532/2004

Given i Helsingfors den 16 juni 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 19 december 1997 om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning (1256/1997) 2 § 1 punkten, 14 § 1 och 2 mom. och 52 § 1 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) STCW-konventionen den av Internationella sjöfartsorganisationen år 1978 antagna internationella konventionen angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984) jämte ändringar,


14 §
Erkännande av behörighetsbrev utfärdade av behöriga myndigheter i en annan stat

Ett behörighetsbrev som överensstämmer med STCW-konventionen och som en behörig myndighet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) utfärdat till en medborgare i en EES-stat skall erkännas. Sjöfartsverket utfärdar på skriftlig ansökan ett kompetensbevis som bekräftelse på att den erkänner behörighetsbrevet.

För den som innehar ett behörighetsbrev som överensstämmer med STCW-konventionen och som utfärdats av en behörig myndighet i en annan stat än en EES-stat kan sjöfartsverket på skriftlig ansökan bevilja tillstånd att inneha en viss befattning ombord på ett finskt fartyg enligt vad som därom bestäms i nämnda konvention. Det av den andra statens myndighet utfärdade behörighetsbrevet och en redogörelse över sökandens utbildning, arbetserfarenhet och hälsotillstånd skall fogas till ansökan. Som erkännande av behörighetsbrev utfärdat av myndigheten i en annan stat utfärdar sjöfartsverket ett kompetensbevis, av vilket skall framgå hur länge det är i kraft.


52 §
Arrangemang i fråga om vakthållning och de principer som därvid skall iaktas

Redaren, befälhavaren, maskinchefen och hela vaktpersonalen skall se till att säker vakt eller i förhållande till rådande omständigheter tillräcklig vakt hålls på fartyget. Kommunikationsministeriet beslutar närmare om vakthållningen på fartyg för att säkerställa att STCW-konventionens bestämmelser om vakthållning iakttas.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG (32002L0084); EGT nr L 324, 29.11.2002, s. 53

Helsingfors den 16 juni 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Regeringsråd
Aila Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.