518/2004

Given i Helsingfors den 16 juni 2004

Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) 9 § 1 mom. 2 punkten, 12 § 1 mom. 1 punkten och 128 § 2 mom. som följer:

9 §
Materiella förutsättningar för koncession

Koncession skall beviljas, om


2) koncessionsmyndigheten inte har grundad anledning att misstänka att sökanden bryter mot denna lag, radiolagen, lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) eller någon annan lag som gäller televerksamhet.


12 §
Återkallande och överföring av koncession

Statsrådet kan återkalla ett teleföretags koncession helt eller delvis

1) om teleföretaget allvarligt och upprepade gånger har brutit mot denna lag, radiolagen, lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation eller någon annan lag som gäller televerksamhet eller de koncessionsvillkor som avses ovan i 10 §, eller


och teleföretaget trots uppmaning inte inom en skälig tid, minst en månad, rättar sitt förfarande eller återställer sina ekonomiska resurser till en tillfredsställande nivå.


128 §
Kvalitetskrav på kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Teleföretaget skall utan dröjsmål underrätta Kommunikationsverket om eventuella väsentliga fel eller störningar i kommunikationsnäten eller kommunikationstjänsterna.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 125/2003
KoUB 13/2004
RSv 69/2004

Helsingfors den 16 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.