552/2004

Given i Nådendal den 24 juni 2004

Lag om ändring av skogslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skogslagen av den 12 december 1996 (1093/1996) rubriken för 18 §, sådan den lyder i lag 520/2002, och

fogas till lagen nya 14 b, 14 c och 18 a § som följer:

14 b §
Förfarande vid anmälan om flygekorrar

Gäller den anmälan om användning av skog som kommit in till skogscentralen en sådan plats på vilken flygekorrar förökar sig och rastar och som nämns i en handling som den regionala miljöcentralen tillställt skogscentralen, skall skogscentralen omedelbart göra en anmälan om detta till den regionala miljöcentralen och markägaren samt till den representant för markägaren samt den innehavare av avverkningsrätten som centralen känner till.

14 c §
Förhandsbesked om en särskilt viktig livsmiljö

Före avverkning eller annan skogsbehandling kan markägaren eller en av markägaren befullmäktigad innehavare av avverkningsrätten i anslutning till anmälan om användning av skog hos skogscentralen ansöka om ett förhandsbesked som gäller en sådan särskilt viktig livsmiljö som avses i 10 § 2 och 3 mom. I förhandsbeskedet avgör skogscentralen om det område som preciserats i ansökan är en särskilt viktig livsmiljö och om den anmälda skogsbehandlingen uppfyller kraven i 10 § 3 mom.

När skogscentralen övervakar lagens efterlevnad skall den följa sitt förhandsbesked. Förhandsbeskedet skall följas till dess att avverkning eller någon annan åtgärd med stöd av 14 § kan inledas på grundval av den anmälan om användning av skog som avses i 1 mom.

En ansökan om förhandsbesked skall behandlas skyndsamt med hänsyn till omständigheterna. Ärendets behandling förfaller, om en avverkning eller någon annan skogsbehandling som avses i anmälan om användning av skog inleds innan förhandsbesked har lämnats. Närmare bestämmelser om de uppgifter som skall ingå i ansökan kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

18 §
Skogsbrott och skogsförseelse

18 a §
Hindrande av skogsavverkning

Den som i syfte att störa skogsavverkning som utförs i enlighet med denna lag, under pågående avverkning obehörigen vistas i omedelbar närhet av avverkningen och därmed hindrar avverkningen skall, om inte strängare straff föreskrivs någon annanstans i lag, för hindrande av skogsavverkning dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 73/2003
LM 154/2003
JsUB 5/2004
StoUB 3/2004
RSv 52/2004

Nådendal den 24 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.