562/2004

Given i Nådendal den 24 juni 2004

Lag om ändring av 10 § i förmögenhetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/1992) 10 § 1 punkten som följer:

10 §
Skattefria tillgångar

Skattepliktiga tillgångar är inte

1) bohag och annat lösöre som är avsett enbart för den skattskyldiges och hans familjs personliga bruk, inberäknat sedvanliga fordon som används av den skattskyldige själv eller hans familj, sedvanliga andelar i konsumtionsandelslag som idkar försäljning av sedvanliga konsumtionsvaror eller konsumtionstjänster på det sätt som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. i lagen om andelslag (1488/2001) samt sedvanliga andelar i andelsbanker; smycken samt konst- och värdeföremål vilkas värde överstiger det sedvanliga är likväl skattepliktiga tillgångar,Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för år 2004.

RP 57/2004
FiUB 4/2004
RSv 63/2004

Nådendal den 24 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.