684/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av 43 § i miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 43 § i miljöskyddslagen (86/2000) av den 4 februari 2000, sådan den lyder delvis i lagarna 506/2002 och 944/2002, ett nytt 5 mom. som följer:

43 §
Tillståndsvillkor om hindrande av förorening

Hör verksamheten till tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel (683/2004), får i tillståndet inte meddelas utsläppsgränsvärden för de växthusgasutsläpp som avses i 2 § lagen om utsläppshandel, om dessa inte är nödvändiga för att garantera att betydande lokal förorening inte orsakas.


Denna lag träder i kraft den 4 augusti 2004.

RP 49/2004
EkUB 14/2004
RSv 113/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv: 2003/87/EG; EGT nr L 275, 25.10.2003, s. 32

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.