693/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) 14 § 2 mom., 44 § 2 mom. och 62 §,

av dem 14 § 2 mom. sådant det lyder i lag 44/2000 och 44 § 2 mom. sådant det lyder i lag 274/2003, som följer:

14 §
Lokala aktionsgrupper

Angående jäv för medlemmar av styrelsen för en lokal aktionsgrupp gäller 28 § i förvaltningslagen (434/2003).


44 §
Inspektionsrätt

För att övervakningen och inspektionerna skall kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt kan jord- och skogsbruksministeriet bemyndiga en annan myndighet eller en utomstående revisor att utföra inspektioner vilka riktar sig mot dem som förmedlar och beviljar stöd samt mot stödtagarna och vilka har samband med användningen av de stödformer som nämns i 1 mom. Revisorn skall vara en sådan godkänd revisor eller revisionssammanslutning som avses i revisionslagen (936/1994) eller i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999). Revisionssammanslutningen skall utse en ansvarig revisor för inspektionen. På revisorer och revisionssammanslutningar som bemyndigats att utföra inspektionsuppdrag tillämpas förvaltningslagen, språklagen (423/2003) samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). De revisorer som utför inspektioner handlar under tjänsteansvar.


62 §
Delgivning av beslut

I fråga om delgivning av beslut gäller vad som föreskrivs i förvaltningslagen.


Denna lag träder i kraft den 4 augusti 2004.

RP 70/2004
JsUB 6/2004
RSv 70/2004

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.