutslagen och i lagen om värdepappersföretag avsedda tjänsteföretag och finansiella institut, fondbolag och förvaringsinstitut samt med dem jämförbara utländska företag, med undantag för sådana fondbolag och förvaringsinstitut som avses i 7 punkten,

7) företag i försäkringsbranschen försäkringsbolag, försäkringsholdingsammanslutningar och tjänsteföretag som avses i lagen om försäkringsbolag och i lagen om försäkringsföreningar, fondbolag och förvaringsinstitut som är ett i denna punkt avsett företags dotterföretag eller ett ägarintresseföretag i vilket de företag som avses i denna punkt sammanlagt äger en större andel än de företag som avses i 6 punkten samt med ovan i denna punkt avsedda företag jämförbara utländska företag,

8) moderföretag företag som har bestämmande inflytande i ett annat företag på det sätt som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997),

9) dotterföretag företag där moderföretaget har bestämmande inflytande enligt 8 punkten,

10) ägarintresseföretag företag

a) i vilka ett annat företag direkt eller indirekt äger minst 20 procent av aktierna, medlemsandelarna, garantiandelarna eller bolagsandelarna,

b) i vilka ett annat företag har minst 20 procent av det röstetal som aktierna, medlemsandelarna, garantiandelarna eller bolagsandelarna medför och detta röstetal baserar sig på ägande, medlemskap, bolagsordning, bolagsavtal eller andra med dessa jämförbara regler eller annat avtal,

c) i vilka ett annat företag har rätt att utse eller avsätta minst en femtedel av medlemmarna i styrelsen eller i ett organ som utser styrelsen, och rätten att utse baserar sig på samma omständigheter som röstetalet enligt b-punkten, eller

d) i vilka ett annat företag har någon annan sådan ägarandel som skapar en varaktig förbindelse mellan dessa företag och som är avsedd att främja företagets verksamhet eller den verksamhet som ett företag inom samma koncern bedriver,

11) företag med ägarintresse moderföretag och företag som har ett sådant ägarintresse i ett annat företag som avses i 10 punkten,

12) konglomerats holdingsammanslutningar andra än reglerade moderföretag i en företagsgrupp som bildar ett finans- och försäkringskonglomerat enligt 3 § 1 mom.,

13) tillsynsmyndigheter Finansinspektionen, Försäkringsinspektionen och motsvarande tillsynsmyndigheter i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

14) centrala tillsynsmyndigheter

a) myndigheter som med stöd av 6―8 § eller motsvarande utländska lag är samordnande tillsynsmyndigheter för ett finans- och försäkringskonglomerat,

b) andra tillsynsmyndigheter som har ansvar för den gruppbaserade tillsynen över kreditinstitut eller värdepappersföretag som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat eller för den extra tillsynen över försäkringsbolag som hör till konglomeratet,

c) tillsynsmyndigheter som har ansvar för tillsynen över sådana reglerade företag som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat och på vilka den gruppbaserade eller extra tillsyn som avses i b-punkten inte tillämpas,

d) andra tillsynsmyndigheter som har ansvar för tillsynen över reglerade företag som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat än sådana som avses i a―c-punkten, om de tillsynsmyndigheter som avses i a―c-punkten enhälligt så beslutar.

Vid tillämpning av 1 mom. 8―11 punkten räknas till ägar- och röstandelarna även aktier och andelar som hör till en pensionsstiftelse enligt lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) som grundats av ett arbetsgivarföretag inom den i 3 § 2 mom. avsedda företagsgruppen och vars verksamhetskrets omfattar personer som är anställda hos arbetsgivarföretaget, eller till en pensionskassa enligt lagen om försäkringskassor (1164/1992) vars verksamhetskrets kan omfatta personer som är anställda hos ett arbetsgivarföretag inom företagsgruppen.

3 §
Finans- och försäkringskonglomerat

Med ett finans- och försäkringskonglomerat (konglomerat) avses

1) en företagsgrupp i vilken företaget med ägarintresse är ett reglerat företag och som uppfyller samtliga följande villkor:

a) minst ett av de företag som hör till företagsgruppen är ett företag i finansbranschen och minst ett företag i försäkringsbranschen,

b) den sammanräknade andel som företagen i finansbranschen och den sammanräknade andel som företagen i försäkringsbranschen står för i företagsgruppen är båda var för sig betydande vid beräkning enligt 4 §,

2) en företagsgrupp i vilken moderföretaget inte är ett reglerat företag och som uppfyller samtliga följande villkor:

a) minst ett av moderföretagets dotterföretag är ett reglerat företag,

b) minst ett av de företag som hör till företagsgruppen är ett företag i finansbranschen och minst ett företag i försäkringsbranschen,

c) den sammanräknade andel som företagen i finansbranschen och den sammanräknade andel som företagen i försäkringsbranschen står för i företagsgruppen är båda var för sig betydande vid beräkning enligt 4 §,

d) den sammanräknade andel som företagen i finans- och försäkringsbranschen står för i företagsgruppen är betydande vid beräkning enligt 4 §.

Med en företagsgrupp avses vid tillämpningen av 1 mom. 1 punkten en grupp som består av moderföretaget, moderföretagets dotterföretag och deras ägarintresseföretag eller, om företaget med ägarintresse är ett annat företag än moderföretaget, företaget med ägarintresse och dess ägarintresseföretag, samt vid tillämpning av 1 mom. 2 punkten en grupp som består av moderföretaget, moderföretagets dotterföretag och deras ägarintresseföretag.

Utöver vad som bestäms i denna paragraf bildas ett konglomerat av

1) sådana reglerade företag mellan vilka det finns en i 4 a § i kreditinstitutslagen, 6 a § i lagen om värdepappersföretag och 1 kap. 5 § i lagen om försäkringsbolag avsedd annan betydande bindning än en sådan som avses ovan i denna paragraf samt dylika företags dotterföretag och ägarintresseföretag, förutsatt att minst ett av de reglerade företagen är ett företag i finansbranschen och minst ett är ett företag i försäkringsbranschen,

2) institut som enligt 3 § 1 mom. i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2002) hör till en sammanslutning som avses i nämnda paragraf och sådana företag i försäkringsbranschen i vilka nämnda institut ensamma eller tillsammans har sådant bestämmande inflytande som avses i 2 § 1 mom. 8 punkten eller som är ett dylikt instituts ägarintresseföretag,

förutsatt att den sammanräknade andel som företagen i finans- och försäkringsbranschen samt den andel som företagen i båda branscherna var för sig står för i en dylik grupp är betydande vid beräkning enligt 4 §.

Med ett företag i toppen av ett konglomerat avses i denna lag företaget med ägarintresse i det konglomerat som avses i 1 mom. 1 punkten, moderföretaget i det konglomerat som avses i 2 punkten i nämnda moment, i ett konglomerat som avses i 3 mom. 1 punkten, det reglerade företag som har den största balansomslutningen, samt i ett konglomerat som avses i 3 mom. 2 punkten sammanslutningens centralinstitut.

4 §
Tröskelvärden som skall tillämpas på konglomerat

Den sammanräknade andel som företagen i finans- och försäkringsbranschen står för i en företagsgrupp eller i en i 3 § 3 mom. avsedd grupp är betydande på det sätt som avses i 3 § 1 mom. 2 d-punkten och 3 § 3 mom., om det sammanräknade beloppet av dessa företags balansomslutningar överstiger 40 procent av det sammanräknade beloppet av balansomslutningarna för alla företag som hör till företagsgruppen. Vid tillämpningen av detta moment hänförs arbetspensionsförsäkringsbolag inte till företagsgruppen.

Den sammanräknade andel som företagen i finansbranschen och den sammanräknade andel som företagen i försäkringsbranschen (branschandel) står för i alla de företag i finans- eller försäkringsbranschen som hör till företagsgruppen eller till den grupp som avses i 3 § 3 mom. är vardera betydande på det sätt som avses i 3 § 1 mom. 1 b- eller 2 c-punkten eller 3 § 3 mom. om minst ett av följande villkor uppfylls:

1) det enligt 3 mom. beräknade genomsnittet av andelarna av balansräkningen och kapitalkravet överstiger 10 procent i båda branscherna,

2) det sammanräknade beloppet av balansomslutningarna för företag som hör till den mindre branschen överstiger 6 miljarder euro,

3) rörelseintäkternas andel i de företag i finansbranschen och de företag i försäkringsbranschen som hör till ett konglomerat överstiger vardera 10 procent av de sammanräknade intäkterna i de företag i finans- och försäkringsbranschen som hör till konglomeratet.

Det i 2 mom. 1 punkten avsedda genomsnittet fås genom att man först räknar ut förhållandet mellan de sammanräknade balansomslutningarna för företagen i branschen och de sammanräknade balansomslutningarna för alla företag i finans- och försäkringsbranschen (relationstal 1) och förhållandet mellan det sammanräknade kapitalkravet för företagen i branschen och det sammanräknade kapitalkravet för de företag i finans- och försäkringsbranschen som hör till konglomeratet (relationstal 2) och därefter beräknar det aritmetiska medelvärdet av relationstalen 1 och 2. Med kapitalkrav avses i detta moment de enligt 18 § 1 mom. beräknade kapitalbasens minimibelopp i ett reglerat företag som hör till ett konglomerat. Om gruppbaserad eller extra tillsyn tillämpas på det reglerade företaget, avses med kapitalkrav det enligt 18 § 2 mom. beräknade kapitalbasens minimibelopp.

Om två eller flera av företagen i samma bransch i konglomeratet eller, vid tillämpning av 1 mom., två eller flera företag i finans- och försäkringsbranschen bildar en koncern som inte i väsentlig utsträckning omfattar företag i andra branscher och som upprättar ett koncernbokslut, beaktas vid tillämpning av bestämmelserna i 1―3 mom. i stället för balansräkningen koncernens balansräkning för dessa företags del. Till balansomslutningen och koncernens balansomslutning läggs vid tillämpningen av denna paragraf det kreditmotvärde för förbindelser utanför balansräkningen som beräknats enligt 77 § i kreditinstitutslagen. Av balansomslutningen för ägarintresseföretag, förbindelserna utanför balansräkningen, kapitalkravet och rörelseintäkterna beaktas vid tillämpningen av denna paragraf ett belopp som motsvarar den andel som företag som hör till konglomeratet sammanlagt äger i ägarintresseföretaget. Om ägarintresset helt eller delvis grundar sig på rätten att utse eller avsätta styrelsemedlemmar, beaktas av balansomslutningen, förbindelserna utanför balansräkningen, kapitalkravet och rörelseintäkterna vid tillämpningen av denna paragraf ett belopp som motsvarar den andel som de styrelsemedlemmar som berörs av denna rätt utgör av det totala antalet styrelsemedlemmar, om det belopp som beräknats på detta sätt är större än det belopp som beräknats på basis av ägarandelen.

Den tillsynsmyndighet som med stöd av 7 eller 8 § är samordnande tillsynsmyndighet för konglomeratet kan meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf och av 5 §.

5 §
Undantag som gäller tillämpningen av tröskelvärden

Om den sammanräknade andel som företagen i finans- och försäkringsbranschen står för i ett konglomerat sjunker under det tröskelvärde som anges i 4 § 1 mom., tillämpas med avvikelse från nämnda moment ett tröskelvärde om 35 procent på konglomeratet under de tre följande åren. Om den andel som företagen i finansbranschen eller i försäkringsbranschen står för i konglomeratet sjunker under det tröskelvärde som anges i 4 § 2 mom. 1 eller 3 punkten, tillämpas med avvikelse från nämnda moment ett tröskelvärde om 8 procent på konglomeratet under de tre följande åren. Om det sammanräknade beloppet av balansomslutningarna för de företag i finansbranschen eller i försäkringsbranschen som hör till konglomeratet sjunker under det tröskelvärde som anges i 4 § 2 mom. 2 punkten, tillämpas med avvikelse från nämnda moment ett tröskelvärde om 5 miljarder euro på konglomeratet under de tre följande åren. Den tillsynsmyndighet som enligt 7 eller 8 § är samordnande tillsynsmyndighet för konglomeratet kan sedan de andra centrala tillsynsmyndigheterna för konglomeratet gett sitt samtycke därtill besluta att tillämpningen av bestämmelserna i detta moment på konglomeratet upphör innan ovan avsedda tid om tre år har löpt ut.

Den tillsynsmyndighet som med stöd av 7 eller 8 § är samordnande tillsynsmyndighet kan besluta att

1) lagen inte tillämpas på konglomeratet eller att den tillämpas endast delvis, om den mindre branschens andel i konglomeratet överskrider det tröskelvärde som anges i 4 § 2 mom. 2 punkten men underskrider det tröskelvärde som anges i 1 och 3 punkten i nämnda moment,

2) ett företag som med hänsyn till syftet med tillsynen har ringa betydelse i konglomeratet kan lämnas obeaktat vid beräkningen av de tröskelvärden som avses i 4 § och i denna paragraf,

3) på konglomeratet tillämpas inte denna lag om endast villkoret i 3 punkten av de villkor som ställs i 4 § 2 mom. uppfylls eller om det att villkoren i 4 § 1 eller 2 mom. uppfylls endast beror på att förbindelser utanför balansräkningen beaktas i enlighet med 4 § 4 mom.,

4) lagen tillämpas inte på ett konglomerat innan det fortlöpande har uppfyllt tröskelvärdena enligt 4 § 1 och 2 mom. under minst tre års tid.

Det beslut som avses i 1 mom. och 2 mom. 1, 2 och 4 punkten kan fattas endast med samtycke av de andra centrala tillsynsmyndigheterna och endast om tillämpningen av lagen endast har ringa betydelse med hänsyn till syftet med lagen eller om det skulle vara oändamålsenligt eller missvisande att tillämpa lagen med hänsyn till syftet med den. Det beslut som avses i 2 mom. 3 punkten kan fattas om det inte finns sådana särskilda skäl för att tillämpa lagen som beror på konglomeratets framträdande position på marknaden, det stora antalet förbindelser utanför konglomeratets balansräkning eller andra med dessa jämförliga omständigheter.

6 §
Tillämpningsområde

Lagen tillämpas på sådana konglomerat till vilka åtminstone ett finskt reglerat företag hör ifall

1) företaget i toppen av konglomeratet har sin hemort i Finland, eller

2) företaget i toppen av konglomeratet har sin hemort i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och samtliga följande villkor uppfylls:

a) i hemstaten för företaget i toppen av konglomeratet finns inte något reglerat företag som hör till konglomeratet,

b) ett finskt reglerat företag som hör till konglomeratet är verksamt i den bransch som beräknad enligt 4 § 2 mom. 1 punkten är större i konglomeratet,

c) balansomslutningen för ett reglerat företag som avses i b-punkten är större än balansomslutningen för något annat reglerat företag som hör till konglomeratet och som är verksamt i samma bransch samt som har hemort i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Lagen tillämpas dessutom på sådana andra än i 1 mom. avsedda konglomerat som uppfyller samtliga följande villkor:

1) företaget i toppen av konglomeratet eller åtminstone ett av moderföretagets reglerade dotterföretag i det konglomerat som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten har hemort i Finland,

2) företaget i toppen av konglomeratet och åtminstone ett av de reglerade företag som hör till konglomeratet har hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3) Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen har på det sätt som avses i 8 § 2 mom. tillsammans kommit överens med de centrala tillsynsmyndigheterna om att endera av de förstnämnda tillsynsmyndigheterna är samordnande tillsynsmyndighet för konglomeratet och att finsk lag tillämpas på tillsynen över konglomeratet.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. tillämpas lagen inte om den tillsynsmyndighet som med stöd av 7 § skulle vara samordnande tillsynsmyndighet på det sätt som avses i 8 § 1 mom. har kommit överens med de andra centrala tillsynsmyndigheterna om att en behörig myndighet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tar på sig ansvaret för tillsynen över konglomeratet.

Lagen tillämpas inte på sådana konglomerat (underkonglomerat) i vilka moderföretaget är dotterföretag till ett företag som hör till ett konglomerat som avses i denna lag eller motsvarande lag i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och det sistnämnda konglomeratet övervakas enligt denna lag eller på ett sätt som motsvarar denna lag.

Den tillsynsmyndighet som med stöd av 7 eller 8 § är samordnande tillsynsmyndighet kan fatta beslut om att avvika från tillämpningen av lagen i de fall som avses i 3 § 3 mom. Beslut om avvikelse kan fattas om det inte finns sådana särskilda skäl för att tillämpa lagen på dylika konglomerat som beror på en nära förbindelse mellan företagsledningen i reglerade företag som avses i momentet eller någon annan därmed jämförlig omständighet.

7 §
Tillsynsmyndigheter

Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen samarbetar vid tillsynen över konglomeraten. Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen skall dessutom samarbeta med de andra tillsynsmyndigheterna.

Om inte något annat följer av 8 § är Finansinspektionen samordnande tillsynsmyndighet för konglomerat som avses i 6 § 1 mom. 1 punkten ifall företaget i toppen av konglomeratet är ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag eller ett konglomerats holdingsammanslutning i ett sådant konglomerat där den andel som företagen i finansbranschen står för i konglomeratet är större än den andel som företagen i försäkringsbranschen står för vid beräkning enligt 4 § 2 mom. 1 punkten. Om inte något annat följer av 8 § är Försäkringsinspektionen samordnande tillsynsmyndighet för konglomerat som avses i 6 § 1 mom. 1 punkten ifall företaget i toppen av konglomeratet är ett försäkringsbolag eller ett konglomerats holdingsammanslutning i ett sådant konglomerat där den andel som företagen i försäkringsbranschen står för i konglomeratet är större än den andel som företagen i finansbranschen står för vid beräkning enligt 4 § 2 mom. 1 punkten.

Om inte något annat följer av 8 § är Finansinspektionen samordnande tillsynsmyndighet för konglomerat som avses i 6 § 1 mom. 2 punkten ifall det reglerade företag som avses i punkten är ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag eller ett fondbolag, och Försäkringsinspektionen ifall det reglerade företag som avses i punkten är ett försäkringsbolag.

Vad som bestäms i denna lag begränsar inte den andra tillsynsmyndighetens rättigheter och skyldigheter att på det sätt som bestäms i någon annan lag övervaka ett företag eller en företagsgrupp som hör till ett konglomerat.

8 §
Överföring av tillsynsuppgiften på en annan tillsynsmyndighet

Med avvikelse från vad som bestäms i 7 § kan en tillsynsmyndighet som med stöd av 7 § är samordnande tillsynsmyndighet med en annan tillsynsmyndighet som avses i 7 § samt med en eller flera tillsynsmyndigheter i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ingå avtal om att en tillsynsmyndighet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är samordnande tillsynsmyndighet eller om att en dylik annan tillsynsmyndighet delvis åtar sig att sköta vad som enligt denna lag ankommer på den samordnande tillsynsmyndigheten. Ett avtal om att en utländsk tillsynsmyndighet är samordnande tillsynsmyndighet kan ingås om företaget i toppen av konglomeratet inte är ett finskt reglerat företag och det kan säkerställas att den utländska tillsynsmyndigheten har tillräcklig behörighet att övervaka hela konsolideringsgruppen på ett sätt som motsvarar denna lag.

Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen kan under de förutsättningar som anges i 6 § 2 mom. med en eller flera tillsynsmyndigheter i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ingå avtal om att Finansinspektionen eller Försäkringsinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet för ett konglomerat som avses i 6 § 2 mom.

I 1 och 2 mom. avsedda avtal kan ingås om det finns vägande skäl därtill med hänsyn till en effektiv tillsyn över konglomeratet. En skriftlig avsiktsförklaring skall upprättas om avtalet. Förklaringen skall undertecknas av alla centrala tillsynsmyndigheter och delges företaget i toppen av konglomeratet. Innan avsiktsförklaringen undertecknas skall företaget i toppen av konglomeratet ges tillfälle att bli hört om avtalet.

9 §
Identifiering av ett konglomerat och dess holdingsammanslutning

Ett reglerat företag som hör till ett konglomerat som avses i 6 § 1 mom. och som har hemort i Finland skall omedelbart sedan det fått veta att det hör till ett konglomerat underrätta Finansinspektionen eller Försäkringsinspektionen om detta.

Har Finansinspektionen eller Försäkringsinspektionen tagit emot en anmälan som avses i 1 mom. eller får de annars veta att ett konglomerat har bildats eller upplösts, skall de omedelbart meddela detta till den andra tillsynsmyndigheten. Om den tillsynsmyndighet som med stöd av 7 § skall vara samordnande tillsynsmyndighet för konglomeratet anser att konglomeratet hör eller upphört att höra till tillämpningsområdet för denna lag, skall den efter att ha hört de andra centrala tillsynsmyndigheterna fatta beslut om detta och meddela det till företaget i toppen av konglomeratet, till de reglerade företag som hör till konglomeratet och som har hemort i Finland, till de andra centrala tillsynsmyndigheterna samt till Europeiska kommissionen.

Av det beslut om bildande av ett konglomerat som avses i 2 mom. skall framgå

1) företaget i toppen av konglomeratet och dess bransch och hemort,

2) andra företag som hör till konglomeratet, deras bransch och hemort,

3) den tillsynsmyndighet som är samordnande tillsynsmyndighet samt andra centrala tillsynsmyndigheter som deltar i tillsynen över konglomeratet,

4) de grunder på vilka konglomeratet anses uppnå de tröskelvärden som anges i 4 §,

5) de grunder enligt vilka finsk lag tillämpas på konglomeratet, om varken konglomeratets moderföretag eller ett enda av de reglerade företagen i konglomeratet har hemort i Finland.

2 kap.

Allmänna krav som gäller företag som hör till ett konglomerat

10 §
Regelbunden anmälningsskyldighet

Företaget i toppen av ett konglomerat skall utöver vad som bestäms någon annanstans i denna lag årligen lämna den samordnande tillsynsmyndigheten följande upplysningar:

1) namn, adress, bransch, balansomslutning, de viktigaste ägarna och deras andel av alla aktier eller andelar i företaget och de röster dessa medför samt styrelsemedlemmarnas, verkställande direktörens och revisorernas namn, hemort och medborgarskap i fråga om de företag som hör till konglomeratet, samt ändringar som inträffat i dessa uppgifter,

2) koncernbokslutet för konglomeratets moderföretag.

Den samordnande tillsynsmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om lämnandet av upplysningar enligt 1 mom. Innan föreskrifterna meddelas skall de andra centrala tillsynsmyndigheternas utlåtande begäras om dem.

11 §
Anmälan om förvärv av aktier och andelar i ett konglomerats holdingsammanslutning

Om någon har för avsikt att i ett konglomerats holdingsammanslutning direkt eller indirekt förvärva en andel som utgör minst 10 procent av dess aktie-, garanti- eller andelskapital eller som medför minst 10 procent av det röstetal som aktierna eller andelarna medför, skall Finansinspektionen eller Försäkringsinspektionen på förhand underrättas om förvärvet.

Om en andel som avses i 1 mom. ökas så att den uppgår till minst 20, 33 eller 50 procent av aktie-, garanti- eller andelskapitalet eller medför åtminstone lika stor rösträtt eller så att konglomeratets holdingsammanslutning blir ett dotterföretag, skall den tillsynsmyndighet som avses i 1 mom. underrättas också om detta förvärv.

Vid beräkningen av den ägar- och röstandel som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 1 kap. 5 § och 2 kap. 9 § 1 och 2 mom. i värdepappersmarknadslagen (495/1989).

En anmälan enligt 1 och 2 mom. skall också göras när innehavet sjunker under de andelar som anges i 1 och 2 mom.

Den tillsynsmyndighet som mottagit en anmälan enligt 1, 2 eller 4 mom. skall omedelbart delge den samordnande tillsynsmyndigheten denna anmälan.

Konglomeratets holdingsammanslutning skall minst en gång om året underrätta den samordnande tillsynsmyndigheten om de i 1 och 2 mom. avsedda andelarnas ägare och hur stort innehavet är samt omedelbart anmäla sådana förändringar i innehavet av andelar som kommit till dess kännedom.

12 §
Myndighets rätt att motsätta sig förvärv

Den samordnande tillsynsmyndigheten kan inom tre månader från att ha mottagit en anmälan enligt 11 § förbjuda förvärvet av en andel, om det med hänsyn till erhållen utredning om ägarnas tillförlitlighet och lämplighet eller annars är sannolikt att innehavet av andelen skulle äventyra konglomeratets holdingsammanslutnings eller konglomeratets affärsverksamhet enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.

Om förvärvet av en andel inte anmäls eller om andelen har förvärvats trots den samordnande tillsynsmyndighetens förbud, kan den samordnande tillsynsmyndigheten förbjuda att aktie- eller andelsförvärvet införs i aktieboken och aktieägarförteckningen eller medlemsförteckningen. Om den samordnande tillsynsmyndigheten efter att andelen har förvärvats observerar att innehavet av andelen allvarligt äventyrar konglomeratets eller dess holdingsammanslutnings verksamhet enligt sunda och försiktiga affärsprinciper, kan den samordnande tillsynsmyndigheten kräva att det aktie- eller andelsförvärv som har införts i aktieboken eller aktieägarförteckningen eller medlemsförteckningen skall ogiltigförklaras för högst ett år i sänder.

Innan den samordnande tillsynsmyndigheten fattar ett beslut enligt 1 och 2 mom. skall den begära utlåtande av de andra centrala tillsynsmyndigheterna. Samtycke till förvärvet får inte ges, om minst en av de andra centrala tillsynsmyndigheterna motsätter sig förvärvet.

13 §
Förvärv av bestämmande inflytande i ett företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett företag som hör till ett konglomerat får inte förvärva bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen i ett kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller försäkringsbolag med hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte företaget har anmält det på förhand till den samordnande tillsynsmyndigheten eller om den samordnande tillsynsmyndigheten efter att ha fått anmälan har förbjudit förvärvet inom den tid som anges i 2 mom.

Den samordnande tillsynsmyndigheten kan inom tre månader efter att ha mottagit en anmälan enligt 1 mom. förbjuda ett förvärv som avses i 1 mom., om det företag som är föremål för förvärvet hör till ett konglomerat och om de lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter som skall tillämpas på företaget väsentligt skulle försvåra en effektiv tillsyn över konglomeratet.

Innan den samordnande tillsynsmyndigheten fattar ett beslut enligt 2 mom. skall den begära utlåtande av de andra centrala tillsynsmyndigheterna. Samtycke till förvärvet får inte ges, om minst en annan central tillsynsmyndighet motsätter sig förvärvet.

14 §
Ledningen av ett konglomerats holdingsammanslutning

Styrelsen och verkställande direktören för ett konglomerats holdingsammanslutning skall leda konglomeratets holdingsammanslutning med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare skall vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. De skall dessutom ha sådan allmän kännedom om finans- och försäkringsverksamhet som kan anses vara behövlig med beaktande av arten och omfattningen av konglomeratets verksamhet.

En person som avses i 1 mom. anses inte vara tillförlitlig om han eller hon under de fem senaste åren genom en dom som har vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att han eller hon är uppenbart olämplig som styrelsemedlem eller suppleant eller som verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett konglomerats holdingsammanslutning.

Den samordnande tillsynsmyndigheten kan för viss tid, högst fem år, förbjuda en person att vara ett konglomerats holdingsammanslutnings styrelsemedlem eller suppleant eller verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, om

1) personen vid skötseln av sina uppgifter har visat uppenbar oskicklighet eller oförsiktighet och om det är uppenbart att detta allvarligt kan skada stabiliteten i konglomeratets verksamhet, insättarnas eller investerarnas ställning, borgenärernas fördel eller de försäkrade förmånerna, eller

2) personen inte uppfyller de krav som föreskrivs i 1 mom.

Konglomeratets holdingsammanslutning skall omedelbart underrätta den samordnande tillsynsmyndigheten om utbyte av de personer som avses i 1 mom.

15 §
Revision i ett konglomerats holdingsammanslutning

Till revisor för ett konglomerats holdingsammanslutning får väljas endast en sådan godkänd revisor som avses i 2 § 2 punkten i revisionslagen (936/1994). Minst en revisor för ett konglomerats holdingsammanslutning skall uppfylla kraven i 4 § i revisionslagen eller vara en sådan revisionssammanslutning som avses i 5 § i revisionslagen.

Revisorn för ett konglomerats holdingsammanslutning skall omedelbart till den samordnande tillsynsmyndigheten anmäla sådana omständigheter och beslut som gäller konglomeratets holdingsammanslutning och som revisorn i sitt uppdrag fått kännedom om och som kan anses

1) bryta mot de skyldigheter som ett konglomerats holdingsammanslutning har enligt denna lag,

2) äventyra konglomeratets holdingsammanslutnings eller dess dotterföretags fortsatta verksamhet, eller

3) leda till en anmärkning i revisionsberättelsen eller till att ett nekande utlåtande ges om fastställande av bokslutet.

En revisor som handlat i god tro blir inte ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder enligt detta moment eventuellt orsakar.

16 §
Intern kontroll

Ett konglomerats moderföretag skall ha med hänsyn till konglomeratets verksamhet tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem.

Ett konglomerats holdingsammanslutning samt ett företag i finans- och försäkringsbranschen som hör till konglomeratet skall ha med hänsyn till sin verksamhet tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem.

Den samordnande tillsynsmyndigheten kan meddela närmare föreskrifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen skall ordnas samt om kraven på en tillförlitlig förvaltning.

3 kap.

Tillsyn över konglomerats ekonomiska ställning

17 §
Tillämpningsområdet för tillsynen över den ekonomiska ställningen

Med avvikelse från 3 § räknas vid tillämpningen av bestämmelserna i 18―23 § endast företagen i finans- och försäkringsbranschen samt ett konglomerats holdingsammanslutning till ett konglomerat. Av de företag som avses i detta moment räknas vid tillämpningen av bestämmelserna i 21―23 § endast konglomeratets moderföretag och dess dotterföretag samt deras i bokföringslagen avsedda samföretag till ett konglomerat.

Ett företag som hör till ett konglomerat kan vid tillämpningen av bestämmelserna i 18―23 §, enligt vad den samordnande tillsynsmyndigheten beslutar, lämnas obeaktat ifall tillämpningen av bestämmelserna inte är nödvändig för uppnående av syftet med tillsynen över konglomeratet. Innan den samordnande tillsynsmyndigheten fattar beslutet skall den begära ett utlåtande om saken av de andra centrala tillsynsmyndigheterna. Ett företag som hör till ett sådant kreditinstituts eller värdepappersföretags konsolideringsgrupp som hör till ett konglomerat eller företag som omfattas av den extra tillsynen över försäkringsbolag som hör till ett konglomerat kan dessutom, även utan beslut av tillsynsmyndigheten, lämnas obeaktat om det på grund av dess ringa betydelse har lämnats obeaktat i samband med den gruppbaserade tillsynen eller den extra tillsynen.

18 §
Beräkning av kapitalbasen och minimibeloppet av kapitalbasen i företag som hör till ett konglomerat

Med kapitalbas och minimibeloppet av kapitalbasen i ett företag som hör till ett konglomerat avses vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel

a) den kapitalbas och det minimibelopp av kapitalbasen som avses i 9 kap. i kreditinstitutslagen, när det är fråga om ett finskt eller ett annat än i d-punkten avsett utländskt kreditinstitut, ett kreditinstituts eller ett värdepappersföretags holdingsammanslutning, ett konglomerats holdingsammanslutning där finansbranschens andel beräknad enligt 4 § 2 mom. 1 punkten är större än försäkringsbranschens andel, eller ett annat företag i finansbranschen som är dotterföretag eller ägarintresseföretag till ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag, deras holdingsammanslutning eller ett konglomerats holdingsammanslutning,

b) den kapitalbas och det minimibelopp av kapitalbasen som avses i 31 § lagen om värdepappersföretag, när det är fråga om ett finskt eller ett annat än i d-punkten avsett utländskt värdepappersföretag,

c) den kapitalbas och det minibelopp av kapitalbasen som avses i 6 § i lagen om placeringsfonder, när det är fråga om ett finskt eller ett annat än i d-punkten avsett utländskt fondbolag,

d) kapitalbasen och minimibeloppet av kapitalbasen enligt bestämmelserna i de i a―c-punkten avsedda företagens hemstat, när det är fråga om ett utländskt företag som motsvarar företagen i de nämnda punkterna och vars hemstat hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller det är fråga om ett annat utländskt företag som motsvarar företagen i de nämnda punkterna och vars hemstat förutsätter att dylika företag har koncession och ställer sådana krav på dess verksamhet som motsvarar de finska kraven i fråga om kapitaltäckningen,

e) det verksamhetskapital och det minimibelopp av verksamhetskapitalet som avses i 11 kap. i lagen om försäkringsbolag, när det är fråga om ett inhemskt liv- eller skadeförsäkringsbolag eller ett annat än i g-punkten avsett utländskt liv- eller skadeförsäkringsföretag eller återförsäkringsföretag,

f) det verksamhetskapital och det minimibelopp av verksamhetskapitalet som avses i 10 a kap. i lagen om försäkringsföreningar, när det är fråga om en försäkringsförening,

g) verksamhetskapitalet och minimibeloppet av verksamhetskapitalet enligt bestämmelserna i försäkringsföretagets hemstat, när det är fråga om ett utländskt försäkringsföretag vars hemstat hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller det är fråga om ett annat utländskt försäkringsföretag, vars hemstat förutsätter att dylika företag har koncession och ställer sådana krav på dess verksamhet som motsvarar de finska kraven i fråga om kapitaltäckningen; om dylika bestämmelser tillämpas på försäkringsföretag men inte på återförsäkringsföretag kan verksamhetskapitalet och minimibeloppet av verksamhetskapitalet för ett återförsäkringsföretag beräknas som om det var fråga om ett försäkringsföretag i nämnda hemstat,

h) det verksamhetskapital som avses i 11 kap. i lagen om försäkringsbolag och det minimibelopp av kapitalbasen som avses i 78 § i kreditinstitutslagen, när det är fråga om en försäkringsholdingsammanslutning, ett tjänsteföretag, ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut som avses i 2 § 7 punkten eller ett konglomerats holdingsammanslutning där försäkringsbranschens andel beräknad enligt 4 § 2 mom. 1 punkten är större än finansbranschens andel.

19 §
Kapitaltäckningskrav för konglomerat

För tryggande av ett konglomerats kapitaltäckning skall dess kapitalbas fortgående vara minst lika stor som minimibeloppet av kapitalbasen i konglomeratet.

Företaget i toppen av konglomeratet skall en gång i kvartalet göra en beräkning av kapitaltäckningen och sända den till den samordnande tillsynsmyndigheten. Av beräkningen skall framgå den kapitalbas och det minimibelopp av kapitalbasen som avses i 1 mom. samt skillnaden mellan dem. Den samordnande tillsynsmyndigheten kan medge företaget i toppen av konglomeratet ett undantag från tillämpningen av detta moment om företaget i toppen av konglomeratet hör till ett annat konglomerat på vilket denna paragraf eller motsvarande lagstiftning i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tillämpas, och alla företag som hör till det förstnämnda konglomeratet ingår i det sistnämnda konglomeratet.

Företaget i toppen av konglomeratet skall för konglomeratet fastställa en plan för upprätthållande av konglomeratets kapitaltäckning.

20 §
Allmänna principer som tillämpas vid beräkningen av ett konglomerats kapitaltäckningskrav

Som ett konglomerats kapitalbas betraktas, om inte något annat följer av 2―4 mom., ett belopp som fås genom att kapitalbasen i de företag som hör till konglomeratet räknas samman och genom att härifrån dras av den interna kapitalbasen och det interna bidrag som uppkommit till följd av de interna affärstransaktionerna. Som minimibeloppet av kapitalbasen i ett konglomerat betraktas ett belopp som fås genom att minimibeloppen av kapitalbasen i de företag som hör till konglomeratet räknas samman.

Om den sammanräknade kapitalbasen i de företag som hör till samma bransch i konglomeratet överskrider det sammanräknade minimibeloppet av kapitalbasen som krävs av dessa företag, får av denna sammanräknade kapitalbas, till den del det sammanräknade minimibeloppet av kapitalbasen överskrids, vid beräkningen av kapitaltäckningen för konglomeratet beaktas endast den kapitalbas som uppfyller både de krav som ställs på kapitalbasen i kreditinstitutslagen och de krav som ställs på verksamhetskapitalet i lagen om försäkringsbolag. Vad som i detta moment bestäms om kapitalbasen och minimibeloppet av kapitalbasen tillämpas på motsvarande sätt på den konsoliderade kapitalbasen och det jämkade verksamhetskapitalet samt på minimibeloppet av den konsoliderade kapitalbasen och på minimibeloppet av det jämkade verksamhetskapitalet i fråga om företag som hör till ett sådant företags konsolideringsgrupp som hör till ett konglomerat eller som omfattas av den extra tillsynen över företag som hör till ett konglomerat.

Om kapitalbasen i ett företag som hör till ett konglomerat överskrider det minimibelopp av kapitalbasen som krävs av företaget, får av denna kapitalbas, till den del minimibeloppet av kapitalbasen överskrids, beaktas endast den andel som de övriga företagen som hör till konglomeratet står för. Sådan kapitalbas som avses i detta moment och som i fråga om utdelningsbarheten har begränsats med stöd av lag, bolagsordning eller stadgar eller myndighetsbeslut eller som i övrigt inte står till förfogande för att täcka förluster i andra företag som hör till konglomeratet får inte heller räknas till konglomeratets kapitalbas till den del företagets kapitalbas överskrider minimibeloppet av kapitalbasen i företaget.

Om minimibeloppet av kapitalbasen i ett dotterföretag som hör till konglomeratet är större än dess kapitalbas, skall skillnaden beaktas till fullt belopp vid beräkningen av konglomeratets kapitaltäckning, om inte den samordnande tillsynsmyndigheten i ett enskilt fall tillåter att skillnaden får beaktas i motsvarande förhållande som moderföretagets ägarandel i ett dylikt företag.

Närmare föreskrifter om beräkningen av konglomerats kapitaltäckning utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 §
Kundrisker och rapportering av dem

Med kundrisker i ett företag som hör till ett konglomerat avses i denna lag summan av de fordringar, investeringar och förbindelser utanför balansräkningen som hänför sig till en och samma fysiska eller juridiska person eller till en fysisk eller juridisk person som tillsammans med denna utgör en väsentlig ekonomisk intressegemenskap. Med förbindelser utanför balansräkningen jämställs kredit- och borgensförsäkring.

I kundriskerna ingår emellertid inte

1) sådana poster som har dragits av från den i 18 § avsedda kapitalbasen i ett företag som hör till ett konglomerat,

2) poster som vid köp eller försäljning av valuta uppkommer i samband med normal avveckling av en transaktion inom 48 timmar efter betalningen,

3) poster som vid köp eller försäljning av värdepapper uppkommer i samband med normal avveckling av en transaktion under fem bankdagar efter den tidpunkt då antingen betalning har skett eller värdepapperen levererats, beroende på vilket som sker tidigare,

4) de placeringsobjekt som bestämmer värdeutvecklingen av fondförsäkringar och som avses i 10 kap. 3 a § i lagen om försäkringsbolag.

Med en stor kundrisk avses i denna lag kundrisk vars belopp utgör minst 10 procent av konglomeratets kapitalbas.

Konglomeratets moderföretag skall rapportera sina stora kundrisker till den samordnande tillsynsmyndigheten minst fyra gånger om året.

22 §
Begränsningar av kundriskerna

En kundrisk får inte stiga till ett belopp som överstiger 25 procent eller, om kundföretaget är moder- eller dotterföretag i ett företag som hör till ett konglomerat eller moderföretagets dotterföretag, 20 procent av konglomeratets kapitalbas.

De stora kundriskerna får sammanlagt inte stiga till ett belopp som överstiger 800 procent av konglomeratets kapitalbas.

Om ett konglomerats kundrisker eller summan av stora kundrisker överstiger den gräns som anges i 1 eller 2 mom., skall konglomeratets moderföretag omedelbart rapportera detta till den samordnande tillsynsmyndigheten.

Till kundriskerna hänförs inte vid tillämpningen av denna paragraf

1) poster som hänförs till I gruppen i 76 § i kreditinstitutslagen, om inte gruppindelningen uteslutande baserar sig på sådan garanti som avses i 6 punkten i den nämnda gruppen,

2) sådana till 1 och 2 punkten i II gruppen i 76 § i kreditinstitutslagen hänförliga poster vilkas återstående löptid är högst ett år, om inte gruppindelningen uteslutande baserar sig på garanti som avses i 1 och 2 punkten i den nämnda gruppen; vid beräkningen av kundrisken får dessutom lämnas obeaktat 80 procent av varje sådan post med en återstående löptid om mer än ett år men högst tre år som kan hänföras till 1 punkten i den nämnda gruppen,

3) fordringar vilkas säkerhet består av en insättning eller därmed jämförbart annat värdepapper i det till ett konglomerat hörande företag som givit lånet eller i ett dylikt företags moder- eller dotterföretag,

4) kundrisker som hänför sig till ett dotterföretag till ett företag som hör till ett konglomerat, om dotterföretaget är ett företag i finans- eller försäkringsbranschen,

5) bindande kreditlöften för en kortare tid än ett år och därmed jämförbara förbindelser som kan sägas upp utan förbehåll,

6) masskuldebrevslån med säkerheter i offentliga samfund och masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter enligt lagen om hypoteksbanker (1240/1999) och därmed jämförbara utländska masskuldebrevslån med säkerheter,

7) övriga fordringar och investeringar samt förbindelser utanför balansräkningen vilkas säkerhet består av värdepapper som den samordnande tillsynsmyndigheten har godkänt och som lätt kan förvandlas till pengar, samt fordringar som sparbankerna och de andelsbanker som inte hör till sammanslutningen av andelsbanker har i centralinstitutet för dessa banker då deras kundrisker beräknas.

Vid tillämpningen av denna paragraf anses en kundrisk hänföra sig till borgensmannen, om ett annat kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag har ställt proprieborgen för kunden. Med proprieborgen och insättningar enligt 4 mom. 3 punkten får jämställas kreditderivatavtal som uppfyller av den samordnande tillsynsmyndigheten godkända villkor. Vid beräkningen av konglomeratets kundrisker skall de kundrisker som är förenade med sådana samföretag som avses i bokföringslagen beaktas i samma förhållande som vid sammanställningen av samföretagets balansräkning med kreditinstitutets eller holdingsammanslutningens koncernbalans.

Den samordnande tillsynsmyndigheten kan på ansökan av konglomeratets moderföretag bevilja tillstånd att avvika från de begränsningar som föreskrivs i denna paragraf, om en stor kundrisk hänför sig till något annat än ett i 4 mom. 4 punkten avsett kreditinstitut, finansiellt institut, tjänsteföretag eller försäkringsbolag som hör till samma finans- och försäkringskonglomerat.

Denna paragraf tillämpas inte på sådana stora kundrisker som konglomeratet hade när det bildades. Om ett konglomerats kundrisk eller summan av de stora kundrisker som avses i 2 mom. överstiger den gräns som anges i denna paragraf när konglomeratet bildas, får kundrisken dock inte stiga från vad den var när konglomeratet bildades.

Med avvikelse från vad som bestäms i denna paragraf tillämpas på en i 3 § 3 mom. 2 punkten avsedd sammanslutning vad som i 7 § 4 mom. i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform bestäms om stora kundrisker i en sammanslutning av andelsbanker.

23 §
Tillsyn över andra riskkoncentrationer

Konglomeratets moderföretag skall årligen meddela den samordnande tillsynsmyndigheten konglomeratets fastighets- och aktieinnehav samt konglomeratets strategi beträffande aktie- och fastighetsinnehavet och konglomeratets interna gränser för det totala innehavet.

Konglomeratets moderföretag skall dessutom följa de länderrisker, valutakursrisker, ränterisker och branschrisker som ingår i konglomeratets affärstransaktioner samt ange interna gränser för dem. Konglomeratets moderföretag skall lämna den samordnande tillsynsmyndigheten de upplysningar som behövs för att övervaka de koncentrationer som dessa risker ger upphov till.

24 §
Tillsyn över interna affärstransaktioner

Finansinspektionen skall lämna den samordnande tillsynsmyndigheten upplysningar som den fått med stöd av 71 a § i kreditinstitutslagen eller 31 § i lagen om värdepappersföretag. Försäkringsinspektionen skall på motsvarande sätt lämna den samordnande tillsynsmyndigheten upplysningar som den fått med stöd av 14 b kap. 8 § i lagen om försäkringsbolag eller 12 a kap. 8 § i lagen om försäkringsföreningar.

Den samordnande tillsynsmyndigheten skall dessutom begära motsvarande upplysningar av de tillsynsmyndigheter som ansvarar för tillsynen över utländska reglerade företag som hör till ett konglomerat.

25 §
Sanering av ett konglomerats verksamhet

Om det på basis av den beräkning som avses i 19 § konstateras att konglomeratets kapitaltäckning är negativ eller att kapitaltäckningen äventyras, skall företaget i toppen av konglomeratet inom en av den samordnande tillsynsmyndigheten bestämd tid för godkännande tillställa tillsynsmyndigheten en plan för att återställa konglomeratets kapitaltäckning.

Planen för att återställa kapitaltäckningen skall innehålla

1) förslag till åtgärder som behövs för att återställa kapitaltäckningen,

2) en utredning om på vilket sätt de föreslagna åtgärderna antas påverka insättarnas och investerarnas ekonomiska ställning och de försäkrade förmånerna på ett betryggande sätt,

3) den tid inom vilken åtgärderna avses bli vidtagna.

Om planen för att återställa kapitaltäckningen inte har kunnat genomföras inom den i 2 mom. utsatta tiden eller om de åtgärder som ingår i planen uppenbarligen inte räcker till för att trygga insättarnas och investerarnas ekonomiska ställning och de försäkrade förmånerna, skall den samordnande tillsynsmyndigheten anmäla detta till de behöriga tillsynsmyndigheter som ansvarar för tillsynen över de reglerade företag som hör till konglomeratet.

26 §
Närmare föreskrifter

Den samordnande tillsynsmyndigheten kan meddela sådana närmare föreskrifter om tillämpningen av detta kapitel som behövs för att uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG samt för tillsynen nödvändiga närmare föreskrifter om uppfyllandet av den anmälningsskyldighet som anges i 19 § 2 mom., 21 § 3 mom. och 23 §.

4 kap.

Bokslut

27 §
Ett konglomerats holdingsammanslutnings bokslut

Ett konglomerats holdingsammanslutnings räkenskapsperiod är ett kalenderår. När ett konglomerat inleder eller avslutar sin verksamhet får räkenskapsperioden vara kortare eller längre än ett kalenderår, dock högst 18 månader.

Ett konglomerats holdingsammanslutnings bokslut skall upprättas inom tre månader från räkenskapsperiodens utgång.

28 §
Koncernbokslut

Om en koncerns moderföretag är ett konglomerats moderföretag enligt denna lag och denna lag tillämpas på konglomeratet, tillämpas på upprättandet av koncernbokslut vad som bestäms nedan i detta kapitel.

Sådana koncernföretags bokslut på vilka tillämpas 4 kap. i kreditinstitutslagen eller 10 kap. i lagen om försäkringsbolag får sammanställas med koncernbokslutet utan att de bokslutsprinciper som dessa bestämmelser förutsätter ändras.

Ett i 2 mom. avsett koncernföretags dotterföretag och intresseföretag behöver inte sammanställas med koncernbokslutet med iakttagande av vad som bestäms om upprättandet av ett sådant koncernföretags koncernbokslut.

I koncernbalansräkningen skall särskilt för sig anges tillgångarna och skulderna för företagen i finansbranschen, företagen i försäkringsbranschen och konglomeratets holdingsammanslutning och i koncernresultaträkningen på motsvarande sätt särskilt för sig intäkterna och kostnaderna för företagen i finansbranschen, företagen i försäkringsbranschen och konglomeratets holdingsammanslutning.

29 §
Närmare bestämmelser och tillstånd

Närmare bestämmelser om scheman för balansräkningen och resultaträkningen, finansieringsanalysen, upplysningarna i noterna till balansräkningen, resultaträkningen och finansieringsanalysen och i verksamhetsberättelsen, scheman för koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen och koncernens finansieringsanalys, upplysningarna i noterna till koncernbalansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernens finansieringsanalys samt balansspecifikationerna och specifikationerna av noterna utfärdas genom förordning av statsrådet. Finansinspektionen kan dessutom på ansökan av en koncerns moderföretag av särskilda skäl bevilja tillstånd att för viss tid avvika från bestämmelserna i detta kapitel, om koncernens moderföretag är ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag eller ett sådant konglomerats holdingsammanslutning där den andel som företagen i finansbranschen står för i konglomeratet är större än den andel som företagen i försäkringsbranschen står för vid beräkning enligt 4 § 2 mom. 1 punkten, och om undantaget behövs för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av koncernens resultat och ekonomiska ställning.

Vad som i 1 mom. bestäms om Finansinspektionens rätt att bevilja tillstånd tillämpas på motsvarande sätt på Försäkringsinspektionen, om koncernens moderföretag är ett försäkringsbolag eller ett sådant konglomerats holdingsammanslutning där företagen i försäkringsbranschen står för en andel i konglomeratet som beräknad på det sätt som nämns i momentet är större än den andel som företagen i finansbranschen står för.

Innan tillstånd som avses i 1 och 2 mom. beviljas skall tillsynsmyndigheten inhämta utlåtande av den andra tillsynsmyndigheten samt, om saken är av betydelse för den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen (1339/1997) eller lagen om aktiebolag (734/1978) eller lagen om andelslag (1488/2001), av bokföringsnämnden.

30 §
Tillämpning av internationella redovisningsstandarder

På företag som upprättar bokslut eller koncernbokslut i enlighet med internationella redovisningsstandarder tillämpas inte vad som bestäms i detta kapitel. Genom förordning av statsrådet kan dock bestämmelser utfärdas om lämnande av tilläggsuppgifter som inte förutsätts enligt de internationella redovisningsstandarderna.

5 kap.

Tillsynsmyndigheternas uppgifter

31 §
Den samordnande tillsynsmyndighetens uppgifter

Den samordnande tillsynsmyndigheten har till uppgift att

1) övervaka att företag som hör till ett konglomerat fullgör sina skyldigheter enligt denna lag,

2) tillsammans med de andra centrala tillsynsmyndigheterna minst en gång per år göra en bedömning av hur klar konglomeratets struktur är med tanke på tillsynen, av organisationens funktion, den interna kontrollens tillräcklighet, de verkningar som konglomeratets interna affärstransaktioner har på konglomeratets reglerade företag, konglomeratets riskkoncentrationer samt kapitalbasens och risktäckningskapacitetens tillräcklighet,

3) samordna tillsynen över konglomeratet och tillsammans med de andra centrala tillsynsmyndigheterna årligen utarbeta en plan för tillsynen över konglomeratet,

4) i samarbete med de andra centrala tillsynsmyndigheterna utarbeta en plan för förfarandet i krissituationer,

5) be att den andra tillsynsmyndigheten utför granskning i de till ett konglomerat hörande företag som står under dennas tillsyn så ofta och i den omfattning som behövs för tillsynen över konglomeratet utöver den tillsyn som den andra tillsynsmyndigheten annars utövar med stöd av den lagstiftning som gäller den samt själv utföra granskning i de till ett konglomerat hörande företag som inte annars står under offentlig tillsyn eller i vilka den andra tillsynsmyndigheten inte inom skälig tid sedan ovan avsedda begäran inkommit har utfört granskningen,

6) göra nödvändiga framställningar till de andra tillsynsmyndigheterna om de åtgärder som den samordnande tillsynsmyndigheten anser motiverade på grundval av de upplysningar som erhållits om ett konglomerat.

Den samordnande tillsynsmyndigheten skall på förhand meddela den andra tillsynsmyndigheten om granskning enligt 5 punkten av ett tillsynsobjekt som övervakas av sistnämnda tillsynsmyndighet.

32 §
Utbyte av information mellan tillsynsmyndigheterna

Den samordnande tillsynsmyndigheten skall omedelbart tillställa de övriga tillsynsmyndigheterna beslut som den fattat med stöd av denna lag, anmälningar som den erhållit med stöd av denna lag och andra upplysningar som är viktiga för tillsynen över ett konglomerat samt utredningar och planer som utarbetats med stöd av 31 §.

Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen skall på eget initiativ tillställa den samordnande tillsynsmyndigheten upplysningar som behövs för fullgörandet av uppgifterna enligt 31 § samt viktiga beslut som fattats om tillsynsobjekten och påföljder för tillsynsobjekten. Dessutom skall Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen på begäran av den samordnande tillsynsmyndigheten tillställa denna andra upplysningar som finns hos tillsynsmyndigheten och som är nödvändiga med tanke på tillsynen över konglomeratet.

Utöver utbytet av upplysningar som är nödvändiga med tanke på tillsynen över ett konglomerat skall Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen på eget initiativ tillställa varandra och andra tillsynsmyndigheter som ansvarar för tillsynen över företag som hör till ett konglomerat upplysningar som de erhållit vid tillsynen och som kan ha avgörande betydelse med tanke på den andra tillsynsmyndighetens tillsynsuppgifter.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

33 §
Tystnadsplikt

Den som i egenskap av medlem eller suppleant i ett organ inom ett företag som hör till ett konglomerat eller inom dess ombud eller inom något annat företag som agerar på uppdrag av ett företag som hör till konglomeratet eller i egenskap av anställd hos dessa eller vid utförande av någon uppgift på uppdrag av dem har fått kännedom om den ekonomiska situationen hos någon kund till ett företag som hör till konglomeratet eller hos någon annan person med anknytning till företagets verksamhet eller om en enskilds personliga förhållanden eller om en affärs- eller yrkeshemlighet, är skyldig att hemlighålla saken, om inte den till vars förmån tystnadsplikten har bestämts ger sitt samtycke till att saken röjs. Uppgifter som skall hållas hemliga får inte heller lämnas till bolagsstämma, andelsstämma eller fullmäktige eller till aktieägare eller medlemmar som deltar i stämman eller mötet. I fråga om tystnadsplikten i ett kreditinstitut som hör till ett konglomerat och i ett företag som hör till dess konsolideringsgrupp, i ett värdepappersföretag och i ett företag som hör till dess konsolideringsgrupp, i ett fondbolag, ett försäkringsbolag, en försäkringsholdingsammanslutning och i ett tjänsteföretag enligt 1 kap. 5 b § i lagen om försäkringsbolag bestäms särskilt.

Ett företag enligt 1 mom. som hör till ett konglomerat är skyldigt att lämna ut uppgifter som avses i 1 mom. till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna för utredande av brott samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få sådana uppgifter.

Ett företag enligt 1 mom. som hör till ett konglomerat har rätt att lämna uppgifter som avses i 1 mom. till en sammanslutning som hör till samma konglomerat för kundbetjäning och för annan skötsel av kundförhållanden, marknadsföring samt konglomeratets riskhantering. Vad som ovan i detta moment bestäms om lämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § i personuppgiftslagen (523/1999).

34 §
Skyldighet för ett företag som hör till ett konglomerat att lämna upplysningar till företaget i toppen av konglomeratet

Ett företag som hör till ett konglomerat är utan hinder av vad som bestäms någon annanstans i lag skyldigt att lämna företaget i toppen av konglomeratet upplysningar som det behöver för fullgörandet av sina skyldigheter enligt denna lag. Företaget i toppen av konglomeratet har samma tystnadsplikt som det företag som lämnat upplysningarna.

35 §
Vite och andra befogenheter

Om ett företag som hör till ett konglomerat inte har fullgjort sina skyldigheter enligt denna lag, kan den tillsynsmyndighet som övervakar företaget eller, om företaget inte på något annat sätt än med stöd av denna lag står under offentlig tillsyn, den samordnande tillsynsmyndigheten vid vite ålägga företaget att fullgöra en sådan skyldighet.

På utdömande av vite tillämpas vad som särskilt bestäms om utdömande av vite som den i 1 mom. avsedda tillsynsmyndigheten förelagt.

Utöver vad som bestäms i denna lag gäller i fråga om Finansinspektionens tillsynsbefogenheter i egenskap av samordnande tillsynsmyndighet med avseende på ett konglomerats holdingsammanslutning vad som bestäms i lagen om Finansinspektionen (587/2003) och i fråga om Försäkringsinspektionens tillsynsbefogenheter i egenskap av samordnande tillsynsmyndighet med avseende på ett konglomerats holdingsammanslutning vad som bestäms i lagen om försäkringsbolag.

36 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen i strid med 12 eller 13 § förvärvar aktier eller andelar skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat dömas till böter.

37 §
Skadeståndsskyldighet

Styrelsemedlemmarna, förvaltningsrådets medlemmar och verkställande direktören i ett konglomerats holdingsammanslutning är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vållande har orsakat genom brott mot denna lag eller förordningar eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

38 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 5 augusti 2004. Genom denna lag upphävs lagen av den 25 januari 2002 om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/2002). Bestämmelserna i 3 kap. i den upphävda lagen tillämpas dock till den 1 januari 2005. Bestämmelserna i 3 och 4 kap. i denna lag tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Om konglomeratets stora kundrisker överskrider den gräns som anges i 22 § 1 eller 2 mom. när lagen träder i kraft, tillämpas på konglomeratet inte vad som bestäms i nämnda moment. Konglomeratets kundrisker eller det sammanräknade beloppet av de stora kundrisker som avses i den nämnda paragrafens 2 mom. får i dessa fall dock inte öka från den nivå de hade när lagen trädde i kraft.

RP 69/2004
EkUB 12/2004
RSv 103/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (32002L0087); EGT nr L 035, 11.2.2003, s. 1-27

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.