659/2004

Given i Nådendal den 9 juli 2004

Lag om ändring av 17 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 17 § lagen av den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lag 1166/2002, ett nytt 4 mom. som följer:

17 §
Utlämnande av uppgifter för verkställande av förskottsinnehållning

Utan hinder av sekretessbestämmelserna kan Skattestyrelsen till serviceanvändare som identifierats med hjälp av det via ett allmänt datanät tillgängliga systemet för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare lämna ut sådana uppgifter om av serviceanvändaren specificerade skattskyldiga som behövs för verkställande av förskottsinnehållning.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 95/2004
AjUB 6/2004
RSv 102/2004

Nådendal den 9 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.