627/2004

Given i Helsingfors den 1 juli 2004

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 30 december 2003 om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer (1308/2003) 2 § 1 punkten, 3 § 1 mom. 3 och 4 punkten och 2 mom. samt bilagorna 1 och 3 samt

fogas till 3 § 1 mom. en ny 5 punkt samt till 3 § nya 3―5 mom. enligt följande:

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Sjöfartsverket uppbär fasta avgifter enligt avgiftstabellerna i bifogade bilagor, är

1) sjöfartsinspektionens prestationer, prestationer i anslutning till sjöfartsskyddet på fartyg och i hamnanläggningar samt prestationer i anslutning till mönstringar (bilaga 1),


3 §
Offentligrättsliga prestationer enligt själv- kostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Sjöfartsverket uppbär en avgift som fastställs enligt prestationens självkostnadsvärde, är följande prestationer utförda av sjöfartsinspektionen:


3) inspektion för konstaterande av att fartyget har i 2 § 1 mom. lagen om oljeskyddsfonden (379/1974) avsedd dubbelbotten,

4) inspektion i de fall som avses i 21 a §, lagen om tillsyn över fartygsäkerheten (370/1995) samt

5) sjöfartsskyddsutredningar av hamnanläggningar, godkännande av fartygens och hamnanläggningarnas skyddsplaner och besiktigande av fartyg enligt vad som föreskrivs i 4 § 1 punkten i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem (485/2004) och kontroller i de fall som avses i den nämnda lagens 21 § 2 mom.

Grunden för timdebitering enligt självkostnadsvärdet är de kostnader som hänför sig till besiktningar och inspektioner, godkännande av fartygens skyddsplaner samt utförande av sjöfartsskyddsutredningar av hamnanläggningar och godkännande av hamnanläggningarnas skyddsplaner, dividerade med antalet fakturerade arbetstimmar. Av kunden faktureras endast de egentliga besiktnings- och inspektionstimmar och övriga arbetstimmar som utförts på fartyget och i hamnanläggningen samt de ersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän som hänför sig till dem.

Timdebiteringen för fartyg i utrikestrafik är 190 euro för den första, påbörjade arbetstimmen och 95 euro för varje därefter påbörjad halv arbetstimme. Timdebiteringen för fartyg i inrikestrafik och fiskefartyg är 138 euro för den första, påbörjade arbetstimmen och 69 euro för varje därefter påbörjad halv arbetstimme. Timdebiteringen för godkännande av de ritningar som hör till grundbesiktningen av fartyg i utrikestrafik är 60 euro för varje påbörjad timme.

Timdebiteringen för hamnanläggningar är 190 euro för den första, påbörjade arbetstimmen och 95 euro för varje därefter påbörjad halv arbetstimme

Om arbetet har utförts under annan tid än den arbetstid som tillämpas vid ämbetsverk, tas timdebiteringen ut förhöjd med 50 procent.


Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2004 och gäller till utgången av 2004.

Helsingfors den 1 juli 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Regeringsråd
Aila Salminen

Bilagor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.