515/2004

Given i Helsingfors den 17 juni 2004

Finansministeriets förordning om placeringsfonders bokslut, årsberättelse och halvårsrapport samt fondbolags och förvaringsinstituts bokslut

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 39 § 2 mom., 94 § 2 mom. och 96 § 3 mom. i lagen av den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999), av dem 94 § 2 mom. och 96 § 3 mom. sådana de lyder i lag 224/2004:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Bokslutet för fondbolag, förvaringsinstitut och placeringsfonder som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999) upprättas i enlighet med denna förordning. Vid upprättandet av bokslutet skall även bestämmelserna i lagen om aktiebolag (734/1978), bokföringslagen (1336/1997) och bokföringsförordningen (1339/1997) iakttas, om inte något annat följer av denna förordning.

Årsberättelsen och halvårsrapporten för placeringsfonder som avses i lagen om placeringsfonder skall innehålla åtminstone de uppgifter som anges i denna förordning.

2 §
Definition

I denna förordning avses med värdepapper de investeringsobjekt som avses i 2 § 8 och 13 punkten i lagen om placeringsfonder.

2 kap.

Fondbolags bokslut

3 §
Fondbolags resultaträknings- och balansräkningsscheman samt noter

Ett fondbolags resultaträkning och balansräkning upprättas enligt 1 kap. 1 och 6 § i bokföringsförordningen.

Omsättningen skall anges specificerad i förvaltningsarvoden, teckningsprovisioner, inlösningsprovisioner och övriga arvoden. För förvaltningsarvoden skall anges skilt deras bruttobelopp och det belopp som har återburits till placerarna. Av omsättningen skall specificeras de arvoden som fås från verksamhet enligt 5 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder. Specifikationen av omsättningen kan även anges i noterna till resultaträkningen.

3 kap.

Placeringsfonders bokslut

4 §
Beräkning av placeringsfondens värde som grund för bokslutet

Bokslutet för en placeringsfond upprättas med iakttagande av de bestämmelser om beräkning av placeringsfondens värde som ingår i placeringsfondens stadgar.

5 §
Resultaträkning

Resultaträkningen för en placeringsfond upprättas enligt följande schema:

1. INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRINGAR

a) Nettointäkter från värdepapper

b) Nettointäkter från derivatinstrument

c) Dividendavkastning och vinstandelar

d) Ränteintäkter

e) Övriga intäkter

2. KOSTNADER

a) Arvodeskostnader

aa) Till fondbolag

ab) Till förvaringsinstitut

b) Räntekostnader

c) Övriga kostnader

3. RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

6 §
Balansräkning

Balansräkningen för en placeringsfond upprättas enligt följande schema:

A k t i v a

1. Värdepapper till marknadsvärde

2. Kundfordringar

3. Övriga fordringar

a) Derivatinstrumentens värdestegringar

b) Övriga

4. Resultatregleringar

5. Kassa och bank

Aktiva sammanlagt

P a s s i v a

A. FONDENS VÄRDE

1. Fondens värde

B. FRÄMMANDE KAPITAL

1. Skulder till leverantörer

2. Övriga skulder

a) Nedskrivningar av derivatinstrument

b) Övriga

3. Resultatregleringar

Passiva sammanlagt

7 §
Noter angående upprättande av bokslut

Noterna till bokslutet skall bestå av åtminstone de noter som anges i 2 kap. 2 § 1 mom. i bokföringsförordningen.

8 §
Noter till resultaträkningen

Noterna till resultaträkningen skall innehålla resultaträkningens poster Nettointäkter från värdepapper och Nettointäkter från derivatinstrument specificerade enligt följande:

Nettointäkter från värdepapper

Aktierelaterade poster

Överlåtelsevinster

Överlåtelseförluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Ränterelaterade poster

Överlåtelsevinster

Överlåtelseförluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Sammanlagt

Nettointäkter från derivatinstrument

Aktierelaterade poster

Vinster

Förluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Ränterelaterade poster

Vinster

Förluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Andra än aktie- eller ränterelaterade poster

Vinster

Förluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Sammanlagt

9 §
Noter till balansräkningen

I noterna till balansräkningen skall anges:

a) Fondens värde 1.1

Teckning av fondandelar

Inlösen av fondandelar

Utdelning av avkastning

Räkenskapsperiodens vinst/förlust

Fondens värde 31.12

b) En beräkning av den utdelningsbara avkastningen 31.12 enligt fondens stadgar.

c) Placeringar i värdepapper enligt slag samt derivatinstrument klassificerade enligt bilagan till detta beslut och avstämda mot fondens värde 31.12.

4 kap.

Förvaringsinstitutets bokslut

10 §
Förvaringsinstitutets bokslut

Resultaträkningen och balansräkningen för ett i 9 § i lagen om placeringsfonder avsett förvaringsinstitut som beviljats verksamhetstillstånd och som bedriver förvaringsinstitutsverksamhet upprättas i enlighet med bokföringslagen och -förordningen.

5 kap.

Placeringsfonders årsberättelse

11 §
Innehållet i en placeringsfonds årsberättelse

Utöver vad som anges i 29 § i lagen om placeringsfonder skall en placeringsfonds årsberättelse utöver bokslutet för föregående räkenskapsperiod samt revisionsberättelsen innehålla åtminstone:

1) en redogörelse, med beaktande av fondens placeringspolitik, för fördelningen av placeringarna per bransch, geografiskt marknadsområde eller enligt andra ändamålsenliga grunder som beskriver placeringarnas sammansättning såsom en procentuell andel av fondens värde;

2) en redogörelse för fördelningen av placeringarna enligt olika andelsserier såsom en procentuell andel av fondens värde;

3) en redogörelse för de ändringar som inträffat i placeringarnas sammansättning under rapportperioden;

4) en redogörelse för i vilken omfattning fonden i sin verksamhet har använt olika derivatinstrument, låne- och återköpsavtal samt för antalet dylika avtal i slutet av året separat fördelade på avtal som ingåtts för att avvärja risker som hänför sig till placeringsverksamhet och i övrigt som en del av placeringsverksamhet enligt målen;

5) fondens värde och värdet av en fondandel under den senaste räkenskapsperioden och de två föregående räkenskapsperioderna; samt

6) en redogörelse för de arvoden som betalats till fondbolaget eller förvaltningsinstitutet fördelade på arvoden för förvaltning och förvaring av fondens medel samt på motsvarande kostnader för de placeringsfonder och fondföretag som varit föremål för fondens placeringar, ifall fonden på grundval av sina stadgar kan placera egna medel i andelar i andra placeringsfonder och fondföretag.

De redogörelser som avses ovan i 1 mom. kan lämnas antingen som separata utredningar till årsberättelsen eller i samband med bokslutsuppgifterna.

6 kap.

Placeringsfonders halvårsrapport

12 §
Innehållet i en placeringsfonds halvårsrapport

Utöver vad som bestäms i 29 § i lagen om placeringsfonder skall en placeringsfonds halvårsrapport åtminstone innehålla en för rapportperioden gällande sådan redogörelse som avses i 3 kap. 9 § c punkten för placeringar i värdepapper enligt slag och för derivatinstrument, klassificerade enligt bilagan till denna förordning, samt de redogörelser som avses i 5 kap. 11 § 1 mom. 1, 3 och 6 punkten.

7 kap.

Ikraftträdande

13 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets beslut av den 11 maj 1999 om fondbolags, förvaringsinstituts och placeringsfonders bokslut samt om placeringsfonders årsberättelse och halvårsrapport (589/1999).

Bokslutsbestämmelserna och bestämmelserna om placeringsfonders årsberättelse i denna förordning tillämpas första gången i fråga om bokslut som upprättas för 2004.

Bestämmelserna om placeringsfonders halvårsrapport i denna förordning tillämpas första gången i halvårsrapporter som upprättas 2005. I halvårsrapporter som upprättas 2004 tillämpas bestämmelserna i det beslut som nämns i 2 mom.

Helsingfors den 17 juni 2004

Minister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Timo Kaisanlahti

Bilaga

KLASSIFICERINGEN AV VÄRDEPAPPERSPLACERINGAR OCH DERIVATINSTRUMENT
Värdepapper Antal St/nominellt, EUR Kurs EUR/% Marknadsvärde/värdeförändring, EUR Procent av fondens värde
Värdepapper med vilka bedrivs offentlig handel på fondbörsens börslista Sammanlagt
Värdepapper med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad marknadsplats, som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, än fondbörsens börslista Sammanlagt
Värdepapper vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att göra värdepapperen föremål för handel inom ett år efter att de emitterats inom någotdera av ovan nämnda omsättningssystem Sammanlagt
Övriga värdepapper Sammanlagt
Värdepapper sammanlagt
Standardiserade derivatinstrument
Räntederivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda
Valutaderivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda
Aktiederivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda
Övriga derivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda
Ickestandardiserade derivatinstrument
Räntederivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda
Valutaderivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda
Aktiederivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda
Övriga derivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda
Kassa och övriga tillgångar, netto
Fondens värde
Antalet utlöpande andelar Antalet tillväxtandelar Antalet avkastningsandelar
Värdet av en fondandel Värdet av en tillväxtandel Värdet av en avkastningsandel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.