623/2004

Given i Helsingfors den 1 juli 2004

Statsrådets förordning om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 43 § 1 mom. och 44 § kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), dessa lagrum sådana de lyder, 43 § 1 mom. i lag 57/1999 och 44 § i lag 1412/1992:

1 §

I denna förordning bestäms, i enlighet med bilaga 1, om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen.

Förordningen gäller inte forskningsverksamhet, utvecklingsarbete och analyser och inte heller export till områden utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2005.

Genom denna förordning upphävs stats rådets beslut av den 21 juni 2000 om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen (610/2000) jämte ändringar.

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/60/EG, EGT Nr L 365/1, 31.12.1994, s. 1
Kommissionens direktiv 97/10/EG, EGT Nr L 68/24, 8.3.1997, s. 24
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/56/EG, EGT Nr L 333/1, 4.12.1997, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/43/EG, EGT Nr L 166, 1.7.1999, s. 87
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/41/EG, EGT Nr L 194, 18.7.2001, s. 36
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/34/EG, EGT Nr L 156, 25.6.2003, s. 14
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/36/EG, EGT Nr L 156, 25.6.2003, s. 26

Helsingfors den 1 juli 2004

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Konsultativ tjänsteman
Juha Pyötsiä

Bilagor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.