656/2004

Given i Nådendal den 9 juli 2004

Lag om ändring av 23 § i lagen om granskning av bildprogram

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 25 augusti 2000 om granskning av bildprogram (775/2000) 23 § som följer:

23 §
Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen

1) för personer under 18 år visar eller bland dem sprider ett bildprogram innan det har godkänts för visning för och spridning bland minderåriga på det sätt som föreskrivs i denna lag,

2) visar eller sprider ett bildprogram för vilket inte har gjorts anmälan till granskningsmyndigheten enligt 11 §, eller

3) visar eller sprider ett bildprogram på vilket eller i samband med vilket inte finns anteckningar i enlighet med 12 §,

skall, om inte gärningen är straffbar enligt 17 kap. 17, 18, 18 a eller 18 b § i strafflagen (39/1889) eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om granskning av bildprogram dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.

RP 34/2004
LaUB 4/2004
RSv 82/2004
Rådets rambeslut 2002/629/RIF; EGT nr L 203, 1.8.2002, s. 1
Rådets rambeslut 2002/946/RIF; EGT nr L 328, 5.12.2002, s. 1
Rådets direktiv 2002/90/EG; EGT nr L 328, 5.12.2002, s. 17
Rådets rambeslut 2004/68/RIF; EUT nr L 13, 20.1.2004, s. 44

Nådendal den 9 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.