564/2004

Given i Nådendal den 24 juni 2004

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) 33 § samt

ändras 2 § 1 mom., 34 §, 36 § 2 mom., 44 § 4 mom. och 56 §,

av dessa 44 § 4 mom. sådant det lyder i lag 905/2001 och 56 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, som följer:

2 §
Verkställande av förskottsuppbörd

Förskottsuppbörden verkställs i form av förskottsinnehållning. Om så föreskrivs i denna lag eller om Skattestyrelsen så bestämmer med stöd av denna lag, verkställs förskottsuppbörden i form av förskottsbetalning. Skattestyrelsen kan bestämma att inkomster om totalt högst 7 000 euro på vilka skall verkställas förskottsbetalning kan beaktas vid beräkningen av grunderna för förskottsinnehållningen.


34 §
Arbetsgivare som betalar lön tillfälligt

Genom förordning av statsrådet bestäms om vem som betraktas som en arbetsgivare som betalar lön tillfälligt.

36 §
Lönebokföring och anteckningsskyldighet

Den bokföringsskyldige skall förvara sin lönebokföring som gäller betalningar enligt denna lag i tio år efter räkenskapsperiodens utgång, med iakttagande i övrigt av vad som i bokföringslagen (1336/1997) bestäms om arkivering av bokföringsmaterial. Anteckningarna och verifikationerna skall förvaras sex år från utgången av det år då betalningen har gjorts.

44 §
Skatteförhöjning

Kan skatten inte höjas så som avses ovan, kan skatteverket bestämma att en skatteförhöjning om högst 15 000 euro skall betalas. Påförandet av skatteförhöjning förutsätter då att betalaren trots en bevisligen sänd uppmaning har försummat att lämna in registreringsanmälan eller övervakningsdeklaration eller har lämnat in en väsentligen bristfällig eller oriktig deklaration och att försummelsen med avseende på omständigheterna eller annars inte är obetydlig. Skatteverket kan bestämma att skatteförhöjning skall betalas på grund av grov försummelse av deklarationsskyldigheten även när det har verkställt debitering genom uppskattning och på grundval av en utredning som senare tillställts det har rättat debiteringen så att debitering inte verkställs.

56 §
Skattelättnad

Skatteverket får av särskilda skäl på ansökan bevilja befrielse

1) från ett icke-innehållet belopp som en betalare har ålagts att erlägga, skattetillägg, skatteförhöjning, förseningsränta och uppskovsränta samt

2) från förseningsränta på debiterat förskott och uppskovsränta på förskott.

Skatteverket får bevilja befrielse från dessa belopp också då de borde redovisas eller då de redan har redovisats till någon annan skattetagare än staten.

Finansministeriet eller Skattestyrelsen kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av ett skatteverk.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

Lagen tillämpas första gången på förskottsuppbörden för 2004 och på de uppgifter som lämnas för nämnda år. Lagens 2 § tillämpas dock första gången på förskottsuppbörden för 2005 och lagens 44 § 4 mom. tillämpas på försummelser av de anmälningar som görs för 2005.

Lagens 56 § tillämpas på ansökningar som blir anhängiga den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 57/2004
FiUB 4/2004
RSv 63/2004

Nådendal den 24 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.