641/2004

Given i Nådendal den 9 juli 2004

Lag om ändring av familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/1969) 2 §, sådan den lyder i lag 1575/1993, samt

ändras 1 § 1 och 2 mom. samt 4 a §, sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 548/1993, 1 § 2 mom. i lag 589/1978 och 4 a § i lag 1218/1988, som följer:

1 §

Familjepension beviljas i form av efterlevandepension och barnpension i enlighet med denna lag. Den efter vilken förmån enligt denna lag betalas benämns förmånslåtare, och den som har rätt till sådan förmån benämns förmånstagare.

Huruvida denna lag skall tillämpas på en förmånslåtare och en förmånstagare avgörs enligt lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993).


4 a §

Det som i denna lag föreskrivs om finska medborgare tillämpas också på utlänningar som har fått asyl i Finland eller som inom flyktingkvoten beviljats uppehållstillstånd på grund av flyktingskap eller som är familjemedlem till en sådan utlänning, om familjemedlemmen skall betraktas som flykting och har fått uppehållstillstånd på grund av familjeband, samt på en statslös person som avses i konventionen angående statslösa personers rättsliga ställning (FördrS 80/1968).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 76/2004
ShUB 17/2004
RSv 115/2004

Nådendal den 9 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.