583/2004

Given i Helsingfors den 23 juni 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om återvinning och behandling av kasserade däck

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

upphävs i statsrådets beslut av den 12 oktober 1995 om återvinning och behandling av kasserade däck (1246/1995) 6 §,

ändras 1 och 3 §, den inledande meningen i 5 § och 5 § 3 punkten, samt

fogas till 2 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Syfte

Däckproducenten skall se till att 90 procent av de däck som avses i denna förordning och som årligen kasseras återvinns.

2 §
Definitioner

Vad som i denna förordning föreskrivs om en producent gäller på motsvarande sätt en sådan producentsammanslutning som avses i 18 g § i avfallslagen (1072/1993).

3 §
Innehållet i anmälan till producentregistret

Den anmälan enligt 50 b § 1 och 2 mom. i avfallslagen som varje producent skall göra för anteckning i producentregistret skall innehålla följande uppgifter:

1) producentens namn eller firma,

2) kontakt- och adressuppgifter,

3) kontaktpersonens namn och ställning,

4) företags- och organisationsnummer,

5) utredning om de däck som producenten släppt ut på marknaden (i ton och enligt däcksort) och omsättningen samt bedömning av producentens marknadsandel,

6) uppgifter om av producenten ordnad återanvändning, återvinning och annan avfallshantering, såsom mottagningsplatser, insamling och transport, återanvändning av kasserade däck, materialåtervinning, annan återvinning och behandling samt övrig avfallshantering liksom även arten och mängden kasserade däck som omfattas av avfallshanteringen,

7) utredning om avtal som hänför sig till ordnandet av i 6 punkten avsedd återanvändning, återvinning och annan avfallshantering.

Den anmälan enligt 50 b § 1 och 2 mom. i avfallslagen som varje producentsammanslutning skall göra för godkännande för anteckning i producentregistret skall innehålla följande uppgifter:

1) producentsammanslutningens namn eller firma,

2) kontakt- och adressuppgifter,

3) kontaktpersonens namn och ställning,

4) företags- och organisationsnummer,

5) utredning om de producenter som producentsammanslutningen företräder, varje producents namn eller firma, företags- och organisationsnummer samt det datum då producenten har anslutit sig till producentsammanslutningen,

6) utredning om den totala mängden däck som till producentsammanslutningen hörande producenter släppt ut på marknaden (i ton och enligt däcksort) och bedömning av deras marknadsandel,

7) bolagsordning eller annan motsvarande handling,

8) producentsammanslutningens stadgar eller vid behov annan utredning varav framgår hur förpliktelserna har fördelats mellan producenterna och hur en ny producent kan avtala med producentsammanslutningen om skötseln av producentansvaret,

9) uppgifter om av producentsammanslutningen ordnad återanvändning, återvinning och annan avfallshantering, såsom mottagningsplatser, insamling och transport, återanvändning av kasserade däck, materialåtervinning, annan återvinning och behandling samt övrig avfallshantering liksom även arten och mängden kasserade däck som omfattas av avfallshanteringen,

10) utredning om avtal som hänför sig till ordnandet av avfallshantering och om avtalsparternas miljötillstånd samt eventuella miljölednings- och kvalitetssystem,

11) utredning för bedömning av soliditeten eller om producentsammanslutningens garanti enligt 50 c § 2 mom. 3 punkten i avfallslagen.

Varje producent och producentsammanslutning skall utan dröjsmål meddela Birkalands miljöcentral om namn, firma eller kontaktuppgifter ändras eller om det sker väsentliga förändringar i de avfallshanteringssystem och avtalsarrangemang som avses i 1 mom. 6 och 7 punkten och 2 mom. 8 och 9 punkten. Varje producentsammanslutning skall dessutom utan dröjsmål till Birkalands miljöcentral anmäla ändringar i de stadgar och anslutningsvillkor som avses i 2 mom. 8 punkten samt i 2 mom. 5 punkten avsedda uppgifter om nya producenter som har anslutit sig till eller producenter som har utträtt ur producentsammanslutningen.

5 §
Uppgiftsskyldighet

Producenten skall en gång per år före utgången av april lämna Birkalands miljöcentral följande uppgifter om föregående år:


3) mängden kasserade och återanvända däck som material- och energiåtervunnits,Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

Helsingfors den 23 juli 2004

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Överingenjör
Hannu Laaksonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.