640/2004

Given i Nådendal den 9 juli 2004

Lag om ändring av 1 och 1 d § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 1 och 1 d,

sådana de lyder, 1 § i lag 1574/1993 och 1 d § i lag 1217/1988, som följer:

1 §

En person har rätt till pension på grund av ålderdom, arbetsoförmåga och arbetslöshet samt till vårdbidrag för pensionstagare enligt vad som föreskrivs i denna lag. Den tid från 16 års ålder som medför rätt till folkpension avgörs på grundvalen av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993).

1 d §

Det som i denna lag föreskrivs om finska medborgare tillämpas också på utlänningar som har fått asyl i Finland eller som inom flyktingkvoten beviljats uppehållstillstånd på grund av flyktingskap eller en familjemedlem till en sådan utlänning, om familjemedlemmen skall betraktas som flykting och fått uppehållstillstånd på grund av familjeband, samt på en statslös person som avses i konventionen angående statslösa personers rättsliga ställning (FördrS 80/1968).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 76/2004
ShUB 17/2004
RSv 115/2004

Nådendal den 9 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.