573/2004

Given i Nådendal 24 juni 2004

Lag om ändring av 210 § i mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 210 § 1 och 2 mom.,

sådana de lyder, 210 § 1 mom. i lag 1767/1995 och 210 § 2 mom. i lag 613/1994, som följer:

210 §

Skatteverket eller, när en tullmyndighet har uppburit skatten, tullstyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan nedsätta eller avlyfta sådana mervärdesskatter, skattetillägg, dröjsmålsräntor, restavgifter och förseningsräntor samt räntor med anledning av uppskov vilka har betalts eller skall betalas.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av skatteförvaltningen eller tullförvaltningen. Skattestyrelsen kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av skatteverket.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

Lagen tillämpas på ansökningar som blir anhängiga den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 57/2004
FiUB 4/2004
RSv 63/2004

Nådendal den 24 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.