592/2004

Given i Nådendal den 24 juni 2004

Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 10 januari 1997 om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) 3 § 2 mom. och 5 § 1 mom., sådana de lyder i lag 346/2004, som följer:

3 §
Villkor för beviljande av stöd för skolresor

Stöd för skolresor kan beviljas en studerande

1) vars skolväg i ena riktningen är minst 10 kilometer,

2) vars skolresekostnader per månad överstiger 54 euro, samt

3) som utnyttjar kollektivtrafik eller skoltransport som utbildningsanordnaren ordnar eller, om dessa färdsätt inte kan utnyttjas, något annat lämpligt eget färdsätt när de villkor som föreskrivs i 4 a § uppfylls.


5 §
Beloppet av stödet för skolresor och den studerandes betalningsandel

I form av stöd för skolresor ersätts den del av skolresekostnaderna som överstiger 54 euro i månaden ökad med 11 euro. Den studerande betalar då per månad högst 43 euro av de kalkylerade skolresekostnaderna, om inte något annat följer av 4 § eller 3 mom. i denna paragraf (studerandes betalningsandel).Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 97/2004
KuUB 8/2004
RSv 88/2004

Nådendal den 24 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Karpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.