543/2004

Given i Nådendal den 24 juni 2004

Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 mars 1995 om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) i 2 § det inledande stycket samt 4―6, 10, 18 och 20 punkten, 5 och 7 §, rubriken för 3 kap., 14 §, 18 § 4 mom. samt 19 och 23 §,

av dem det inledande stycket i 2 § samt 4―6, 10, 18 och 20 punkten samt 19 § sådana de lyder i lag 55/2002, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1251/1997 samt 18 § 4 mom. och 23 § sådana de lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i nämnda lag 55/2002, nya 21―24 punkter samt till lagen nya 11 a―11 c, 14 b, 14 c och 21 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag och i förordningar som utfärdats med stöd av den avses med


4) besiktningsdirektivet rådets direktiv 1999/35/EG om ett system med obligatoriska besiktningar för en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik, sådant det lyder ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG,

5) SOLAS-konventionen 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) jämte ändringar,

6) non-SOLAS-direktivet rådets direktiv 98/18/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg, sådant det lyder i ändrad form och är genomfört i Finland,


10) koden för höghastighetsfartyg internationella säkerhetskoden för höghastighetsfartyg, som ingår i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) sjösäkerhetskommittés resolution MSC.36 (63) av den 20 maj 1994 jämte ändringar,


18) klassificeringssällskapsdirektivet rådets direktiv 94/57/EG om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed, sådant det lyder i ändrad form och är genomfört i Finland,


20) kvalificerad inspektör en tjänsteman eller annan person som av en medlemsstats behöriga myndighet är vederbörligen bemyndigad att utföra besiktningar och inspektioner som hänför sig till certifikaten och som uppfyller de kvalifikationskriterier och kriterier för oberoende som närmare anges i bilaga V till besiktningsdirektivet,

21) PSC-direktivet rådets direktiv 95/21/EG om hamnstatskontroll av fartyg, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 98/25/EG, kommissionens direktiv 98/42/EG, kommissionens direktiv 1999/97/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/106/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG,

22) flaggstat den stat under vars flagg fartyget har rätt att segla,

23) Paris-avtalet det samförståndsavtal om hamnstatskontroll som undertecknades i Paris den 26 januari 1982 jämte ändringar,

24) utökad inspektion inspektion enligt artikel 7 och bilaga V i PSC-direktivet.

5 §
Tillsynsmyndigheter

Sjöfartsverket utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelser och föreskrifter om fartygssäkerheten och handhar meddelanden enligt PSC-direktivet samt tillhandahåller och utbyter information.

Tillsynsmyndighet enligt denna lag är den direktör vid Sjöfartsverket som ansvarar för sjösäkerheten eller en av denne tillförordnad tjänsteman vid Sjöfartsverket.

Tillsynsmyndigheter kan enbart vara personer som uppfyller kraven i bilaga VII till PSC-direktivet. Tillsynsmyndigheterna skall ha ett av Sjöfartsverket utfärdat bevis, som visar att personen i fråga är bemyndigad att utföra inspektioner. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om innehållet av beviset.

7 §
Förrättande av inspektioner ombord och rapport om inspektion

Inspektioner av fartygssäkerheten skall förrättas så ofta och så effektivt som är nödvändigt för tillsynen och som förutsätts i för Finland bindande internationella överenskommelser eller nationella bestämmelser och föreskrifter.

Om ett utländskt fartygs flaggstat inte har ratificerat 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984), nedan STCW-konventionen, skall tillsynsmyndigheten kontrollera besättningens behörighet. Besättningens behörighet skall dessutom kontrolleras om det finns klart grunder för att tro att kraven i fråga om vakthållning enligt STCW-konventionen inte har iakttagits.

Tillsynsmyndigheten skall dessutom kontrollera kommunikationsförmågan och språkkunskaperna hos besättningen på utländska passagerarfartyg och tankfartyg för säkerställande av att besättningen inom sig kan förmedla information om säkerhet och utbyta information med myndigheter på land. Tillsynsmyndigheten skall likaså kontrollera att de personer som utsetts att i nödsituationer hjälpa passagerare på utländska passagerarfartyg kan förmedla tillräckligt med information till passagerarna i en sådan situation.

Inspektionerna av fartygssäkerheten skall förrättas så att syftet med tillsynen uppnås med minsta möjliga olägenhet för fartygets drift. Redaren eller befälhavaren skall underrättas om inspektion av fartygssäkerheten. Deras frånvaro utgör inget hinder för att inspektion förrättas.

Tillsynsmyndigheten skall göra upp en rapport om inspektionen i enlighet med bilaga IX till PSC-direktivet. En kopia av rapporten skall tillställas fartygets befälhavare.

3 kap.

Konstaterande av fartygssäkerheten och förhandsmeddelande om fartyg

11 a §
Förhandsmeddelande

Befälhavaren eller redaren för ett fartyg som hör till den fartygsklass som är föremål för utökad inspektion enligt PSC-direktivet skall tillställa tillsynsmyndigheten i varje finsk hamn som fartyget besöker efter det att 12 månader har förflutit sedan den senaste utökade inspektionen de uppgifter som avses i bilaga V till PSC-direktivet senast tre dagar före fartygets beräknade ankomst till hamnen eller senast innan fartyget avgår från föregående hamn, om resan beräknas vara mindre än tre dagar.

11 b §
Utökad inspektion

På ett fartyg som hör till den fartygsklass som är föremål för utökad inspektion enligt PSC-direktivet kan utökad inspektion förrättas 12 månader efter det att föregående utökade inspektion förrättades på fartyget i en hamn i en stat som undertecknat Paris-avtalet. Den utökade inspektionen på fartyget skall förrättas i enlighet med PSC-direktivet.

11 c §
Undantag

Om det av funktionella orsaker inte kan förrättas inspektion av vissa fartyg, på vilka det enligt PSC-direktivet skall förrättas obligatorisk inspektion eller obligatorisk utökad inspektion, skall tillsynsmyndigheten meddela om saken till Europeiska gemenskapens kommission. Samtidigt skall uppges orsaken till att inspektion inte förrättats.

14 §
Stoppande av fartyg, driftsinskränkning och förbud att använda utrustning, anordning, rutin eller arrangemang ombord

Om ett fel eller en brist i fartygssäkerheten är av sådan art att fartygets drift i den fart för vilken det är avsett åsamkar fara för människoliv eller omedelbar fara för fartyget, den övriga trafiken eller den marina miljön, skall tillsynsmyndigheten fatta ett skriftligt beslut om att stoppa fartyget eller inskränka dess drift eller förbjuda användningen av en utrustning, anordning, rutin eller ett arrangemang ombord tills felet är rättat eller bristen avhjälpt. Det skriftliga beslutet skall motiveras och i det skall uppges alla de omständigheter som har lett till att fartyget stoppats.

Tillsynsmyndigheten kan fatta det i 1 mom. avsedda beslutet också om redaren eller fartygets befälhavare motsätter sig inspektion eller om tillsynsmyndigheten förvägras de dokument, förteckningar eller upplysningar som den är berättigad till enligt 6 §, eller om redaren eller fartygets befälhavare inte avhjälper en brist eller ett missförhållande i fartygssäkerheten inom den tid som utsatts av tillsynsmyndigheten.

Beslut om stoppande av fartyg, driftsinskränkning eller förbud att använda utrustning, anordning, rutin eller arrangemang ombord skall iakttas omedelbart. Fartygets befälhavare eller, då det är fråga om ett utländskt fartyg, även flaggstatens närmaste beskickning skall omedelbart underrättas om beslutet, och rapporten om inspektionen skall fogas till meddelandet. Vid behov skall dessutom den namngivna besiktningsman eller de godkända klassificeringssällskap som ansvarar för utfärdandet av klasscertifikatet underrättas om saken.

Om de brister som avses i 1 mom. inte kan avhjälpas i inspektionshamnen kan tillsynsmyndigheten låta fartyget fortsätta till närmaste lämpliga reparationsvarv, som utses av befälhavaren och myndigheten, under förutsättning att på fartyget iakttas de villkor som har ställts av flaggstatens behöriga myndighet och godtagits av tillsynsmyndigheten.

14 b §
Avsaknad av färdskrivare eller i ISM-reglerna avsedda dokument

Tillsynsmyndigheten skall stoppa ett utländskt fartyg om det inte är försett med en fungerande färdskrivare i sådana situationer då användning av färdskrivare är obligatorisk enligt bilaga XII till PSC-direktivet. Om bristen inte snabbt kan avhjälpas i den hamn där fartyget stoppats, kan tillsynsmyndigheten låta fartyget fortsätta till närmaste lämpliga hamn där bristen skall avhjälpas, eller avbryta stoppandet i hamn under villkor att bristen avhjälps senast inom 30 dagar.

Tillsynsmyndigheten skall dessutom stoppa ett utländskt fartyg på vilket ISM-reglerna tillämpas, om det vid inspektion kommer fram att det på fartyget inte finns ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation eller ett certifikat om godkänd säkerhetsorganisation vilka utfärdats i enlighet med de internationella organisationsreglerna för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening (ISM-reglerna).

Om det vid inspektion inte upptäcks andra än i 2 mom. angivna brister som berättigar till stoppande, kan tillsynsmyndigheten upphäva beslutet om stoppande för att förhindra överbeläggning av hamnen. Tillsynsmyndigheten skall då omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna om detta.

14 c §
Förhindrande av tillträde till hamn

Tillsynsmyndigheten skall förhindra att ett utländskt gas- eller kemikalietankfartyg, bulklastfartyg, oljetankfartyg eller passagerarfartyg anlöper en finsk hamn, om

1) fartygets flaggstat förekommer på den svarta lista som publiceras i Paris-avtalets årliga rapport och fartyget har stoppats mer än två gånger under de senaste 24 månaderna i en hamn i en stat som undertecknat Paris-avtalet, eller

2) fartygets flaggstat har betecknats som en stat med mycket hög risk eller hög risk på den svarta lista som publiceras i Paris-avtalets årliga rapport och fartyget har stoppats mer än en gång under de senaste 36 månaderna i en hamn i en stat som undertecknat Paris-avtalet.

Tillsynsmyndigheten skall också förhindra att ett utländskt fartyg anlöper en finsk hamn, om fartyget i de fall som avses i 14 § 4 mom. och i artikel 11.1 i PSC-direktivet går till sjöss utan att uppfylla de villkor som tillsynsmyndigheterna i en finsk hamn eller behöriga myndigheter i en inspektionshamn i en annan medlemsstat har ställt, eller vägrar iaktta de krav som gäller i frågan enligt konventionerna genom att inte anlöpa reparationsvarvet. Tillträde till hamnen skall förhindras tills fartygets ägare eller redare har framlagt bevis på att fartyget uppfyller alla krav som gäller enligt konventionerna och den tillsynsmyndighet som konstaterat bristerna på fartyget eller behöriga myndigheter i en medlemsstat som konstaterat bristerna på fartyget har godkänt bevisen.

Tillsynsmyndigheten kan i enskilda fall tillåta att ett fartyg anlöper hamn i fall av force majeure, på grund av säkerhetsaspekter som är klart viktigare, för att rätta till brister eller för att avlägsna förorenings- eller smittorisk, om fartygets ägare, redaren eller fartygets befälhavare har vidtagit befogade åtgärder som tillsynsmyndigheten godkänt för ett tryggt anlöpande av hamnen.

18 §
Rättelseyrkande och besvär

Rättelseyrkande skall framställas och besvär anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelseyrkande skall dock framställas inom 14 dagar från den dag då befälhavaren eller redaren har fått kännedom om det beslut om stoppande som avses i 14 eller 14 b § eller det beslut om förhindrande av tillträde till hamn som avses i 14 c §.

19 §
Inverkan av rättelseyrkande eller ändringssökande på beslut

Framställande av rättelseyrkande eller anförande av besvär utgör inget hinder för

1) verkställande av sådana beslut om stoppande av fartyg, driftsinskränkning och förbud att använda utrustning, anordning, rutin eller arrangemang ombord som avses i 14 eller 14 b §,

2) verkställande av sådana beslut om förhindrande av tillträde till hamn som avses i 14 c §, eller

3) verkställande av i 17 h § avsedda beslut om hindrande av att ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg används i trafik, om inte den som fattat rättelsebeslutet eller besvärsmyndigheten beslutar något annat.

21 a §
Ersättande av kostnader

Om det vid de kontroller eller inspektioner som avses i 10, 11 och 11 b § uppdagas sådana brister som berättigar till stoppande av ett fartyg, skall ägaren, redaren eller dennes representant ersätta alla kostnader som har samband med inspektionerna och kontrollerna.

Om ett fartyg stoppas i enlighet med 14 § 2 mom. på grund av bristfälliga dokument eller för att dokument saknas svarar fartygets ägare eller redare för alla kostnader som uppstår för tillsynsmyndigheten på grund av stoppandet av fartyget.

Kostnaderna för de i 14 c § 2 mom. avsedda inspektioner och kontroller som tillsynsmyndigheten utfört skall ersättas av fartygets ägare eller redaren.

Stoppandet får inte återtas förrän kostnaderna helt har betalats eller tillräcklig säkerhet har ställts för deras betalande.

23 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet kan för verkställighet av PSC-direktivet bestämmas om

1) antalet fartyg som skall inspekteras och vilka fartyg som skall inspekteras,

2) obligatoriska inspektioner av vissa fartyg,

3) kontroll av dokument och konstaterande av fartygens allmänna skick,

4) kontroll av besättningens behörighet, kommunikationsförmåga och språkkunskaper med beaktande av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/25/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk,

5) ingående inspektion och om utökad inspektion av vissa fartyg,

6) rapporter om inspektion,

7) fartygsklasser som är föremål för utökad inspektion samt obligatorisk utökad inspektion av vissa fartyg,

8) grunderna för stoppande av fartyg,

9) förfaranden som gäller förhindrande av fartygs tillträde till hamn,

10) uppföljning av inspektioner och stoppande, samt

11) tillhandahållande av information samt utbyte av information mellan tillsynsmyndigheten, Europeiska gemenskapens kommission, behöriga myndigheter och organ i gemenskapens medlemsstater samt förvaltningen i flaggstaten.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.

RP 99/2004
KoUB 17/2004
RSv 89/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/106/EG (32001L0106); EGT nr L 19, 22.1.2002, s. 17
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG (32002L084); EGT nr L 324, 29.11.2002, s. 53

Nådendal den 24 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.