643/2004

Given i Nådendal den 9 juli 2004

Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om moderskapsunderstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 maj 1993 om moderskapsunderstöd (477/1993) 1 och 3 §, sådana de lyder, 1 § i lag 1581/1993 och 3 § i lag 783/2002, som följer:

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

För att främja moderns och barnets hälsa och välbefinnande betalas enligt denna lag till kvinnor moderskapsunderstöd av statsmedel.

Tillämpningen av denna lag på en kvinna avgörs enligt lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993).

3 §
Understöd till adoptivföräldrar och adop- tanter

Utan hinder av 1 § 1 mom., 2 § och 8 § 2 mom. är också en adoptivförälder eller adoptant berättigad till moderskapsunderstöd av statsmedel, när den som tillhandahåller adoptionsrådgivning eller internationell adoptionstjänst och som avses i adoptionslagen (153/1985) har utsett ett barn under 18 år för att placeras hos adoptanten på det sätt som avses i adoptionslagen. Vid internationell adoption förutsätter erhållande av moderskapsunderstöd dessutom att adoptivföräldern eller adoptanten har beviljats ett sådant tillstånd av nämnden för adoptionsärenden som avses i 25 § 1 mom. i adoptionslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 76/2004
ShUB 17/2004
RSv 115/2004

Nådendal den 9 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.