619/2004

Given i Helsingfors den 1 juli 2004

Statsrådets förordning om inspektion av utländska fartyg i Finland

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 23 § lagen den 17 mars 1995 om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995), sådan den lyder i lag 543/2004:

1 §
Förordningens tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om inspektion av utländska fartyg som anlöper finsk hamn.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) konventioner: 1966 års internationella lastlinjekonvention (FördrS 52/1968), 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981), protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983), 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984), konventionen om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss, 1972 (FördrS 30/1977), 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982), 1976 års konvention om miniminormer i handelsfartyg (FördrS 54/1979), 1992 års internationella konvention om civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (FördrS 43/1996), samt protokoll och obligatoriska koder jämte ändringar, vilka anknyter till dessa konventioner,

2) mer ingående inspektion en inspektion vid vilken hela fartyget och hela dess utrustning samt hela besättningen eller en del av dessa inspekteras under sådana omständigheter som anges i artikel 6.3 i PSC-direktivet så, att inspektionen omfattar fartygets konstruktion, utrustning, bemanning, boende- och arbetsförhållanden samt iakttagandet av de rutiner som gäller ombord, samt

3) informationssystemet Sirenac det informationssystem som upprättats inom ramen för Parisavtalet.

3 §
Tillämpning av förordningen på fartyg

Denna förordning tillämpas på utländska fartyg som avses i konventionerna och som anlöper en finsk hamn eller ankrar utanför en finsk hamn samt på besättningen på sådana fartyg.

Denna förordning tillämpas inte på fiskefartyg, krigsfartyg, flottans hjälpfartyg, träfartyg av konventionell konstruktion, kommunala fartyg eller statsfartyg vilka inte används i kommersiellt syfte eller fritidsbåtar som inte används för handelssjöfart.

4 §
Inspektionsskyldighet

Tillsynsmyndigheten skall årligen genomföra inspektioner av fartyg på så sätt att antalet inspektioner motsvarar minst 25 procent av årsgenomsnittet för det antal individuella fartyg som anlöpt en finsk hamn, beräknat på grundval av de tre senaste kalenderår för vilka statistik finns tillgänglig.

5 §
Fartyg som väljs ut för inspektion

Varje fartyg som inte skall genomgå en utökad inspektion och vars prioritetsfaktor enligt bilaga I till PSC-direktivet är högre än 50 skall inspekteras, under förutsättning att minst en månad har gått sedan den senaste inspektionen av fartyget utfördes i en hamn i en stat som undertecknat Parisavtalet.

Av övriga fartyg skall för inspektion i första hand väljas de fartyg som avses i del I i bilaga I till PSC-direktivet. De fartyg som avses i del II i bilaga I som primärt är prioriterade för inspektioner skall väljas ut i fallande ordning enligt den ordning som följer av värdet på prioritetsfaktorn i informationssystemet Sirenac.

Fartyg som under de sex närmast föregående månaderna har inspekterats av en annan EU-medlemsstat skall inte inspekteras om

1) fartyget inte finns förtecknat i bilaga I i PSC-direktivet,

2) inga brister har rapporterats sedan föregående inspektion,

3) inga otvetydiga skäl föreligger för att genomföra en inspektion, eller

4) fartyget inte omfattas av bestämmelserna i 1 mom.

Vad som bestäms i 3 mom. tillämpas dock inte i fråga om de driftsinspektioner för vilka särskilda bestämmelser finns i konventionerna.

6 §
Granskning av dokument och konstaterande av fartygets allmänna skick

Tillsynsmyndigheten skall i tillräcklig utsträckning kontrollera åtminstone de dokument som nämns i bilaga II till PSC-direktivet samt förvissa sig om fartygets allmänna skick, inklusive maskinrum och boendeutrymmen samt renligheten ombord.

Utöver de dokument som avses i 1 mom. kan tillsynsmyndigheten granska också andra sådana certifikat och dokument som enligt konventionerna måste finnas ombord.

7 §
Mer ingående inspektion av fartyg

Som sådana uppenbara skäl som förpliktar till en mer ingående inspektion av ett fartyg betraktas bland annat de omständigheter som avses i bilaga III till PSC-direktivet.

Uppdagas väsentliga brister i boende- och arbetsförhållandena ombord på fartyget skall arbetarskyddsmyndigheterna underrättas om detta.

Vid inspektionen skall iakttas de förfaranden som anges i bilaga IV till PSC-direktivet.

8 §
Kontroll av kommunikationsförmåga och språkkunskaper hos besättningen

Tillsynsmyndigheten skall säkerställa att

1) medlemmarna av besättningen på ett passagerarfartyg som påbörjar eller avslutar en resa i finsk hamn när som helst kan förmedla muntlig information sinsemellan om säkerhet på ett effektivt sätt och i synnerhet förstå meddelanden och instruktioner som har att göra med säkerheten,

2) den person på passagerarfartyg som har utsetts att bistå passagerare i nödsituationer är lätt att identifiera och att han på passagerarnas språk eller med ett elementärt ordförråd i engelska språket eller genom att utföra demonstrationer, peka eller använda teckenspråk kan förmedla tillräckligt med information med beaktande av de språkgrupper som passagerarna på rutten i fråga i huvudsak företräder, de fullständiga säkerhetsinstruktioner som passagerarna har fått på sitt modersmål samt de anvisningar på olika språk som skall ges passagerarna eller besättningen för vägledning när det gäller räddningsarbetet i en nödsituation,

3) alla medlemmar av ett tankfartygs besättning kan förmedla information sinsemellan på fartygets gemensamma arbetsspråk, samt att

4) fartyget i de fall som avses i 1 och 3 punkten i tillräcklig utsträckning kan utbyta information med myndigheterna i land, antingen på ett gemensamt språk eller på myndigheternas språk.

9 §
Förfarande som gäller utökad inspektion

Utökade inspektioner skall genomföras i enlighet med förfarandena i avsnitt C i bilaga V till PSC-direktivet.

10 §
Obligatorisk utökad inspektion av vissa fartyg

Fartyg i någon av kategorierna i avsnitt A i bilaga V i PSC-direktivet skall omfattas av utökad inspektion, om fartyget väljs ut för inspektion enligt 5 § 2 mom.

Om en sådan förhandsanmälan som avses i 11 a § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) inte lämnas över ett sådant fartyg som avses i 1 mom., skall fartyget genomgå en utökad inspektion i den finska anlöpshamnen.

Ifall ett sådant fartyg som avses i 1 och 2 mom. har prioritetsfaktor 7 eller högre enligt del II i bilaga I till PSC-direktivet skall fartyget genomgå en utökad inspektion i den första hamn som det anlöper efter det att tolv månader har gått sedan den senaste utökade inspektionen.

11 §
Förfarande om vissa fartyg inte kan inspekteras

Utöver vad som bestäms i 11 c § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten skall tillsynsmyndigheten utan dröjsmål göra en anmälan i informationssystemet Sirenac ifall det av funktionella orsaker inte kan utföras inspektion av vissa fartyg på vilka skall genomföras obligatorisk inspektion enligt 5 § 1 mom. eller obligatorisk utökad inspektion enligt 10 § 3 mom. Sådana fall skall anmälas till Europeiska gemenskapernas kommission var sjätte månad tillsammans med orsakerna till att de berörda fartygen inte inspekterades.

Under varje kalenderår får sådana uteblivna inspektioner inte överstiga fem procent av årsgenomsnittet för det antal individuella fartyg som kan väljas ut för inspektioner enligt 1 mom. och som anlöpt finska hamnar, beräknat på grundval av de tre senaste kalenderår för vilka statistik finns tillgänglig.

Ifall en inspektion av fartyget i enlighet med 1 mom. inte genomförts i den föregående EU-medlemsstatshamnen skall en obligatorisk eller vid behov obligatorisk utökad inspektion genomföras i följande finsk hamn som fartyget anlöper.

12 §
Prövning av kriterierna för stoppande

När tillsynsmyndigheten överväger att stoppa ett fartyg skall den iaktta de kriterier som anges i bilaga VI till PSC-direktivet.

Om fartygets allmänna skick är exceptionellt dåligt så att det uppenbart inte fyller de krav som ställts på det, kan tillsynsmyndigheten skjuta upp inspektionen tills redaren har vidtagit de nödvändiga åtgärder som säkerställer att fartyget uppfyller bestämmelserna i konventionerna.

13 §
Uppföljning av inspektioner och stoppande

När de fel eller brister som avses i 14 § lagen om tillsyn över fartygssäkerheten inte kan avhjälpas i inspektionshamnen kan tillsynsmyndigheten låta fartyget fortsätta till närmaste tillgängliga reparationsvarv, som utses av myndigheten och befälhavaren. En förutsättning för detta är att de villkor som har uppställts av den behöriga myndigheten i flaggstaten och godtagits av tillsynsmyndigheten iakttas på fartyget. Dessa villkor skall säkerställa att fartyget kan fortsätta färden utan sådan fara som avses i 14 § lagen om tillsyn över fartygssäkerheten.

I sådana fall som avses i 1 mom. skall tillsynsmyndigheten i enlighet med bilaga 2 till Parisavtalet meddela den behöriga myndigheten i den stat där reparationsvarvet är beläget, flaggstatens närmaste beskickning och andra lämpliga myndigheter om alla villkor för färden.

Får tillsynsmyndigheten ett sådant meddelande som avses i 2 mom. skall den upplysa den myndighet som utfärdat meddelandet om de åtgärder som vidtagits i saken.

14 §
Förfaranden som gäller förhindrande av tillträde av fartyg till hamn

Bestämmelserna i 14 c § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten om förhindrande av tillträde av fartyg till hamn skall tillämpas så snart fartyget har getts tillstånd att lämna den hamn där det kvarhölls för andra eller, om så är fallet, tredje gången.

Vid förhindrande av tillträde av ett fartyg till hamn skall iakttas de förfaranden som anges i avsnitt B i bilaga XI till PSC-direktivet.

15 §
Offentliggörande av information

Sjöfartsverket skall minst en gång i månaden offentliggöra de i del I i bilaga VIII till PSC-direktivet angivna uppgifterna om de fartyg som under den föregående månaden stoppats i en finsk hamn eller som har förvägrats tillträde till en finsk hamn.

16 §
Underrättelser som hänför sig till fartygets klasscertifikat

Sjöfartsverket skall underrätta Europeiska gemenskapernas kommission, de övriga medlemsstaterna, fartygets flaggstat och sekretariatet för Parisavtalet, om det vid en hamnstatsinspektion har konstaterats att fartyget har ett giltigt certifikat som utfärdats av ett klassificeringssällskap, fastän fartyget inte uppfyller de relevanta kraven i de internationella konventionerna, eller ett klasscertifikat, fastän fartyget uppvisar ett fel eller en brist som gäller saker som nämns i certifikatet. Underrättelse skall dock ske endast om fartyget utgör ett allvarligt hot mot säkerheten eller miljön eller uppvisar tecken på särskild försumlighet hos klassificeringssällskapet. Också det berörda klassificeringssällskapet skall underrättas om fallet i samband med den första inspektionen.

17 §
Uppgifter för övervakning av genomförandet av PSC-direktivet

Sjöfartsverket skall senast den 1 april varje år till Europeiska gemenskapernas kommission och till sekretariatet för Parisavtalet lämna följande uppgifter om det föregående året:

1) antalet inspektörer som arbetar med hamnstatskontroll i Finland; uppgifterna skall lämnas till kommissionen på det sätt som anges i bilaga X till PSC-direktivet och med användande av tabellen i bilagan,

2) det totala antalet individuella fartyg som anlöpt finska hamnar.

Dessutom skall Sjöfartsverket

1) varje halvår till Europeiska gemenskapernas kommission lämna uppgifter om individuella fartygsrörelser i finska hamnar, med undantag för regelbunden färjetrafik, med uppgift om fartygens IMO-nummer och ankomstdag, eller

2) lämna uppgifter till informationssystemet Sirenac om IMO-nummer och ankomstdag för de fartyg som dagligen anlöpt finska hamnar, med undantag för regelbunden färjetrafik.

Sjöfartsverket skall tillställa Europeiska gemenskapernas kommission uppgifter om ändringar i regelbunden färjetrafik.

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2004.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 18 april 1997 om inspektion av utländska fartyg i Finland (325/1997) jämte ändringar.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/106/EG (32001L0106); EGT nr L 19, 22.1.2002, s. 17
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG (32002L084); EGT nr L 324, 29.11.2002, s. 53

Helsingfors den 1 juli 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Regeringsråd
Aila Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.