545/2004

Given i Nådendal den 24 juni 2004

Lag om ändring av 17 och 41 d § i lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 17 § 4 mom. och 41 d §,

sådana de lyder, 17 § 4 mom. i lag 1314/2002 och 41 d § i lag 1204/1996, och

fogas till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1642/1992 och i nämnda lag 1314/2002, ett nytt 5 mom. som följer:

17 §

Utan hinder av 2 och 3 mom. skall till en person som vid tiden för olycksfallet studerar på heltid betalas dagpenning enligt full arbetsoförmåga för den tid som den av olycksfallet orsakade skadan eller sjukdomen huvudsakligen hindrar studierna. För den tid skadan eller sjukdomen avsevärt begränsar studierna betalas hälften av dagpenningen enligt full arbetsoförmåga. Med avvikelse från vad som bestäms i 28 § 3 mom. används härvid som grund för dagpenningen under de fyra veckor som följer på dagen för olycksfallet minimibeloppet av den årsarbetsförtjänst som avses i 28 § 6 mom. Om den av olycksfallet orsakade skadan eller sjukdomen under nämnda fyra veckor hindrar arbete under studietiden, betalas dagpenningen åtminstone till det belopp som föreskrivs i 16 a § 1―5 mom.

Om den av olycksfallet orsakade skadan eller sjukdomen inte hindrar eller begränsar studierna på det sätt som avses i 4 mom. men helt eller delvis hindrar arbete under studietiden efter den fyra veckors period som följer på dagen för olycksfallet, bedöms nedsättningen av arbetsförmågan på basis av det därav orsakade inkomstbortfallet, med beaktande av vad som föreskrivs i andra meningen i 3 mom.

41 d §

Gäller ett skadeståndsärende som behandlas av försäkringsanstalten bedömningen av en medicinsk fråga, skall en legitimerad läkare delta i handläggningen av ärendet och anteckna sin ståndpunkt i handlingarna. Försäkringsanstaltens läkare kan anteckna sin ståndpunkt i handlingarna utan att följa vad som i 23 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) bestäms om formkraven för rättsmedicinska intyg och utlåtanden.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

Denna lags 17 § 4 och 5 mom. tillämpas på sådana olycksfall som inträffat och sådana yrkessjukdomar som har framträtt under denna lags giltighetstid.

RP 62/2004
ShUB 12/2004
RSv 87/2004

Nådendal den 24 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.