618/2004

Given i Helsingfors den 1 juli 2004

Statsrådets förordning om Statens konstmuseum

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 1, 2 och 8 § i lagen om Statens konstmuseum av den 16 juni 2000 (566/2000) och 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994), av dessa lagrum 2 § i förstnämnda lag sådan denna paragraf lyder i lag 504/2004 och 8 § 2 mom. i sistnämnda lag sådant det lyder i lag 281/2000:

Uppgifter och organisation
1 §

Statens konstmuseum skall utöver vad som bestäms i 1 § i lagen om Statens konstmuseum (566/2000)

1) svara för utökning, dokumentation, skötsel och konservering av samlingarna och informationslagren,

2) ordna utställningar av inhemsk och utländsk konst,

3) göra allmänheten förtrogen med bildkonst och genom konstfostran öka allmänhetens kännedom om bildkonst,

4) ordna program som förenar olika konstarter,

5) bedriva publikationsverksamhet,

6) samarbeta med andra konstmuseer i syfte att utveckla konstmuseisektorn i landet,

7) bedriva forskning i bildkonst,

8) följa utvecklingen inom branschen, ta initiativ och göra framställningar som syftar till att främja bildkonsten i Finland och ge utlåtanden i frågor som gäller bildkonst,

9) upprätthålla och utveckla internationella kontakter inom konstmuseisektorn och bildkonsten,

10) ge andra myndigheter samt i mån av möjlighet sammanslutningar och enskilda personer sakkunnighjälp i frågor som gäller ansvarsområdet,

11) sköta andra uppgifter som föreskrivs för eller åläggs museet.

2 §

Statens konstmuseum har en delegation som stöder dess verksamhet, behandlar riktlinjerna för verksamheten och dess utveckling, tar initiativ som gäller verksamheten och främjar museets samarbete med olika intressentgrupper.

Delegationen tillsätts av undervisningsministeriet på förslag av Statens konstmuseum. Åtminstone en av medlemmarna i delegationen skall företräda museets personal.

Undervisningsministeriet fastställer arvodena för delegationens medlemmar.

3 §

Statens konstmuseum har en ledningsgrupp som behandlar i arbetsordningen fastställda ärenden.

4 §

Utöver vad som bestäms i 1 § i lagen om Statens konstmuseum har museet en förvaltnings- och serviceenhet. Om de övriga verksamhetsenheterna bestäms i arbetsordningen.

Personalen och dess uppgifter
5 §

Chef för Statens konstmuseum är en överdirektör.

Chef för varje enskilt museum är en museichef. Chef för Centralarkivet för bildkonst är en centralarkivchef. Chef för förvaltnings- och serviceenheten är en förvaltningsdirektör.

Vid Statens konstmuseum finns dessutom annan personal i tjänsteförhållande och arbetsavtalsförhållande.

6 §

Överdirektören leder och utvecklar verksamheten vid Statens konstmuseum samt svarar för att de uppgifter som ankommer på museet sköts så att goda resultat uppnås.

7 §

Museicheferna, centralarkivchefen och förvaltningsdirektören skall leda, utveckla och övervaka verksamheten vid sin egen enhet samt sköta fördelningen av enhetens uppgifter och se till att de fullgörs.

Behörighetsvillkor för tjänsterna
8 §

Behörighetsvillkoren för tjänsterna vid Statens konstmuseum är

1) för överdirektören högre högskoleexamen, förtrogenhet med konstmuseisektorn samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för museicheferna högre högskoleexamen, förtrogenhet med konstmuseisektorn och i praktiken visad ledarförmåga,

3) för centralarkivchefen och förvaltningsdirektören högre högskoleexamen, förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten och i praktiken visad ledarförmåga,

4) för intendenterna och specialforskarna högre högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten,

5) för de övriga tjänstemännen den utbildning som tjänsten förutsätter.

Tillsättning av tjänsterna samt tjänstledighet och motsvarande befrielse
9 §

Överdirektören utnämns av statsrådet utan att tjänsten förklaras ledig.

Museicheferna utnämns av undervisningsministeriet. Centralarkivchefen och förvaltningsdirektören utnämns av överdirektören.

Övriga tjänstemän och personer i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av Statens konstmuseum på det sätt som bestäms i denna förordning eller i arbetsordningen.

Ställföreträdare för överdirektören förordnas av undervisningsministeriet på förslag av Statens konstmuseum.

Tjänsterna som överdirektör, museichef och centralarkivchef kan tillsättas tills vidare eller för viss tid.

10 §

Överdirektören beviljas tjänstledighet av undervisningsministeriet. Om det är fråga om tjänstledighet som varar högst en månad eller tjänstledighet som baserar sig på lag eller tjänstekollektivavtal, beviljas dock överdirektören tjänstledighet av sin ställföreträdare.

Museicheferna, centralarkivchefen och förvaltningsdirektören beviljas tjänstledighet av överdirektören. I övriga fall beviljas tjänstledighet av någon annan i arbetsordningen förordnad tjänsteman.

Beträffande utnämning till överdirektör i tjänsteförhållande för viss tid beslutar undervisningsministeriet. Beslut om utnämningar i övriga fall fattas av samma myndighet som beviljar tjänstledighet.

Handläggning och avgörande av ärenden
11 §

Ärenden som skall handläggas vid Statens konstmuseum avgörs av överdirektören eller någon annan tjänsteman som givits beslutanderätt i denna förordning eller i arbetsordningen. Avgörandena sker på föredragning.

12 §

Utöver vad som bestäms i 2 § 1 mom. i lagen om Statens konstmuseum avgör överdirektören ärenden som gäller

1) de allmänna verksamhetslinjerna för Statens konstmuseum och andra därmed jämförbara ärenden av vikt samt verksamhets- och ekonomiplanen,

2) budgetförslaget för Statens konstmuseum och förslaget till resultatmål för museet,

3) godkännandet av bokslutet för Statens konstmuseum,

4) resultatstyrningen av Statens konstmuseum och resultatmålen för enheterna samt fördelningen av anslagen till enheterna,

5) utnämning och uppsägning av tjänstemännen vid Statens konstmuseum samt beviljande av tjänstledighet, om inte något annat bestäms i denna förordning eller i arbetsordningen,

6) ansökningar om utförsel av kulturföremål från landet,

7) andra ärenden som enligt denna förordning eller arbetsordningen inte har ålagts museicheferna, centralarkivchefen, förvaltningsdirektören eller någon annan tjänsteman.

13 §

Om överdirektören anser att ett ärendes principiella betydelse kräver det eller att det finns andra särskilda skäl, kan överdirektören i enskilda fall förbehålla sig avgörandet av ett sådant ärende som annars ankommer på en museichef, centralarkivchefen, förvaltningsdirektören eller någon annan tjänsteman.

14 §

Museicheferna, centralarkivchefen eller förvaltningsdirektören avgör i sin enhet ärenden som gäller

1) resultatstyrningen av verksamheten vid enheten, förslag till resultatmål för enheten samt användning av de anslag som hör till enheten,

2) utnämning och uppsägning av tjänstemännen vid enheten samt anställning och uppsägning av personal i arbetsavtalsförhållande,

3) tjänstledighet och motsvarande befrielse för de tjänstemän och den personal i arbetsavtalsförhållande som avses i 2 punkten,

4) till enheten hörande ärenden som enligt denna förordning eller arbetsordningen inte har ålagts någon annan tjänsteman.

Museicheferna avgör dessutom de ärenden enligt de allmänna verksamhetslinjerna för Statens konstmuseum som gäller

1) utökning av museets samlingar samt utlåning och deponering av konstverk,

2) museets utställnings- och övriga pro-gramverksamhet.

Särskilda bestämmelser
15 §

Statens konstmuseum kärar och svarar för statens räkning samt bevakar vid domstolar och andra myndigheter statens rätt och fördel i alla ärenden som hör till museets ansvarsområde.

Förvaltningsdirektören eller en av denne utsedd tjänsteman har rätt att utan särskilt bemyndigande antingen själv eller genom att befullmäktiga ett ombud företräda Statens konstmuseum samt bevaka dess rätt och fördel vid domstolar och andra myndigheter samt förrättningar.

Förvaltningsdirektören har rätt att för Statens konstmuseums del ta emot delgivning av stämning.

16 §

Närmare föreskrifter om organisationen vid Statens konstmuseum, enheternas och personalens uppgifter, handläggningen och avgörandet av ärenden samt andra interna arrangemang som gäller verksamheten vid Statens konstmuseum ges i arbetsordningen.

Statens konstmuseum har en säkerhetsstadga som godkänns av överdirektören.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
17 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2004.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 29 juni 2000 om Statens konstmuseum (658/2000) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

18 §

De bestämmelser i den arbetsordning som har fastställts med stöd av den förordning som gällde vid denna förordnings ikraftträdande tillämpas, till den del de inte står i strid med föreliggande förordning tills en ny arbetsordning enligt denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 1 juli 2004

Kulturminister
Tanja Karpela

Regeringsråd
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.