625/2004

Given i Nådendal den 9 juli 2004

Lag om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Betalningsbefrielse

Finska arbetsgivare som bedriver trafik med passagerarfartyg i utrikesfart beviljas av statens medel stöd på basis av den inkomstskatt som skall betalas på de ombord arbetandes sjöarbetsinkomst så som bestäms i denna lag.

Stödet beviljas genom att en i denna lag avsedd arbetsgivare befrias från skyldigheten att betala de förskottsinnehållningar som verkställts på i Finland allmänt skattskyldiga ombord arbetandes lön (betalningsbefrielse) så som nedan föreskrivs.

2 §
Förutsättningar för betalningsbefrielse

Betalningsbefrielsen gäller förskottsinnehållning som enligt en för sjöarbetsinkomst bestämd innehållningsprocentsats har verkställts på sådan sjöarbetsinkomst som avses i 74 § i inkomstskattelagen (1535/1992) för arbete ombord på fartyg inskrivna i handelsfartygsförteckningen enligt 1 § 4 mom. i lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/1991).

Ett villkor för betalningsbefrielse är att villkoren för beviljande av stöd enligt lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart är uppfyllda i fråga om den i 1 mom. avsedda sjöarbetsinkomsten.

Betalningsbefrielsen gäller endast förskottsinnehållning som verkställts på löner utbetalda till medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3 §
Förskottsinnehållning på sjöarbetsinkomst

Innehållningsprocentsatsen för sjöarbetsinkomst skall bestämmas så att förskottsinnehållningen så exakt som möjligt motsvarar det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter för den skattskyldiges sjöarbetsinkomst.

Betalningsbefrielsen gäller inte förskottsinnehållning till den del förskottsinnehållningen med stöd av 17 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) har förhöjts.

4 §
Obetald förskottsinnehållning

En arbetsgivare får på eget initiativ låta bli att betala de ovan avsedda förskottsinnehållningarna till skatteförvaltningen, förutsatt att Sjöfartsverket på basis av sjöarbetsinkomst för arbete ombord på ett fartyg, som en finländsk sammanslutning äger och som den bedriver rederiverksamhet med, har beviljat stöd enligt lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart för löneutbetalningsåret eller för det föregående kalenderåret.

5 §
Återbäring av betald förskottsinnehållning

Om Sjöfartsverket inte har beviljat stöd enligt lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart för den period som avses i 4 §, skall skatteverket på skriftlig ansökan återbetala de i 2 § avsedda, av arbetsgivaren betalda förskottsinnehållningarna, efter att Sjöfartsverket har beviljat stödet. På det belopp som återbärs betalas ingen ränta.

6 §
Debitering av obetald och återburen förskottsinnehållning

Om Sjöfartsverket inte beviljar stöd enligt lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart på basis av den sjöarbetsinkomst, för vilken de verkställda förskottsinnehållningarna med stöd av 4 § har lämnats obetalda, skall arbetsgivaren åläggas att till denna del betala förskottsinnehållningen, enligt vad som bestäms i lagen om förskottsuppbörd eller med stöd av den.

Om Sjöfartsverket i enlighet med 12 § i lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart har bestämt att ett stöd som verket beviljat skall återbäras, skall arbetsgivaren åläggas att betala den med stöd av 4 § obetalda och den med stöd av 5 § återburna förskottsinnehållningen.

7 §
Tillgodoräknande av förskottsinnehållningar

Utan hinder av betalningsbefrielsen räknas förskottsinnehållningen arbetstagaren till godo i dennes beskattning så som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande (1558/ 1995).

8 §
Behörigt skatteverk

Behörigt skatteverk är skatteverket på arbetsgivarens hemort.

9 §
Anmälningsskyldighet

En arbetsgivare är skyldig att till skatteförvaltningen lämna uppgifter om dem som erhållit i denna lag avsedd sjöarbetsinkomst och om de på sjöarbetsinkomsten verkställda förskottsinnehållningarna samt övriga uppgifter, enligt vad som bestäms av Skattestyrelsen.

10 §
Lönebokföring

En arbetsgivare är skyldig att ordna sin lönebokföring så att sjöarbetsinkomstens belopp och de verkställda förskottsinnehållningarna framgår för respektive fartyg och löntagare.

11 §
Rätt till upplysningar

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av rätten till upplysningar är Sjöfartsverket skyldigt att till skatteförvaltningen utan avgift lämna upplysningar om i denna lag avsedda arbetsgivare och fartyg liksom även övriga uppgifter som behövs för utredning av betalningsbefrielsen, enligt vad som bestäms av Skattestyrelsen.

12 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som givits av ett skatteverk med stöd av denna lag får sökas med iakttagande av bestämmelserna om ändringssökande i lagen om förskottsuppbörd.

13 §
Tillämpning av andra lagar

Utöver vad som bestäms i denna lag iakttas vid verkställande av förskottsuppbörd och beskattningen i tillämpliga delar lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattningsförfarande samt med stöd av dessa utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Skattestyrelsen utfärdar vid behov närmare bestämmelser om förfarandet vid och övervakningen av betalningsbefrielse.

Vad som i lagen om förskottsuppbörd bestäms om förhandsavgörande tillämpas inte på betalningsbefrielse.

14 §
Behandling av förskottsinnehållning med betalningsbefrielse vid redovisning enligt lagen om skatteredovisning

I samband med den redovisning som enligt 6 § i lagen om skatteredovisning (532/1998) skall göras för respektive skatteår minskas statens debiteringsandel med statens andel av de förskottsinnehållningar enligt denna lag som är föremål för betalningsbefrielse uträknad enligt debiteringsförhållandena i den slutliga beskattningen. Kommunernas, församlingarnas och Folkpensionsanstaltens motsvarande andelar av förskottsinnehållningarna adderas i samband med den månadsredovisning som skall göras för den månad då beskattningen avslutats till det influtna belopp som skall redovisas. I statsbudgeten upptas ett anslag för finansiering av tillägget till det influtna belopp som skall redovisas.

15 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Lagen tillämpas på de förskottsinnehållningar som verkställs på löner som utbetalas under åren 2005―2009 och på de skatteredovisningar som görs för nämnda skatteår. Betalningsbefrielsen gäller första gången förskottsinnehållningen på löner som betalas i januari 2005 och sista gången förskottsinnehållningen på löner som betalas i december 2009.

RP 94/2004
FiUB 6/2004
RSv 104/2004

Nådendal den 9 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.