651/2004

Given i Nådendal den 9 juli 2004

Lag om ändring av 5 a kap. 2 och 4 § i tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/1987) 5 a kap. 2 § och 4 § 3 mom., sådana de lyder i lag 646/2003, som följer:

5 a kap.

Teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation

2 §
Förutsättningar för teleavlyssning

När någon är skäligen misstänkt för

1) folkmord, förberedelse till folkmord, brott mot förbudet mot kemiska vapen, brott mot förbudet mot biologiska vapen,

2) äventyrande av Finlands suveränitet, krigsanstiftan, landsförräderi, grovt landsförräderi, spioneri, grovt spioneri, röjande av statshemlighet, olovlig underrättelseverksamhet,

3) högförräderi, grovt högförräderi, förberedelse till högförräderi,

4) grov spridning av barnpornografisk bild,

5) grovt sexuellt utnyttjande av barn,

6) dråp, mord, dråp under förmildrande omständigheter,

7) grovt frihetsberövande, människohandel, grov människohandel, tagande av gisslan,

8) grovt rån, grov utpressning,

9) grovt häleri, yrkesmässigt häleri, grov penningtvätt,

10) sabotage, trafiksabotage, grovt sabotage, grovt äventyrande av andras hälsa, kärnladdningsbrott, kapning,

11) brott enligt 34 a kap. 1 § 1 mom. 2―7 punkten eller 2 mom. i strafflagen som begås i terroristiskt syfte, förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte, ledande av terroristgrupp, främjande av en terroristgrupps verksamhet, finansiering av terrorism,

12) grov skadegörelse,

13) grovt ocker,

14) grov penningförfalskning,

15) grov miljöförstöring,

16) grovt narkotikabrott, eller för

17) ett straffbart försök till ovan nämnda brott,

kan den myndighet som sköter förundersökningen av brottet beviljas tillstånd att avlyssna och uppta telemeddelanden som den misstänkte sänder från en teleanslutning, teleadress eller teleterminalutrustning som personen innehar eller annars kan antas använda eller som förmedlas till en sådan teleanslutning, teleadress eller teleterminalutrustning och är avsedda för den misstänkte, om de uppgifter som fås kan antas vara av synnerlig vikt för utredning av brottet.

Tillstånd till teleavlyssning enligt 1 mom. kan under de förutsättningar som anges där också beviljas när någon i samband med drivande av rörelse eller utövning av yrke är skäligen misstänkt för

1) grovt givande av muta,

2) grov förskingring,

3) grovt skattebedrägeri, grovt subventionsbedrägeri,

4) grov förfalskning,

5) grovt bedrägeri,

6) grov oredlighet som gäldenär, grovt gäldenärsbedrägeri,

7) grovt tagande av muta, grovt missbruk av tjänsteställning,

8) grovt regleringsbrott,

9) grovt missbruk av insiderinformation, grov kursmanipulation, eller för

10) ett straffbart försök till ovan nämnda brott,

och genom brottet eftersträvas synnerligen stor vinning och brottet begås särskilt planmässigt.

Tillstånd till teleavlyssning enligt 1 mom. kan på de villkor som anges där också beviljas när någon är skäligen misstänkt för grovt koppleri där synnerligen stor vinning eftersträvas och brottet begås särskilt planmässigt eller avses i 20 kap. 9 a § 1 mom. 3 eller 4 punkten i strafflagen eller för ett straffbart försök till ovan nämnda brott.

4 §
Förutsättningar för teknisk avlyssning

När någon är skäligen misstänkt för

1) folkmord, förberedelse till folkmord, brott mot förbudet mot kemiska vapen, brott mot förbudet mot biologiska vapen,

2) äventyrande av Finlands suveränitet, krigsanstiftan, landsförräderi, grovt landsförräderi, spioneri, grovt spioneri,

3) högförräderi, grovt högförräderi,

4) grovt sexuellt utnyttjande av barn,

5) dråp, mord, dråp under förmildrande omständigheter,

6) grov människohandel,

7) grovt rån,

8) grovt sabotage, grovt äventyrande av andras hälsa, kärnladdningsbrott, kapning,

9) brott enligt 34 a kap. 1 § 1 mom. 2―7 punkten eller 2 mom. i strafflagen som begås i terroristiskt syfte, förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte, ledande av terroristgrupp, främjande av en terroristgrupps verksamhet, finansiering av terrorism,

10) grovt narkotikabrott, eller för

11) ett straffbart försök till ovan nämnda brott,

kan den myndighet som sköter förundersökningen av brottet beviljas tillstånd att rikta teknisk avlyssning också mot ett utrymme som är avsett för stadigvarande boende och där den misstänkte sannolikt befinner sig, om det skulle vara väsentligt svårare eller omöjligt att utreda brottet med hjälp av tvångsmedel som inte i lika hög grad inkräktar på den misstänktes eller andras rättigheter.



Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.

RP 34/2004
LaUB 4/2004
RSv 82/2004
Rådets rambeslut 2002/629/RIF; EGT nr L 203, 1.8.2002, s. 1
Rådets rambeslut 2002/946/RIF; EGT nr L 328, 5.12.2002, s. 1
Rådets direktiv 2002/90/EG; EGT nr L 328, 5.12.2002, s. 17
Rådets rambeslut 2004/68/RIF; EUT nr L 13, 20.1.2004, s. 44

Nådendal den 9 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.