589/2004

Given i Nådendal den 24 juni 2004

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av befolkningsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 21 augusti 1998 om ändring av befolkningsdatalagen (615/1998) som följer:


Utan hinder av 4 § förvaras i befolknings-datasystemet sådana uppgifter om kyrkliga förrättningar som registrerats där innan den-na lag träder i kraft. Dessutom fortsätter registreringen av dessa uppgifter i befolk-ningsdatasystemet till utgången av juni 2005. Uppgifterna får lämnas ut endast till behörigt religiöst samfund. De kan emellertid också antecknas i ett intyg över prövning av hinder mot äktenskap.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

RP 90/2004
FvUB 7/2004
RSv85/2004

Nådendal den 24 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.