542/2004

Given i Nådendal den 24 juni 2004

Lag om ändring av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 1991 om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/1991) 4 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom., sådana de lyder, 4 § 1 mom. 1 punkten i lag 922/2000 och 4 § 2 mom. i lag 1057/2002, samt

fogas till lagen en ny 4 a § som följer:

4 §

Då arbetskraftskostnader som hänför sig till ett i handelsfartygsförteckningen infört fartyg i överensstämmelse med avtal mellan arbetsmarknadsparterna har bringats till en sådan nivå att de, med beaktande av det stöd som avses i denna paragraf, möjliggör verksamhet i internationell trafik, beviljas till den finska sammanslutning som äger fartyget och bedriver rederiverksamhet med det, av statens medel i stöd

1) ett belopp som motsvarar den förskottsinnehållning som verkställts på den i 74 § i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda sjöarbetsinkomst som en allmänt skattskyldig sjöfarare erhållit från ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen och som verkställts enligt en förskottsinnehållningsprocent som fastställts för sjöarbetsinkomsten, och de socialskyddsavgifter samt sjömanspensionsförsäkrings-, arbetslöshetsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och grupplivförsäkringspremier som arbetsgivaren har betalat för inkomsten samt ett belopp som motsvarar arbetsgivarens andel av grupplivförsäkringen för fritiden och tilläggsförsäkringen för fritiden, samt


I fråga om passagerarfartyg som avses i 1 § 4 mom. beviljas dock med avvikelse från 1 mom. 1 punkten i stöd ett belopp som motsvarar 97 procent av den förskottsinnehållning som verkställts på den i 74 § i inkomstskattelagen avsedda sjöarbetsinkomst som en allmänt skattskyldig sjöfarare erhållit från ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen och som verkställts enligt en förskottsinnehållningsprocent som fastställts för sjöarbetsinkomsten. Stödet gäller sådana medborgare i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vilka arbetar på fartyg som bedriver regelbunden passagerartrafik mellan hamnar inom gemenskapen.


4 a §

Utöver det stöd som regleras i denna lag beviljas en finländsk arbetsgivare som bedriver trafik med ett i 1 § 4 mom. avsett passagerarfartyg stöd genom att arbetsgivaren åren 2005―2009 befrias från skyldigheten att betala de förskottsinnehållningar som avses i 4 § 2 mom., enligt vad som föreskrivs särskilt.

Åren 2005―2009 täcks, i fråga om de passagerarfartyg som avses i 1 mom., med det stöd som avses i 4 § 2 mom. arbetsgivarens socialskyddsavgift och sjömanspensionsförsäkringspremie och de andra försäkringspremier som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten, dock högst det sammanlagda beloppet av avgifterna och premierna.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning och den gäller till utgången av 2009.

Lagens 4 a § 2 mom. tillämpas dock så att det stöd som avses där betalas halvårsvis, första gången för kostnader som uppstått mellan ingången av juli 2004 och utgången av december samma år och i övrigt på det sätt som bestäms i trafikministeriets beslut om tillämpningen av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (71/1992).

RP 72/2004
KoUB 15/2004
RSv 80/2004

Nådendal den 24 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.