624/2004

Given i Nådendal den 9 juli 2004

Lag om ändring av lagen om hemkommun

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 11 mars 1994 om hemkommun (201/1994) 20 §,

ändras 7 § 1 mom., 8 §, 9 § 1 mom., 10, 12 och 13 §, 14 § 1 och 2 mom., 16 § 1 mom. samt 17 § 1 mom.,

av dem 9 § 1 mom., 16 § 1 mom. och 17 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1650/1995, samt

fogas till lagen nya 7 a―7 f § som följer:

7 §
Anmälningsskyldighet för den som flyttar

När någon flyttar från sin hemkommun eller till en annan bostad inom hemkommunen, skall han eller hon tidigast en månad före och senast en vecka efter flyttningsdagen anmäla detta till magistraten. En familjemedlem som flyttar tillsammans med honom eller henne kan också göra anmälan för hans eller hennes räkning. Anmälan skall göras också i de fall som avses i 5 § 2 mom. samt då en person flyttar från en bostad och därefter inte har någon stadigvarande bostad.


7 a §
Flyttningsanmälan och anmälan om flyttning till utlandet

Flyttningsanmälan kan göras skriftligen, per telefon, med hjälp av elektronisk kommunikation eller muntligen i samband med kundbesök. Anmälan om flyttning till Finland och anmälan om flyttning till utlandet skall göras skriftligen eller med hjälp av elektronisk kommunikation.

En anmälan som inte gjorts skriftligen kan godkännas endast om det är möjligt att försäkra sig om personens rätt att göra anmälan och om anmälan kan anses tillförlitlig.

Av flyttningsanmälan skall framgå den flyttandes namn, personbeteckning, flyttningsdag, uppgifter om den bostad till vilken han eller hon flyttar, övriga uppgifter som behövs för anteckning om hemkommun och bostaden där samt om tillfällig bostad samt uppgift om grunden för besittningen av lägenheten. I samband med en flyttningsanmälan kan dessutom andra uppgifter som skall införas i befolkningsdatasystemet lämnas. Uppgifter om familjemedlemmar som flyttar samtidigt kan lämnas genom en gemensam anmälan.

Av anmälan om flyttning till utlandet skall framgå den utflyttande personens namn, personbeteckning, flyttningsdag, adress utomlands, syftet med flyttningen till utlandet, tiden för vistelsen utomlands samt övriga uppgifter som behövs för anteckning om hemkommun och bostaden där samt om tillfällig bostad. I samband med en anmälan om flyttning till utlandet kan dessutom andra uppgifter som skall införas i befolkningsdatasystemet lämnas. Uppgifter om familjemedlemmar som flyttar samtidigt kan lämnas genom en gemensam anmälan.

Av en flyttningsanmälan som gäller tillfällig bostad och anmälan om flyttning till utlandet skall utöver uppgifterna enligt 3 eller 4 mom. framgå syftet med den tillfälliga vistelsen och hur länge denna varar.

Befolkningsregistercentralen fastställer formulären för de anmälningar som avses i denna paragraf.

7 b §
Inlämnande av anmälan till magistraten

Flyttningsanmälan skall göras till den magistrat till vars ämbetsdistrikt personen i fråga flyttar. Om en person flyttar från en bostad och därefter inte har någon stadigvarande bostad, skall han eller hon göra flyttningsanmälan till magistraten på den ort där han eller hon vistas. Anmälan om flyttning till utlandet skall göras till den magistrat från vars ämbetsdistrikt personen i fråga flyttar ur landet.

Även en annan magistrat än den som avses i 1 mom. kan ta emot en flyttningsanmälan eller anmälan om flyttning till utlandet. Närmare bestämmelser om hur de uppgifter som hänför sig till mottagandet av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet skall fördelas mellan magistraterna kan utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.

7 c §
Mottagande av anmälan på något annat ställe än magistraten

En flyttningsanmälan eller anmälan om flyttning till utlandet kan inlämnas också till andra myndigheter och organisationer än magistraten, om därom har överenskommits med myndigheten eller organisationen. Befolkningsregistercentralen kan, efter att ha hört berörda magistrater, ingå avtal med andra myndigheter och organisationer om mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet och om vidarebefordran av dem till magistraten.

En förutsättning för att mottagandet av anmälningar skall kunna överföras till någon annan än en myndighet är att den organisation som tar emot anmälningar har tillräckliga resurser och att de personer som tar emot anmälningar har tillräcklig sakkunskap och kompetens för detta.

Den som tar emot flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet handlar i denna uppgift under tjänsteansvar. Vid skötseln av uppgiften skall förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) iakttas.

7 d §
Avtal om åligganden i samband med mottagandet av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet

I ett avtal om mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet skall åtminstone överenskommas om

1) omfattningen av de åligganden som hänför sig till mottagandet av anmälningar,

2) skydd för personuppgifter och dataskydd,

3) introduktion och utbildning av personalen,

4) fördelning av kostnaderna,

5) avtalets giltighet och upphörande.

7 e §
Åligganden i samband med mottagandet av flyttningsanmälan och anmälan om flyttning till utlandet

Den som tar emot en anmälan skall kontrollera att den innehåller de uppgifter som anges i 7 a § 3―5 mom. Om anmälan görs per telefon skall den som tar emot anmälan dessutom se till att anmälan uppfyller kraven i 7 a § 2 mom. Den som tar emot anmälan skall utan dröjsmål tillställa den magistrat som avses i 7 b § 1 mom. uppgifterna i anmälan.

En anmälan som tagits emot av någon annan myndighet eller organisation än den magistrat som avses i 7 b § 1 mom. anses vara gjord inom den tid som anges i 7 §, om den har tagits emot inom föreskriven tid.

7 f §
Internordiskt flyttningsbetyg

När någon flyttar till Finland från ett annat nordiskt land, skall han eller hon för magistraten visa upp ett internordiskt flyttningsbetyg som utfärdats av den lokala registermyndigheten i utflyttningslandet. Har han eller hon inte ett sådant flyttningsbetyg, skall magistraten skaffa det på tjänstens vägnar av den lokala registermyndigheten i utflyttningslandet.

När någon flyttar från Finland till ett annat nordiskt land, skall han eller hon anmäla detta till magistraten. Magistraten skall genast ge den flyttande ett internordiskt flyttningsbetyg för den lokala registermyndigheten i det andra nordiska landet.

8 §
Annan anmälningsskyldighet

Ägaren av en byggnad eller dennes företrädare är vid behov skyldig att lämna magistraten de uppgifter om dem som bor eller har bott i byggnaden som han har i sin besittning och som behövs för bestämmande av en persons hemkommun och bostad där, för anteckning om tillfällig bostad samt för kontroll av uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

De statliga och kommunala myndigheterna är vid behov skyldiga att lämna magistraten de uppgifter som de har i sin besittning och som behövs för bestämmande av en persons hemkommun och bostad där, för anteckning om tillfällig bostad samt för kontroll av uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Den som äger eller innehar en lägenhet är vid behov skyldig att lämna magistraten de uppgifter om dem som bor eller har bott i lägenheten som han har i sin besittning och som behövs för bestämmande av en persons hemkommun och bostad där, för anteckning om tillfällig bostad samt för kontroll av uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

9 §
Anteckning om hemkommun och folkbok- föringskommun

När en anmälan enligt 7 § har inkommit till den magistrat som avses i 7 b § 1 mom., skall denna i befolkningsdatasystemet göra en anteckning enligt anmälan om hemkommunen och bostaden där eller om tillfällig bostad eller anteckna en folkbokföringskommun för en finsk medborgare på grund av att denne stadigvarande bosätter sig utomlands. Anteckning får dock inte göras, om anmälan uppenbart står i strid med fakta eller är bristfällig eller om den annars är sådan att en tillförlitlig anteckning inte kan göras på basis av den. Anteckningen skall göras eller behövliga ytterligare uppgifter begäras inom tre vardagar från det anmälan inkommit. Om en person saknar bostad, antecknas i befolkningsdatasystemet att han eller hon saknar stadigvarande bostad i kommunen. Om en persons bostadsadress inte kan anses tillförlitlig, kan i befolkningsdatasystemet antecknas endast hemkommun.


10 §
Flyttningsdag

Som en persons flyttningsdag anses den dag som uppgetts i anmälan, om denna har gjorts inom en månad från flyttningen. Inkommer anmälan efter denna tid, anses som flyttningsdag den dag då anmälan inkommit. Om magistraten på basis av uppgifter som fåtts av någon annan än den som flyttat eller dennes familjemedlemmar gör en anteckning om flyttning i befolkningsdatasystemet, anses den dag då anteckningen gjorts som flyttningsdag.

12 §
Förelägganden

Har den som flyttar försummat sin anmälningsskyldighet enligt denna lag eller sin skyldighet att lämna tilläggsuppgifter, skall magistraten förelägga honom eller henne att inom en bestämd tid fullgöra denna skyldighet. Om anteckning om en persons hemkommun och hans eller hennes bostad där eller tillfälliga bostad inte har kunnat göras i befolkningsdatasystemet på basis av en inlämnad anmälan, skall magistraten förelägga den som gjort anmälan att inom en bestämd tid komplettera anmälan. Magistraten skall samtidigt meddela att försummelsen inte utgör hinder för att anteckning görs eller ärendet avgörs. Av särskilda skäl behöver föreläggande inte meddelas.

För bestämmande av en persons rätta hemkommun och bostad där, för anteckning om tillfällig bostad eller för kontroll av uppgifterna i befolkningsdatasystemet kan magistraten förelägga en byggnads ägare eller dennes företrädare att inom en bestämd tid lämna uppgifter om dem som bor eller har bott i byggnaden, samt en lägenhets ägare eller innehavare att lämna uppgifter om dem som bor eller har bott i lägenheten.

13 §
Vite

Har ett föreläggande enligt 12 § 2 mom. inte följts, kan magistraten meddela ett nytt föreläggande och förena det med vite samt döma ut vitet så som bestäms i viteslagen (1113/1990).

14 §
Försummelseavgift

Har den som flyttar inte följt ett föreläggande som magistraten meddelat med stöd av 12 § 1 mom., skall magistraten ålägga personen i fråga att betala en försummelseavgift på 50 euro. Avgift behöver inte påföras, om försummelsen uppenbart har berott på sådan orsak som den som flyttar inte har kunnat påverka, eller om det på grund av sjukdom eller av någon annan motsvarande orsak skulle vara uppenbart oskäligt att ta ut avgift.

Ett barn under 15 år får inte påföras försummelseavgift.


16 §
Rättelse av sakfel

Grundar sig en anteckning enligt 9 och 10 § om hemkommun eller bostaden där, om tillfällig bostad eller om folkbokföringskommun på oriktiga eller bristfälliga uppgifter eller felaktig tillämpning av lag, kan den magistrat som gjort anteckningen på eget initiativ eller på yrkande av den som anteckningen gäller rätta felet. Innan magistraten på eget initiativ rättar felet, skall den ge den som anteckningen gäller tillfälle att inom en utsatt tid lämna upplysningar i saken. Försummelse att iaktta den utsatta tiden hindrar inte att felet rättas.


17 §
Rättelse av skrivfel

Finns det i en anteckning enligt 9 och 10 § om hemkommun eller bostaden där, om tillfällig bostad eller om folkbokföringskommun ett uppenbart skrivfel, skall den magistrat som gjort anteckningen på eget initiativ eller på yrkande av den som anteckningen gäller rätta felet.Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 67/2004
FvUB 12/2004
RSv 99/2004

Nådendal den 9 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.